Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2019
EPUB 189kPDF 1339k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ V : ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Άρθρο 135 : Δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

1.   Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καλείται να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο την ετήσια έκθεση της Τράπεζας για τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και για τη νομισματική πολιτική του προηγηθέντος και του τρέχοντος έτους.

2.   Το Κοινοβούλιο διεξάγει γενική συζήτηση μετά την εν λόγω παρουσίαση.

3.   Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καλείται να παρακολουθήσει συνεδριάσεις της αρμόδιας επιτροπής τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο προκειμένου να προβεί σε δήλωση και να απαντήσει σε ερωτήσεις.

4.   Ύστερα από αίτημά τους ή αίτημα του Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα άλλα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καλούνται να παραστούν σε άλλες συνεδριάσεις.

5.   Για τις συνεδριάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 συντάσσονται πλήρη πρακτικά.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου