Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Práva spotrebiteľov a bezpečnosť potravín
 

Práva spotrebiteľov na vnútornom trhu


Vnútorný trh EÚ v spojení s novými technológiami priniesol 500 miliónom občanov únie obrovské výhody. Rovnako však rozšírenie internetu a globalizácia viedli k novým výzvam a oveľa väčšej potrebe chrániť spotrebiteľov ako doteraz.


Parlament sa počas tohto volebného obdobia neustále zasadzoval za spotrebiteľské práva v EÚ, vrátane online nakupovania a zabezpečil, aby v prípade potreby mali spotrebitelia k dispozícii podporu.


Pomohol uľahčiť cestovanie po celej EÚ, tak z pracovných dôvodov, ako aj na rekreačné účely.  Jeho veľkým úspechom bolo uzavretie dohody s národnými vládami o znížení cien za roaming v mobilných sieťach, najmä cien za prenos dát.


Poslanci Parlamentu sa zasadzovali za bezpečnosť potravín, informovanosť spotrebiteľov a dobré životné podmienky pre zvieratá. Pomohli zlepšiť označovanie potravín a hlasovali proti právnym predpisom o nových potravinách, keď národné orgány odmietli označovať výrobky vyrobené z klonovaných zvierat.


Európsky parlament počas svojho posledného predvolebného plenárneho zasadnutia podporil snahy o sprísnenie požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti spotrebných výrobkov a dohľadu nad trhom. Poslanci sa zasadili za povinné označovanie pôvodu nepotravinových výrobkov ponúkaných na vnútornom trhu s cieľom zvýšiť ich sledovateľnosť a posilniť tak ochranu spotrebiteľa v EÚ.


Parlament tiež požadoval prísnejšie tresty pre spoločnosti ponúkajúce nevyhovujúce alebo potenciálne nebezpečné výrobky a zriadenie celoúnijnej čiernej listiny pre subjekty, u ktorých sa zistilo opakované a úmyselné porušovanie predpisov EÚ v oblasti bezpečnosti výrobkov. Poslanci zároveň navrhli vytvorenie celoeurópskej databázy zranení spotrebiteľov, ku ktorým došlo v súvislosti s použitím výrobkov.

 

1. Posilňovanie práv nakupujúcich a online spotrebiteľov

Parlament v posledných piatich rokoch pracoval na zabezpečení ochrany spotrebiteľov, ktorí nakupujú tovar a služby od obchodníkov v iných krajinách EÚ.


Podporil prepracovanú smernicu EÚ o právach spotrebiteľov, prijatú v roku 2011, ktorá zaručuje jasné, harmonizované pravidlá pre spotrebiteľov v EÚ. Jej súčasťou je 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy, počas ktorej môže spotrebiteľ zmeniť názor na nákup uskutočnený na diaľku. Taktiež ide o jasné pravidlá o informovaní spotrebiteľov a ustanovenia o dodávkach, na základe ktorých je predávajúci zodpovedný za škody spôsobené počas dopravy.


Poslanci EP sa sústredili najmä na online nákupy. V roku 2012 využilo 45 % spotrebiteľov v EÚ kúpu tovarov a služieb cez internet, v porovnaní s 20 % v roku 2004. Internet je v súčasnosti najčastejšie používaným prostriedkom nákupov na diaľku. Pritom len 11 % používateľov internetu zadalo cezhraničné príkazy v rámci EÚ. Hlavným dôvodom je nedostatok dôvery v cezhraničné nakupovanie a obavy ohľadom reklamácií.


Parlament pomohol zlepšiť poskytovanie pomoci spotrebiteľom v prípade nezrovnalostí. Nové právne predpisy o online a alternatívnom riešení sporov, prijaté na jar 2013 a účinné od roku 2015, umožnia nakupujúcim ľahší prístup k nestrannej mediácii pri riešení sporov s obchodníkmi. Ich cieľom je zabrániť často zdĺhavým a nákladným súdnym konaniam. V rokovaniach s národnými vládami poslanci Parlamentu dosiahli, aby arbitrážne konania boli pre nakupujúcich bezplatné, alebo aby sa za ne platili len symbolické poplatky. Akýkoľvek spor by sa mal v zásade vyriešiť do 90 dní.


Pri urovnávaní sporov v prípade online nákupov má pomôcť nová internetová platforma vo všetkých jazykoch EÚ, ktorá spotrebiteľom ukáže najvhodnejší spôsob riešenia. Na tejto platforme spotrebitelia nájdu zrozumiteľné štandardné tlačivá sťažností, ktoré budú môcť vyplniť vo svojom jazyku. Prostredníctvom platformy sa sťažnosť potom postúpi rozhodcovi. Sťažnosti sa v každej fáze budú spracovávať online.

 

 
 

2. Pomoc občanom v mobilite

Nižšie poplatky za roaming


Významným úspechom Parlamentu bolo presadenie zásadného zníženia nákladov na používanie mobilných telefónov, smartfónov a tabletov v cezhraničnej komunikácii pri cestovaní v EÚ, a to prostredníctvom nového nariadenia o roamingu.


Zavedením nových cenových stropov – ktoré sú vďaka poslancom EP nižšie ako pôvodný návrh Európskej komisie – klesla maximálna cena za hovor v mobilných sieťach v zahraničí v roku 2013 z 35 centov na 24 centov za minútu a od 1. júla 2014 sa zníži až na 19 centov.


Náklady na prenos dát sa tiež prvýkrát znížili, a to na 70 centov za megabyte k 1. júlu 2012 a ďalej sa znížia na 20 centov od 1. júla 2014. Používatelia by tak už nemali zažívať šoky z výšky ich faktúr.


Vďaka novým pravidlám môžu spotrebitelia takisto nakupovať roamingové služby od iných ako domácich poskytovateľov, čím sa možnosti vstupu na trh otvárajú novým subjektom, posilňuje sa hospodárska súťaž a znižujú ceny.


Poslanci tiež presadzujú úplné zrušenie roamingových poplatkov do roku 2015.


Jednotné nabíjačky


Poslanci vyzvali na zavedenie jednotnej nabíjačky pre všetky mobilné telefóny predávané v EÚ s cieľom obmedziť odpad, znížiť náklady a zjednodušiť život konečným spotrebiteľom. Komisia bude musieť vďaka poslancom predložiť konkrétne návrhy na jednotnú nabíjačku.


Viac práv pre cestujúcich autobusom a trajektom


Parlament podporil nové pravidlá na posilnenie práv cestujúcich v autobusovej a lodnej doprave. Cestujúci v autobusoch na trasách nad 250 km a cestujúci na trajektoch majú odteraz právo na plnú náhradu ceny lístka v prípade omeškania nad 1,5 hodiny. Súčasťou nových pravidiel je aj právo na zmenu trasy, stravu, občerstvenie a ubytovanie, v prípade potreby až do troch nocí.


Poslanci Parlamentu dosiahli, aby sa cestujúcim so zníženou mobilitou poskytla pomoc, ak informovali dopravnú spoločnosť o svojich potrebách najneskôr 36 hodín pred odchodom.


Rozšírenie ochrany dovolenkárov


Poslanci sa v rámci reformy pravidiel EÚ v oblasti balíkov cestovných služieb zasadili za zvýšenie ochrany dovolenkárov, ktorí si sami, napríklad na internete, vyskladajú balík cestovných služieb, a teda nepožívajú na základe v súčasnosti platnej legislatívy rovnaké práva ako klienti cestovných kancelárií.


V nadchádzajúcich rokovaniach s členskými štátmi budú poslanci presadzovať rozšírenie definície balíkov cestovných služieb tak, aby sa zvýšená ochrana vzťahovala na viac typov individuálnych zájazdov pozostávajúcich z viacerých komponentov, aby cestovné kancelárie nemohli výrazne zvýšiť cenu alebo zmeniť časy odletov po úhrade zájazdu, a aby bola dovolenkárom v prípade krachu cestovnej kancelárie alebo leteckej spoločnosti poskytnutá pomoc.

 
 

3. Umožniť spotrebiteľom informovane sa rozhodnúť

Viac informácií o označovaní potravín


Parlament prijal významnú revíziu právnych predpisov o označovaní potravín v roku 2010 s cieľom pomôcť spotrebiteľom prijať informované rozhodnutie a zvoliť si zdravšiu možnosť. Nové predpisy vyžadujú, aby na obaloch potravín boli viditeľne zobrazené kľúčové nutričné údaje, napríklad o energetickej hodnote, tukoch, cukroch a soli. Označovanie krajiny pôvodu sa rozšíri aj  na všetky mäsové výrobky. Ustanovenia o dátume minimálnej trvanlivosti a dátume spotreby budú jednotnejšie a medzi zložkami budú musieť byť konkrétne uvedené alergény.


Nie klonovaniu pre potravinárske účely a zavádzaniu spotrebiteľov


Parlament v roku 2011 zamietol nové právne predpisy o tzv. nových potravinách, keď sa zistilo, že členské štáty nechcú zaručiť jasné označovanie, na základe ktorého by spotrebitelia zistili, že boli výrobky vyrobené z klonovaných zvierat. Poslanci EP, rovnako ako prevažná časť verejnej mienky, vyjadrili obavy ohľadom životných podmienok zvierat v prípadoch klonovania a práv spotrebiteľov na informácie o ňom. Novým návrhom sa bude Parlament zaoberať až po voľbách.


Poslanci tiež zasiahli a zabránili povoleniu prídavnej látky v mäsových výrobkoch známej ako "trombín", ktorá sa môže používať na viazanie mäsa na steaky. Vzhľadom na riziko zavádzania spotrebiteľov Parlament vetoval jej povolenie.


Prísne záruky za geneticky modifikované plodiny


Poslanci Parlamentu trvajú na zachovaní prísneho testovania bezpečnosti odrôd geneticky modifikovaných plodín na úrovni EÚ a na uplatňovaní pravidiel označovania, ktoré zabezpečia plnú informovanosť spotrebiteľov.


Parlament podporil návrh ponechať rozhodnutie, či budú alebo nebudú pestovať geneticky modifikované plodiny, na jednotlivých členských štátoch. Poslanci chcú, aby mali krajiny EÚ celú škálu možností zákazu alebo obmedzenia akéhokoľvek pestovania plodín bez toho, aby tým porušovali medzinárodné obchodné pravidlá. Parlament je pripravený rokovať o nových pravidlách s členskými štátmi.