PDF 194kWORD 347k

 

Комисия по транспорт и туризъм

 

TRAN(2019)1203_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 3 декември 2019 г., 9.00–10.00 ч.  (заседание на координаторите)  и 10.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: Paul-Henri Spaak (3C050)

3 декември 2019 г., 9.00–10.00 ч.  (заседание на координаторите)

При закрити врати

1. Заседание на координаторите

Вж. отделен проект на дневен ред

* * *

3 декември 2019 г., 10.00–12.30 ч.

2. Приемане на дневния ред

3. Съобщения на председателя

*** Време за електронно гласуване ***

4. Споразумение между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

TRAN/9/00299

*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

 

Докладчик:

 

Tomasz Piotr Poręba (ECR)

PR – PE641.390v01-00

Водеща:

 

TRAN

 

 

 

         Приемане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)

*** Край на електронното гласуване ***

5. Размяна на мнения с Мая Марковчич Костелац, изпълнителен директор на Европейската агенция по морска безопасност (EAМБ)

6. „Финансиране от ЕС за транспортни проекти“ – представяне на проучване

* * *

Публично изслушване

7. Бъдещият нискотарифен въздушен транспорт

TRAN/9/01909

         (вж. отделен проект на дневен ред)

* * *

8. Изменение на Евро-средиземноморското споразумение за въздухоплавателни услуги между Европейската общност и Мароко с оглед на присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

TRAN/9/00014

*** 2007/0181(NLE) 06198/2013 – C9-0006/2019

 

Докладчик:

 

Sven Schulze (PPE)

PR – PE642.928v02-00

Водеща:

 

TRAN

 

 

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 9 декември 2019 г., 17.00 ч.

9. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

TRAN/9/01039

 

Докладчик по становище:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

10. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)

TRAN/9/00848

 

Докладчик по становище:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

11. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ)

TRAN/9/00846

 

Докладчик по становище:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

12. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз

TRAN/9/00838

 

Докладчик по становище:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

13. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие – Сигурност на въздухоплаването (SESAR)

TRAN/9/00779

 

Докладчик по становище:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

14. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (SHIFT2RAIL)

TRAN/9/00764

 

Докладчик по становище:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

15. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие - Аеронавтика и околна среда („Чисто небе“)

TRAN/9/00776

 

Докладчик по становище:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

* * *

При закрити врати

Отчет относно текущи междуинституционални преговори

16. Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи

TRAN/9/01263

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

 

Докладчик:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

Водеща:

 

TRAN

 

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

17. Изисквания за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт

TRAN/9/01264

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

 

Докладчик:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

Водеща:

 

TRAN

 

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

18. Изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора

TRAN/9/01265

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

 

Докладчик:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

Водеща:

 

TRAN

 

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

19. Електронна информация за товарни превози

TRAN/9/01274

***I 2018/0140(COD) COM(2018)0279 – C8-0191/2018

 

Докладчик:

 

Andor Deli (PPE)

 

Водеща:

 

TRAN

 

 

Подпомагащи:

 

JURI (AL)

 

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

20. Разни въпроси

21. Следващи заседания

         4 декември 2019 г., 10.00–10.15 ч. (Брюксел)

         20 януари 2020 г., 15.00–18.30 ч.

         21 януари 2020 г., 9.00–10.00 ч. и 10.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Заседанието на 4 декември е съвместно заседание на комисиите ITRE и TRAN (гласуване относно Механизма за свързване на Европа)

Последно осъвременяване: 28 ноември 2019 г.Правна информация