Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Smerom k novému Parlamentu

Európsky parlament: ako sa volí…
 1. Predseda Európskeho parlamentu
  1 predseda
  2,5-ročné funkčné obdobie (obnoviteľné)
  • Volebný postup:
   Predsedom sa stáva kandidát, ktorý v tajnom hlasovaní získa absolútnu väčšinu odovzdaných hlasov. Ak sa ani po troch hlasovaniach nepodarí žiadnemu kandidátovi získať absolútnu väčšinu hlasov, uskutoční sa štvrté hlasovanie obmedzené na dvoch kandidátov, ktorí v treťom kole získali najvyšší počet hlasov.
  • Úlohy :
   Predseda riadi činnosť Parlamentu, predsedá plenárnym zasadnutiam a vyhlasuje prijatie rozpočtu EÚ. Zastupuje Parlament vo vonkajších záležitostiach a vo vzťahoch s ostatnými inštitúciami EÚ.
  Podpredsedovia
  14 podpredsedov
  Všetci 14 sú zvolení za použitia jedného hlasovacieho lístka
  Úlohy :
  Zastupujú predsedu EP v jeho neprítomnosti. Predseda im môže delegovať niektoré právomoci, ako napríklad zastupovanie EP počas slávnostných príležitostí.
 2. Politické skupiny

  Poslanci Európskeho parlamentu sa združujú do politických skupín na základe svojej politickej príslušnosti, nie na základe národnosti.

  Každá skupina ma svojho predsedu, podpredsedov a sekretariát.

  Každá skupina
  • pozostáva z minimálne 25 poslancov
  • ktorí boli zvolení aspoň v jednej štvrtine členských štátov

  Nezaradení poslanci: poslanci, ktorí nie sú členmi žiadnej politickej skupiny

  Konferencia predsedov
  Skladá sa z predsedu Parlamentu a predsedov politických skupín.
  Prijíma rozhodnutia o organizácii práce Parlamentu. Rozhoduje o zložení a pôsobnosti výborov, vyšetrovacích výborov, spoločných parlamentných výborov a delegácií.
 3. Predsedníctvo
  1. 1 predseda
  2. 14 podpredsedovia
  3. Kvestori
  • Zvolení za použitia jedného hlasovacieho lístka 
  • členovia s poradným hlasom 
  Úlohy
  Predsedníctvo rozhoduje o finančných, organizačných a administratívnych záležitostiach týkajúcich sa poslancov a vnútornej organizácie Parlamentu.
 4. Výbory
  • Počet členov: 25 - 71 poslancov
  • Každý výbor menuje svojho predsedu, podpredsedov a má vlastný sekretariát.
  • Politické zloženie výborov odráža zloženie plenárneho zasadnutia.
   
  Úlohy

  Pripravujú podklady pre plenárne zasadnutia. Vypracúvajú, pozmeňujú a prijímajú legislatívne návrhy a správy z vlastnej iniciatívy.

  Prerokúvajú návrhy Komisie a Rady a v prípade potreby vypracúvajú správy pre plenárne zasadnutie.

  Konferencia predsedov výborov

  Predsedovia všetkých výborov

 5. Delegácie

  Tvorí ich 12 až 70 poslancov.

  V poslednom legislatívnom období ich bolo 41.

  Úlohy

  Udržujú vzťahy s parlamentmi tretích krajín a vymieňajú si s nimi informácie. Pomáhajú zastupovať EÚ navonok a reprezentujú jej hodnoty: slobodu, demokraciu, rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd a zásady právneho štátu

   
  • Zdroj: Rokovací poriadok Európskeho parlamentu