Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Link naujojo Parlamento

Europos parlamentas: kaip renkamas...
 1. Europos parlamento pirmininkas
  1 Pirmininkas
  Renkamas dvejiems su puse metų ir gali būti perrenkamas.
  • Rinkimų procedūra:
   Pirmininku slaptu balsavimu išrenkamas kandidatas, surinkęs absoliučią balsavusiųjų daugumą. Jeigu po trijų balsavimų nei vienas kandidatas nesurenka tokios daugumos, per ketvirtą balsavimą balsuojama tik dėl dviejų trečiojo balsavimo metu daugiausiai balsų surinkusių narių.
  • Funkcijos:
   Vadovauja Parlamento ir jo organų veiklai, pirminkauja plenariniams posėdžiams, savo parašu tvirtina Parlamento priimtą ES biudžetą. Pirmininkas atstovauja Parlamentui tarptautinių santykių srityje, per iškilmingas progas ir administraciniuose, teisiniuose bei finansiniuose reikaluose.
  Pavaduotojai
  14 pavaduotojų
  Dėl jų kandidatūrų balsuojama viename biuletenyje. Per pirmą balsavimą išrinktais laikomi ne daugiau kaip keturiolika kandidatų, surinkusių absoliučią balsavusiųjų daugumą.
  Pareigos :
  Jei Parlamento pirmininkas nedalyvauja posėdyje, jį pakeičia vienas iš Parlamento pirmininko pavaduotojų. Parlamento pirmininkas gali pavesti Parlamento pirmininko pavaduotojams tokias pareigas kaip atstovavimą Parlamentui tam tikromis iškilmingomis progomis ar atliekant kitus nustatytus veiksmus.
 2. Politinės frakcijos

  Parlamento nariai gali jungtis į frakcijas pagal savo politines pažiūras.

  Frakcija turi pirmininką (jų gal būti daugiau nei vienas), biurą ir sekretoriatą.

  Frakcijai įkurti reikia:
  • ne mažiau kaip 25 EP narių;
  • išrinktų ne mažiau kaip viename ketvirtadalyje valstybių narių.

  Neprisijunugusieji nariai: jokiai frakcijai nepriklausantys Parlamento nariai.

  Pirmininkų sueiga
  Ją sudaro EP pirmininkas ir politinių frakcijų pirmininkai.
  Ji priima sprendimus dėl Parlamento darbo organizavimo ir dėl reikalų, susijusių su teisėkūros programos rengimu, rengia mėnesinių sesijų darbotvarkės projektą, atsakinga už komitetų bei tyrimo komitetų, jungtinių parlamentinių komitetų, nuolatinių delegacijų ir ad hoc delegacijų sudėties bei kompetencijos klausimus.
 3. BiuraS
  1. 1 EP pirmininkas
  2. 14 EP pirmininko pavaduotojų
  3. Kvestoriai yra Biuro nariai, turintys patariamąjį balsą.
  • elected on a singla ballot paper 
  • in an advisory capacity. 
  FunkcijoS
  Biuras priima finansinius, organizacinius ir administracinius sprendimus dėl vidinės Parlamento struktūros, sekretoriato bei organų; taip pat Generaliniam sekretoriui arba frakcijai pasiūlius priima finansinius, organizacinius ir administracinius sprendimus su EP nariais susijusiais klausimais.
 4. Komitetai
  • Komitetų ir tyrimo komitetų nariai renkami frakcijoms ir nepriklausomiems EP nariams pasiūlius kandidatus. Pirmininkų sueiga teikia Parlamentui pasiūlymus.
  • Komitetas išsirenka pirmininką ir pirmininko pavaduotojus, kurie kartu sudaro komiteto biurą. Komitetas taip pat turi sekretoriatą.
  • TKomitetų sudėtis kiek įmanoma turi atitikti Parlamento sudėtį.
   
  Funkcijos

  EP nariai komitetuose rengia, teikia pakeitimus ir balsuoja dėl teisės aktų pasiūlymų ir savo iniciatyva parengtų pranešimų.

  Jie nagrinėja Komisijos ir Tarybos pasiūlymus ir prireikus rengia pranešimus, kurie teikiami plenarinėje sesijoje.

  Komitetų pirmininkų sueiga

  Ją sudaro visų komitetų pirmininkai.

 5. Delegacijos

  Delegaciją sudaro nuo 12 iki daugiau kaip 70 EP narių.

  Praėjusios kadencijos Europos Parlamente buvo 41 delegacija.

  Funkcijos

  Palaiko ryšius ir keičiasi informacija su trečiųjų šalių parlamentais. Jos prisideda prie atstovavimo ES trečiosiose šalyse ir prie laisvės, demokratijos ir teisinės valstybės principų bei pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms sklaidos.

   
  • Šaltinis: Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės