PDF 178kWORD 302k

 

Utskottet för transport och turism

 

TRAN(2019)1106_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 6 november 2019 kl. 9.00–10.00  (samordnarnas sammanträde)  och kl. 10.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

Lokal: József Antall (6Q2)

6 november 2019 kl. 9.00–10.00  (samordnarnas sammanträde)

Inom stängda dörrar

1. Samordnarnas sammanträde

Se separat förslag till föredragningslista

* * *

6 november 2019 kl. 10.00–12.30

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         2–3 september 2019 PV – PE641.064v01-00

         19 september 2019 PV – PE641.226v01-00

         24 september 2019 PV – PE641.256v01-00

4. Meddelanden från ordföranden

5. Val av första vice ordförande
Val av tredje vice ordförande

* * *

6. Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Tyskland att ändra sitt befintliga bilaterala avtal om vägtransporter med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner

TRAN/9/00470

***I 2019/0107(COD) COM(2019)0221 – C9-0001/2019

 

Föredragande:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.312v01-00

Ansvarigt utskott:

 

TRAN

 

 

Rådgivande utskott:

 

EMPL –

Beslut: inget yttrande

 

 

         Behandling av förslag till betänkande

7. Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Italien att förhandla fram och ingå ett avtal med Schweiz som tillåter cabotagetrafik vid tillhandahållandet av internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner

TRAN/9/00472

***I 2019/0108(COD) COM(2019)0223 – C9-0002/2019

 

Föredragande:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.369v01-00

Ansvarigt utskott:

 

TRAN

 

 

Rådgivande utskott:

 

EMPL –

Beslut: inget yttrande

 

 

         Behandling av förslag till betänkande

8. Resultaten av 2019 års ansökningsomgång för FSE-Transport – föredragning av Europeiska kommissionen

9. ”Överturism – inverkan och politiska insatser” – presentation av en studie

6 november 2019 kl. 14.30–18.30

10. Diskussion med Elżbieta Bieńkowska, kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, om det aktuella läget för turistnäringen mot bakgrund av Thomas Cooks problem den senaste tiden

11. Avtal mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om vissa luftfartsaspekter

TRAN/9/00299

*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

 

Föredragande:

 

Tomasz Piotr Poręba (ECR)

PR – PE641.390v01-00

Ansvarigt utskott:

 

TRAN

 

 

 

         Behandling av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 12 november 2019 kl. 17.00

12. Information om resultatet av det 40:e mötet i Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) generalförsamling – diskussion med Filip Cornelis, direktör för GD MOVE

Inom stängda dörrar

Rapport om pågående interinstitutionella förhandlingar

13. Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare

TRAN/9/01263

 

Föredragande:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

 

         Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)

14. Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn

TRAN/9/01264

 

Föredragande:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

 

         Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)

15. Ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 för att anpassa dem till utvecklingen inom sektorn

TRAN/9/01265

 

Föredragande:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

 

         Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)

16. Elektronisk information om godstransporter

TRAN/9/01274

 

Föredragande:

 

Andor Deli (PPE)

 

 

         Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)

17. Övriga frågor

18. Kommande sammanträden

         2 december 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         3 december 2019 kl. 9.00–10.00 och kl. 10.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

         4 december 2019 kl. 10.00–10.15

(gemensamt sammanträde ITRE/TRAN)

Senaste uppdatering: 29 oktober 2019Rättsligt meddelande