Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Na cestě k novému Parlamentu

Evropský parlament: jak se volí …
 1. Předseda evropského parlamentu
  1 předseda
  obnovitelný mandát na dva a půl roku
  • Volba předsedy:
   Kandidát, který získá v tajném hlasování absolutní většinu odevzdaných hlasů, je zvolen předsedou. Jestliže po třech volbách nezíská žádný kandidát absolutní většinu odevzdaných hlasů, uskuteční se čtvrtá volba pouze mezi dvěma poslanci, kteří získali nejvyšší počet hlasů při třetí volbě.
  • Povinnosti :
   Předseda řídí všechny činnosti Parlamentu, předsedá plenárním zasedáním a prohlašuje rozpočet EU za definitivně přijatý. Předseda zastupuje Parlament v mezinárodních vztazích a v jeho vztazích s ostatními orgány EU.
  Místopředsedové
  14 místopředsedů
  14 místopředsedů je voleno na jediném hlasovacím lístku.
  Povinnosti :
  Je-li předseda nepřítomen, může ho nahradit jeden z místopředsedů. Předseda může také delegovat na místopředsedy další úkoly, například zastupování při zvláštních slavnostech či aktech.
 2. Politické skupiny

  Poslanci Evropského parlamentu se sdružují v politických skupinách. Ty jsou sestavovány podle politické příslušnosti, ne podle státní příslušnosti.

  Každá politická skupina má předsedu (nebo v některých případech dva spolupředsedy), předsednictvo a sekretariát.

  Politická skupina musí:
  • být tvořena alespoň 25 poslanci
  • být tvořena poslanci zvolenými nejméně v jedné čtvrtině členských států.

  Nezařazení poslanci jsou poslanci, kteří nepatří do žádné politické skupiny.

  Konference předsedů
  se skládá z předsedy Evropského parlamentu a předsedů politických skupin.
  Rozhoduje o organizaci práce Parlamentu a plánování legislativní činnosti. Je orgánem odpovědným za záležitosti týkající se složení a působnosti výborů, vyšetřovacích výborů a smíšených parlamentních výborů a delegací.
 3. Předsednictvo
  1. 1 předseda
  2. 14 místopředsedů
  3. kvestoři
  • zvolených na jediném hlasovacím lístku 
  • mají poradní hlas 
  Povinnosti
  Předsednictvo přijímá finanční, organizační a administrativní rozhodnutí ve věcech týkajících se poslanců a vnitřní organizace Parlamentu.
 4. Výbory
  • Jednotlivé výbory mají 25 až 71 poslanců.
  • Každý výbor má předsedu, předsednictvo a sekretariát.
  • Politické složení výborů odráží politické složení plenárního zasedání.
   
  Povinnosti

  Připravují práci plenárního zasedání v jejich oblastech kompetencí. Výbory vypracovávají a přijímají zprávy o legislativních návrzích a zprávy z vlastního podnětu.

  Posuzují návrhy Komise a Rady a v případě, kdy je to nutné, vypracují zprávu pro plenární zasedání.

  Konference předsedů výborů

  se skládá z předsedů výborů

 5. Delegace

  Jednotlivé delegace mají 12 až více než 70 poslanců.

  V uplynulém volebním období měl Evropský parlament 41 delegací.

  Povinnosti

  Udržují vztahy a vyměňují si informace s parlamenty v nečlenských zemích Pomáhají reprezentovat EU mimo Unii a podporovat její hodnoty: zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu.

   
  • Zdroj: Jednací řád Evropského parlamentu