PDF 180kWORD 302k

 

Transporta un tūrisma komiteja

 

TRAN(2019)1106_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2019. gada 6. novembrī, plkst. 9.00–10.00  (koordinatoru sanāksme)  un plkst. 10.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Telpa: József Antall (6Q2)

2019. gada 6. novembrī plkst. 9.00–10.00  (koordinatoru sanāksme)

Aiz slēgtām durvīm

1. Koordinatoru sanāksme

Skatīt atsevišķo darba kārtības projektu

* * *

2019. gada 6. novembrī plkst. 10.00–12.30

2. Darba kārtības pieņemšana

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 2.–3. septembrī PV – PE641.064v01-00

         2019. gada 19. septembrī PV – PE641.226v01-00

         2019. gada 24. septembrī PV – PE641.256v01-00

4. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

5. Priekšsēdētājas pirmā vietnieka ievēlēšana
Priekšsēdētājas trešā vietnieka ievēlēšana

* * *

6. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Vāciju pilnvaro grozīt spēkā esošo divpusējo nolīgumu ar Šveici par autotransportu, lai atļautu kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos

TRAN/9/00470

***I 2019/0107(COD) COM(2019)0221 – C9-0001/2019

 

Referents:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.312v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

TRAN

 

 

Atzinumi:

 

EMPL –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

7. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Itāliju pilnvaro risināt sarunas un noslēgt ar Šveici nolīgumu, kas atļauj kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos

TRAN/9/00472

***I 2019/0108(COD) COM(2019)0223 – C9-0002/2019

 

Referents:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.369v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

TRAN

 

 

Atzinumi:

 

EMPL –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

8. Eiropas Komisijas uzstāšanās par 2019. gada uzaicinājumu EISI transporta politikas jomā rezultātiem

9. Uzstāšanās par pētījumu "Pārmērīgs tūrisms: ietekme un iespējamie politiskie risinājumi"

2019. gada 6. novembrī plkst. 14.30–18.30

10. Viedokļu apmaiņa ar iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU komisāri Elżbieta Bieńkowska par stāvokli tūrisma nozarē pēc nesenajām Thomas Cook problēmām

11. Nolīgums starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

TRAN/9/00299

*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

 

Referents:

 

Tomasz Piotr Poręba (ECR)

PR – PE641.390v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

TRAN

 

 

 

         Ieteikuma projekta izskatīšana (piekrišana)

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 12. novembrī plkst. 17.00

12. Izklāsts par Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) 40. Ģenerālās asamblejas rezultātiem un viedokļu apmaiņa ar DG MOVE direktoru Filip Cornelis

Aiz slēgtām durvīm

Atskaite par notiekošajām iestāžu sarunām

13. Priekšlikums, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību

TRAN/9/01263

 

Referente:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

 

         Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)

14. Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā

TRAN/9/01264

 

Referente:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

 

         Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)

15. Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē

TRAN/9/01265

 

Referents:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

 

         Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)

16. Kravu pārvadājumu elektroniska informācija

TRAN/9/01274

 

Referents:

 

Andor Deli (PPE)

 

 

         Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)

17. Dažādi jautājumi

18. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 2. decembrī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

         2019. gada 3. decembrī plkst. 9.00–10.00 un plkst. 10.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

         2019. gada 4. decembrī plkst. 10.00–10.15

Kopīgā ITRE un TRAN sanāksme

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 29. oktobrisJuridisks paziņojums