PDF 174kWORD 1040k

 

Transpordi- ja turismikomisjon

 

TRAN(2019)1106_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Kolmapäev, 6. november 2019 kell 9.00–10.00 (koordinaatorite koosolek) ning 10.00–12.30 ja 14.30–18.30

Ruum: József Antall (6Q2)

6. november 2019 kell 9.00–10.00 (koordinaatorite koosolek)

Kinnine koosolek

1. Koordinaatorite koosolek

vt eraldi päevakorra projekti

* * *

6. november 2019 kell 10.00–12.30

2. Päevakorra kinnitamine

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         2.–3. september 2019 PV – PE641.064v01-00

         19. september 2019 PV – PE641.226v01-00

         24. september 2019 PV – PE641.256v01-00

4. Juhataja teadaanded

5. Esimese aseesimehe valimine
Kolmanda aseesimehe valimine

* * *

6. Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Saksamaale volitused muuta olemasolevat Šveitsiga sõlmitud kahepoolset maanteetranspordi lepingut, et lubada kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel

TRAN/9/00470

***I 2019/0107(COD) COM(2019)0221 – C9-0001/2019

 

Raportöör:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.312v01-00

Vastutav:

 

TRAN

 

 

Arvamused:

 

EMPL –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

         Raporti projekti läbivaatamine

7. Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega volitatakse Itaaliat pidama Šveitsiga läbirääkimisi ja sõlmima lepingu, millega lubatakse kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel

TRAN/9/00472

***I 2019/0108(COD) COM(2019)0223 – C9-0002/2019

 

Raportöör:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.369v01-00

Vastutav:

 

TRAN

 

 

Arvamused:

 

EMPL –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

         Raporti projekti läbivaatamine

8. Euroopa ühendamise rahastu 2019. aasta transpordiprojektide konkursi tulemused – Euroopa Komisjoni ettekanne

9. „Ületurism, selle mõju ja võimalikud poliitilised reageeringud” – uuringu tutvustus

6. november 2019 kell 14.30–18.30

10. Arvamuste vahetus siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde voliniku Elżbieta Bieńkowskaga turismisektori olukorra teemal seoses kontserni Thomas Cook hiljutiste probleemidega

11. Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping

TRAN/9/00299

*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

 

Raportöör:

 

Tomasz Piotr Poręba (ECR)

PR – PE641.390v01-00

Vastutav:

 

TRAN

 

 

 

         Soovituse projekti läbivaatamine (nõusolek)

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 12. november 2019 kell 17.00

12. Ülevaade Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) 40. üldkogu tulemustest – arvamuste vahetus liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi (DG MOVE) direktori Filip Cornelise osavõtul

Kinnine koosolek

Aruanne käimasolevate institutsioonidevaheliste läbirääkimiste kohta

13. Määruse (EÜ) nr 561/2006 muutmine maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määruse (EL) nr 165/2014 muutmine sõidumeerikute abil positsioneerimise osas

TRAN/9/01263

 

Raportöör:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

 

         Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 74 lõige 3)

14. Rakendamisnõuded ja konkreetsed eeskirjad autojuhtide lähetamiseks maanteetranspordi sektoris

TRAN/9/01264

 

Raportöör:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

 

         Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 74 lõige 3)

15. Määruse (EÜ) nr 1071/2009 ja määruse (EÜ) nr 1072/2009 muutmine eesmärgiga kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega

TRAN/9/01265

 

Raportöör:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

 

         Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 74 lõige 3)

16. Elektrooniline kaubaveo teave

TRAN/9/01274

 

Raportöör:

 

Andor Deli (PPE)

 

 

         Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 74 lõige 3)

17. Muud küsimused

18. Järgmised koosolekud

         2. detsember 2019 kell 15.00–18.30 (Brüssel)

         3. detsember 2019 kell 9.00–10.00 ja 10.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

         4. detsember 2019 kell 10.00–10.15

(ITRE- ja TRAN-komisjoni ühine koosolek)

Viimane päevakajastamine: 31. oktoober 2019Õigusalane teave