PDF 175kWORD 301k

 

Commissie vervoer en toerisme

 

TRAN(2019)1106_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 6 november 2019, 9.00 - 10.00 uur  (coördinatorenvergadering)  en 10.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Zaal: József Antall (6Q2)

6 november 2019, 9.00 - 10.00 uur  (coördinatorenvergadering)

Met gesloten deuren

1. Coördinatorenvergadering

zie afzonderlijke ontwerpagenda

* * *

6 november 2019, 10.00 - 12.30 uur

2. Aanneming van de agenda

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         2-3 september 2019 PV – PE641.064v01-00

         19 september 2019 PV – PE641.226v01-00

         24 september 2019 PV – PE641.256v01-00

4. Mededelingen van de voorzitter

5. Verkiezing van de 1e ondervoorzitter
Verkiezing van de 3e ondervoorzitter

* * *

6. Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Duitsland om zijn huidige bilaterale overeenkomst met Zwitserland inzake wegvervoer te wijzigen zodat cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen

TRAN/9/00470

***I 2019/0107(COD) COM(2019)0221 – C9-0001/2019

 

Rapporteur:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.312v01-00

Bevoegd:

 

TRAN

 

 

Adviezen:

 

EMPL –

Besluit: geen advies

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

7. Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Italië om te onderhandelen en een overeenkomst te sluiten met Zwitserland waarbij cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen

TRAN/9/00472

***I 2019/0108(COD) COM(2019)0223 – C9-0002/2019

 

Rapporteur:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.369v01-00

Bevoegd:

 

TRAN

 

 

Adviezen:

 

EMPL –

Besluit: geen advies

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

8. Resultaten van de oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van de CEF-vervoer van 2019 − presentatie door de Commissie

9. Presentatie van een studie: "Overtourism − impact and possible policy responses"

6 november 2019, 14.30 - 18.30 uur

10. Gedachtewisseling met Elżbieta Bieńkowska, commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, over de situatie van de toeristische sector in het licht van de recente moeilijkheden van Thomas Cook

11. Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

TRAN/9/00299

*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

 

Rapporteur:

 

Tomasz Piotr Poręba (ECR)

PR – PE641.390v01-00

Bevoegd:

 

TRAN

 

 

 

         Behandeling ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

         Termijn voor de indiening van amendementen: 12 november 2019, 17.00 uur

12. Nabespreking over het resultaat van de 40e algemene vergadering van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) − gedachtewisseling met Filip Cornelis, directeur luchtvaart DG MOVE

Met gesloten deuren

Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

13. Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen

TRAN/9/01263

 

Rapporteur:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

14. Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector

TRAN/9/01264

 

Rapporteur:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

15. Wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de sector

TRAN/9/01265

 

Rapporteur:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

16. Elektronische informatie over goederenvervoer

TRAN/9/01274

 

Rapporteur:

 

Andor Deli (PPE)

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

17. Rondvraag

18. Volgende vergaderingen

         2 december 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

         3 december 2019, 9.00 - 10.00 uur en 10.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

         4 december 2019, 10.00 - 10.15 uur

(gezamenlijke vergadering ITRE/TRAN)

Laatst bijgewerkt op: 30 oktober 2019Juridische mededeling