21.10.2016
TRAN_PR(2016)592266
PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA
dotyczącego stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego
(11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD))
Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawca: Wim van de Camp

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 673kWORD 57k
Informacja prawna