PDF 185kWORD 302k

 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

 

TRAN(2019)1106_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 6. novembra 2019 od 9.00 do 10.00 h  (schôdza koordinátorov)  a od 10.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

Miestnosť: József Antall (6Q2)

6. novembra 2019 od 9.00 do 10.00 h  (schôdza koordinátorov)

Za zatvorenými dverami

1. Schôdza koordinátorov

pozri osobitný návrh programu schôdze

* * *

6. novembra 2019 od 10.00 do 12.30 h

2. Prijatie programu schôdze

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         2. – 3. septembra 2019 PV – PE641.064v01-00

         19. septembra 2019 PV – PE641.226v01-00

         24. septembra 2019 PV – PE641.256v01-00

4. Oznámenia predsedníctva

5. Voľba prvého podpredsedu
Voľba tretieho podpredsedu

* * *

6. Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Nemecko splnomocňuje na zmenu jeho dvojstrannej dohody o cestnej doprave so Švajčiarskom s cieľom povoliť kabotážnu prepravu počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma krajinami

TRAN/9/00470

***I 2019/0107(COD) COM(2019)0221 – C9-0001/2019

 

Spravodajca:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.312v01-00

Gestorský výbor:

 

TRAN

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

EMPL –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

         preskúmanie návrhu správy

7. Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Taliansko splnomocňuje, aby so Švajčiarskom vyrokovalo a uzavrelo dohodu, ktorou by sa povolila kabotážna preprava počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma krajinami

TRAN/9/00472

***I 2019/0108(COD) COM(2019)0223 – C9-0002/2019

 

Spravodajca:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.369v01-00

Gestorský výbor:

 

TRAN

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

EMPL –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

         preskúmanie návrhu správy

8. Výsledky výzvy na predkladanie návrhov v rámci NPE v oblasti dopravy 2019 – výklad Európskej komisie

9. „Nadmerný cestovný ruch – vplyv a možné politické riešenia“ – prezentácia štúdie

6. novembra 2019 od 14.30 do 18.30 h

10. Výmena názorov s komisárkou pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbietou Bieńkowskou o situácii v odvetví cestovného ruchu vzhľadom na nedávne problémy spoločnosti Thomas Cook

11. Dohoda medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb

TRAN/9/00299

*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

 

Spravodajca:

 

Tomasz Piotr Poręba (ECR)

PR – PE641.390v01-00

Gestorský výbor:

 

TRAN

 

 

 

         preskúmanie návrhu odporúčania (súhlas)

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 12. november 2019, 17.00 h

12. Debrífing o výsledku 40. valného zhromaždenia Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) – výmena názorov s Filipom Cornelisom, riaditeľom pre leteckú dopravu (GR MOVE)

Za zatvorenými dverami

Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach

13. Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenia (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov

TRAN/9/01263

 

Spravodajkyňa:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

14. Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy

TRAN/9/01264

 

Spravodajkyňa:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

15. Zmena nariadenia (ES) č. 1071/2009 a nariadenia (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví

TRAN/9/01265

 

Spravodajca:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

16. Elektronické údaje o nákladnej doprave

TRAN/9/01274

 

Spravodajca:

 

Andor Deli (PPE)

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

17. Rôzne otázky

18. Nasledujúce schôdze

         2. decembra 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

         3. decembra 2019 od 9.00 do 10.00 h a od 10.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

         4. decembra 2019 od 10.00 do 10.15 h

(spoločná schôdza výborov ITRE a TRAN)

Posledná úprava: 31. októbra 2019Právne oznámenie