Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2019
EPUB 139kPDF 1089k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

BILAG VI : DE STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER(1)
I.   Udenrigsudvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter fremme, gennemførelse og overvågning af Unionens udenrigspolitik for så vidt angår:

1.   den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP); udvalget bistås i denne sammenhæng af et underudvalg om sikkerhed og forsvar

2.   forbindelserne med de øvrige EU-institutioner og -organer, FN og øvrige internationale organisationer og interparlamentariske forsamlinger om spørgsmål, der henhører under dets sagsområde

3.   tilsyn med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

4.   styrkelse af de politiske forbindelser med tredjelande i form af omfattende samarbejds- og bistandsprogrammer eller internationale aftaler som f.eks. associerings- og partnerskabsaftaler

5.   indledning, overvågning og afslutning af forhandlinger om europæiske staters tiltrædelse af Den Europæiske Union

6.   al lovgivning, programmering og kontrol af aktioner, der gennemføres under det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder, det europæiske naboskabsinstrument, instrumentet for førtiltrædelsesbistand, instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred, og partnerskabsinstrumentet for samarbejde med tredjelande og de politikker, der ligger til grund herfor

7.   overvågning og opfølgning af bl.a. den europæiske naboskabspolitik (ENP), navnlig med hensyn til årlige statusrapporter for ENP

8.   spørgsmål vedrørende demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder, herunder mindretals rettigheder, i tredjelande og folkerettens principper; i denne sammenhæng bistås udvalget af et underudvalg om menneskerettigheder, som bør sikre sammenhæng mellem alle Unionens eksterne politikker og dens menneskerettighedspolitik; med forbehold af de relevante bestemmelser indbydes medlemmer fra andre udvalg og organer med ansvar inden for dette område til at deltage i underudvalgets møder

9.   Parlamentets deltagelse i valgobservationsopgaver, om nødvendigt i samarbejde med andre kompetente udvalg og delegationer.

Udvalget fører politisk tilsyn med og sikrer samordning af arbejdet i de blandede parlamentariske udvalg og parlamentariske samarbejdsudvalg samt interparlamentariske delegationer og ad hoc-delegationer, når spørgsmålene henhører under dets sagsområde.

(1)Vedtaget ved Parlamentets afgørelse af 15. januar 2014.
Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse