Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Naar een nieuw Parlement

Europees parlement: hoe worden gekozen…
 1. De voorzitter van het europees parlement
  1 Voorzitter
  Een mandaat van twee en een half jaar. De Voorzitter is herkiesbaar.
  • Verkiezingsprocedure:
   De kandidaat die de absolute meerderheid van de stemmen in een geheime stemming haalt, wordt als Voorzitter gekozen. Indien na drie stemrondes geen kandidaat de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald, kunnen bij de vierde stemronde alleen de twee leden kandidaat zijn die bij de derde stemronde het grootste aantal stemmen hebben behaald.
  • Taken :
   De voorzitter geeft leiding aan de werkzaamheden van het Europees Parlement zit de debatten in de plenaire vergaderingen voor en ondertekent de goedgekeurde begroting van de Europese Unie. De Voorzitter vertegenwoordigt het Parlement naar buiten toe en in de betrekkingen met de andere Europese instellingen.
  Ondervoorzitters
  14 ondervoorzitters
  Er zijn 14 ondervoorzitters, gekozen met behulp van één stembriefje
  Taken :
  Wanneer de voorzitter afwezig is, kunnen zij hem of haar vervangen. De voorzitter kan ook taken delegeren zoals het vertegenwoordigen van het Parlement bij bijzondere ceremoniën of gebeurtenissen.
 2. De politieke fracties

  De leden zijn lid van een fractie. Zij verenigen zich niet naar nationaliteit maar naar politieke voorkeur.

  De fracties regelen hun interne organisatie met behulp van een voorzitter, een bureau en een secretariaat.

  Een fractie kan worden gevormd met:
  • Minimaal 25 leden
  • Een vertegenwoordiging van minimaal een vierde van de lidstaten

  Niet-fractiegebonden leden zijn leden die niet bij een fractie in het EP zijn aangesloten

  De conferentie van voorzitters
  De Voorzitter van het Parlement en de fractievoorzitters
  Stelt de agenda van het Europees Parlement vast. Het is de autoriteit verantwoordelijk voor de samenstelling en bevoegdheden van de commissies, enquêtecommissies, gemengde parlementaire commissies en vaste en tijdelijke delegaties.
 3. Het bureau
  1. 1 Voorzitter
  2. 14 Ondervoorzitters
  3. Quaestoren
  • gekozen met behulp van één stembriefje 
  • met raadgevende stem 
  Taken
  Het Bureau neemt besluiten van financiële, organisatorische en administratieve aard over aangelegenheden die de interne organisatie van het Parlement, zijn secretariaat en zijn organen betreffen.
 4. De parlementaire commissies
  • Een commissie bestaat uit 25 tot 71 EP-leden
  • Iedere commissie heeft een voorzitter, een bureau en een secretariaat
  • De commissies is een afspiegeling van de samenstelling van het Parlement.
   
  Taken

  Zij bereiden de werkzaamheden van de plenaire vergaderingen voor in hun respectieve bevoegdheden. Ze wijzigen wetsvoorstellen en kunnen deze goedkeuren en zij stellen initiatiefverslagen op en kunnen deze goedkeuren.

  Zij bekijken de voorstellen van de Commissie en de Raad en, waar nodig, stellen zij verslagen op die aan de plenaire vergadering worden voorgelegd.

  De conferentie van commissievoorzitters

  De voorzitters van alle commissies

 5. De delegaties

  Delegaties bestaan uit 12 tot 70 EP-leden

  Tijdens de afgelopen zittingsperiode waren er 41 delegaties

  Taken

  Zij onderhouden contacten en wisselen informatie uit met diverse parlementen uit derde landen. Zij helpen bij de vertegenwoordiging van de Europese Unie in het buitenland en bij het bevorderen van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid en democratie, de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat .

   
  • Bron: Reglement van het Europees Parlement