PDF 184kWORD 302k

 

Komisja Transportu i Turystyki

 

TRAN(2019)1106_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 6 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 10.00  (posiedzenie koordynatorów)  i 10.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Sala: József Antall (6Q2)

6 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 10.00  (posiedzenie koordynatorów)

Przy drzwiach zamkniętych

1. Posiedzenie koordynatorów

Zob. odrębny projekt porządku dziennego

* * *

6 listopada 2019 r., w godz. 10.00 – 12.30

2. Przyjęcie porządku dziennego

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         2-3 września 2019 r. PV – PE641.064v01-00

         19 września 2019 r. PV – PE641.226v01-00

         24 września 2019 r. PV – PE641.256v01-00

4. Komunikaty przewodniczącej

5. Wybór pierwszego wiceprzewodniczącego lub pierwszej wiceprzewodniczącej
Wybór trzeciego wiceprzewodniczącego lub trzeciej wiceprzewodniczącej

* * *

6. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Niemcy do zmiany obowiązującego porozumienia dwustronnego w sprawie transportu drogowego ze Szwajcarią w celu dopuszczenia przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami

TRAN/9/00470

***I 2019/0107(COD) COM(2019)0221 – C9-0001/2019

 

Sprawozdawca:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.312v01-00

Przedm. właśc.:

 

TRAN

 

 

Opiniodawcza:

 

EMPL –

Decyzja: brak opinii

 

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

7. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Włochy do negocjowania i zawarcia ze Szwajcarią porozumienia dopuszczającego wykonywanie przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami

TRAN/9/00472

***I 2019/0108(COD) COM(2019)0223 – C9-0002/2019

 

Sprawozdawca:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.369v01-00

Przedm. właśc.:

 

TRAN

 

 

Opiniodawcza:

 

EMPL –

Decyzja: brak opinii

 

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

8. Wyniki zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Łącząc Europę” - prezentacja Komisji Europejskiej

9. „Nadmierna turystyka - skutki i propozycje reakcji politycznych" - prezentacja badania

6 listopada 2019 r., w godz. 14.30 – 18.30

10. Wymiana poglądów z Elżbietą Bieńkowską, komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, na temat sytuacji branży turystycznej w świetle niedawnej upadłości Grupy Thomas Cook

11. Umowa między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych

TRAN/9/00299

*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

 

Sprawozdawca:

 

Tomasz Piotr Poręba (ECR)

PR – PE641.390v01-00

Przedm. właśc.:

 

TRAN

 

 

 

         Rozpatrzenie projektu zalecenia (zgoda)

         Termin składania poprawek: 12 listopada 2019 r., godz. 17.00

12. Sprawozdanie w sprawie wniosków z 40. zgromadzenia ogólnego Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) - wymiana poglądów z Filipem Cornelisem, dyrektorem ds. lotnictwa w DG MOVE

Przy drzwiach zamkniętych

Sprawozdanie z bieżących negocjacji międzyinstytucjonalnych

13. Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów

TRAN/9/01263

 

Sprawozdawczyni:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

 

         Sprawozdanie z negocjacji dla komisji (art. 74 ust. 3 Regulaminu)

14. Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego

TRAN/9/01264

 

Sprawozdawczyni:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

 

         Sprawozdanie z negocjacji dla komisji (art. 74 ust. 3 Regulaminu)

15. Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze

TRAN/9/01265

 

Sprawozdawca:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

 

         Sprawozdanie z negocjacji dla komisji (art. 74 ust. 3 Regulaminu)

16. Elektroniczne informacje dotyczące transportu towarowego

TRAN/9/01274

 

Sprawozdawca:

 

Andor Deli (PPE)

 

 

         Sprawozdanie z negocjacji dla komisji (art. 74 ust. 3 Regulaminu)

17. Sprawy różne

18. Następne posiedzenia

         2 grudnia 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

         3 grudnia 2019 r., w godz. 9.00 – 10.00 i 10.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

         4 grudnia 2019 r., w godz. 10.00 – 10.15

(wspólne posiedzenie ITRE/TRAN)

Ostatnia aktualizacja: 31 października 2019Informacja prawna