Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Към нов Парламент

Европейският Парламент: какви са процедурите за избор
 1. Председател на европейския парламент
  1 председател
  Мандат от две години и половина с възможност за подновяване
  • Процедура за избор:
   Кандидатът, който спечели абсолютно мнозинство от гласовете на депутатите в тайно гласуване, се обявява за председател на Парламента. Ако след три гласувания нито един от кандидатите не е спечелил абсолютно мнозинство, при четвъртото гласуване депутатите могат да избират само между двамата членове на ЕП с най-голям брой гласове при третото гласуване
  • Функции :
   Председателят направлява дейността на Парламента, ръководи пленарните заседания и обявява бюджета на ЕС за окончателно приет. Председателят говори от името на Парламента в отношенията с другите институции на ЕС и с външния свят.
  Заместник-председатели
  14 заместник-председатели
  Заместник-председателите се избират с обща бюлетина.
  Функции :
  Когато председателят отсъства, заместник-председателите могат да го заместят в Парламента. Председателят също така може да делегира част от функциите си на тях, например да представляват Парламента на определени церемонии или прояви.
 2. Политическите групи

  Депутатите в Европейския парламент сформират политически групи. Те се организират според политическите си виждания, а не по националност.

  Всяка група има председател (или, в някои случаи, двама съпредседатели), бюро и секретариат.

  Изисквания към групите:
  • в нея трябва да участват поне 25 депутати
  • тя трябва да има представители от поне една четвърт от страните-членки

  Независими членове на ЕП: депутати, които не членуват в нито една политическа група

  Председателски съвет
  Включва председателя на Парламента и преседателите на политическите групи
  Определя дневния ред на ЕП. Това е органът, който трябва да предложи състава и компетенциите на парламентарните комисии, на анкетните комисии, на съвместните парламентарни комитети и на делегациите за връзки с депутати от други страни
 3. Бюрото на парламента
  1. 1 председател
  2. 14 заместник-председатели
  3. Квестори
  • избирани с обща бюлетина 
  • изпълняват съвещателни функции. 
  Функции
  Бюрото отговаря за вземането на финансови, организационни и административни решения по въпроси, засягащи депутатите и вътрешната организация на работата на Парламента
 4. Парламентарните комисии
  • В комисиите членуват между 25 и 71 депутати
  • Всяка комисия има председател, бюро и секретариат
  • Съставът на комисиите отразява разпределението на местата между политическите групи в целия Парламент.
   
  Функции

  Комисиите подготвят работата на депутатите на пленарни заседания по въпроси в сферата на компетенциите си. Те изготвят, внасят поправки и приемат предложения за законодателни доклади и доклади по инициатива на Парламента.

  Комисиите разглеждат предложения от Комисията и от Съвета и, ако е нужно, изготвят доклади, които се представят пред всички депутати на пленарни заседания.

  Съвет на председателите на комисии

  Председателите на всички парламентарни комисии

 5. Делегациите

  В делегациите на ЕП участват от 12 до над 70 депутати.

  В миналия парламентарен мандат имаше 41 делегации.

  Функции

  Делегациите поддържат отношения и обменят информация с парламентите на страни извън ЕС. Те допринасят за представителството на ЕС във външната област и за утвърждаването на неговите ценности: свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и на основните свободи и върховенство на закона

   
  • Източници: Правилник за дейността на Европейския парламент