Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Zamestnanosť a práva pracovníkov
 

Zachovanie sociálnych programov a práv pracovníkov


Parlament sa už od roku 2009 snažil podporovať tých, ktorých hospodárska a finančná kríza postihla najviac - a to aj stanovením účelovo viazaných fondov sociálneho zabezpečenia a sociálnej starostlivosti do roku 2020 a uľahčením pohybu občanov po EÚ.


Poslanci EP boli na čele iniciatívy za systém záruk pre mladých, ktorej cieľom je zabezpečiť mladým ľuďom odbornú prípravu alebo zamestnanie.


Podporovali možnosť práce v iných krajinách a snažili sa zabezpečiť, aby sa odborné kvalifikácie uznávali v celej EÚ a aby presunutie pracovníkov do zahraničia nebolo na úkor ich odmien alebo pracovných podmienok. Presadili projekt Erazmus+, ktorého cieľom je zabezpečiť štipendiá pre mladých ľudí v zahraničí.


Jedným z hlavných cieľov EP bolo pomôcť pracujúcim rodičom a tehotným ženám a posilniť počet žien v riadiacich funkciách.


Parlament tiež zlepšil bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci pre vodičov autobusov a nákladných áut, ako aj pre pracovníkov vystavených elektromagnetickému žiareniu.


 

 

1. Pomoc EÚ prepusteným a dočasným pracovníkom a samostatne zárobkovo činným osobám, ako aj nezamestnaným mladým ľuďom

Parlament zamedzil škrtom v celom rade kľúčových sociálnych programov, ktoré EÚ financuje. Vyzval, aby prostriedky Európskeho sociálneho fondu (ESF) tvorili približne štvrtinu všetkých finančných prostriedkov EÚ v oblasti regionálnej pomoci na roky 2014 – 2020. Poslanci EP trvali na tom, že prepusteným pracovníkom treba poskytovať podporu naďalej, aj po roku 2013.


Napriek odporu niektorých členských štátov, sa poslancom podarilo presadiť zachovanie Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, ktorý nahradil predchádzajúci program distribúcie potravín. Parlament tiež presadil navrátenie miliardy eur, (o ktoré plánovala program okresať Európska komisia) tak, aby financovanie programu zostalo vo výške 3,5 miliardy eur.


Vďaka Parlamentu sa rozsah Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii rozšíri o nové skupiny pracovníkov, napríklad samostatne zárobkovo činné osoby alebo zamestnancov so zmluvou na dobu určitú, na základe nových ustanovení prijatých po dohode s členskými štátmi. Parlament tiež v rámci programu pre sociálne zmeny a inovácie zabezpečil aj pokračovanie troch už existujúcich programov: nástroja Progress pre zamestnanosť a začleňovanie, siete európskych služieb zamestnanosti (EURES) a európskeho nástroja mikrofinancovania.


Systém záruk pre mladých


Systém záruk pre mladých v členských štátoch, ktorý schválili hlavy štátov a vlád, navrhli práve poslanci EP. Jeho cieľom je zaručiť, aby sa do štyroch mesiacov po skončení školy každému mladému človeku v EÚ poskytla práca, vzdelanie alebo odborná príprava. Financie na tieto systémy by mal, po splnení určitých kritérií, poskytovať Európsky sociálny fond.

 
 

2. Práca a štúdium v zahraničí

Parlament je odhodlaný pomáhať občanom EÚ, aby sa mohli medzi členskými štátmi slobodne premiestňovať za účelom práce alebo štúdia. Prijal nové pravidlá o uznávaní odborných kvalifikácií a navrhol vytvorenie elektronickej karty, ktorá má obsahovať informácie o získaných kvalifikáciách a skúsenostiach.


Poslanci EP vyžadovali implementáciu nových právnych predpisov zlepšujúcich podmienky zamestnania pracovníkov, ktorí sí vyslaní do inej krajiny EÚ. Ich cieľom je zabrániť sociálnemu dampingu a bojovať proti vzniku tzv. schránkových spoločností.


Európski zamestnávatelia a ich zahraniční zamestnanci môžu využívať jednotné povolenie (kombinované povolenie na pobyt a pracovné povolenie), ktoré zníži byrokraciu a zjednoduší administratívne procedúry tak pre migrujúcich pracovníkov, ako aj ich zamestnávateľov. Národné orgány každej krajiny sú naďalej oprávnené rozhodovať o udelení povolenia pre pracovníkov z nečlenských krajín, ako aj o ich počte.


Parlament tiež presadil legislatívu, ktorá zakazuje diskrimináciu a obmedzuje nespravodlivé zaobchádzanie s migrujúcimi pracovníkmi, s cieľom povzbudiť mobilitu pracovných síl v EÚ.


Poslanci sa tiež snažili presvedčiť členské štáty, že ľudia by mali mať možnosť prenosu svojich práv na dôchodok, keď sa presťahujú do iného členského štátu.


Parlament sa tiež zasadil za nový program Erazmus+ pre mládež, vzdelávanie a šport, ktorý zlučuje všetky doterajšie programy EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a rozširuje ich o športovú sekciu. Vďaka tomuto novému programu, ktorého rozpočet vzrastie o 40% (14,7 miliardy eur na roky 2014-2020), by mali mať vyše štyri milióny študentov rôznych vekových skupín možnosť väčšej mobility a spolupráce v zahraničí.

 
 

3. Pracujúce matky a ženy na riadiacich pozíciách

Poslanci EP hlasovali za predĺženie materskej dovolenky zo 14 na 20 týždňov, počas ktorých by matky poberali plný plat, s určitou flexibilitou pre krajiny, v ktorých už existuje nejaký typ rodičovskej dovolenky. Žiadali tiež, aby sa stanovilo právo na 2-týždňovú platenú otcovskú dovolenku, a schválili ustanovenia, ktoré zakazujú prepustenie tehotných zamestnankýň a poskytujú im právo vrátiť sa na to isté alebo rovnocenné pracovné miesto.


Parlament prijal právne predpisy, ktorých cieľom je zvýšenie podielu žien na vedúcich riadiacich pozíciách, a predložil plán, podľa ktorého by do roku 2020 malo byť 40% pozícií v dozorných radách obsadených ženami. Poslanci tiež vyzvali na transparentné, otvorené a spravodlivé výberové konania a povinné postihy pre spoločnosti, ktoré pri výbere zamestnancov nebudú rešpektovať pravidlá.

 

 
 

4. Zdravie a bezpečnosť

Poslanci prispeli k zlepšeniu zdravia a bezpečnosti na pracovisku. Na vodičov autobusov a nákladných áut pracujúcich ako samostatne zárobkovo činné osoby sa tak odteraz vzťahujú tie isté pravidlá o pracovnom čase, ako na vodičov, ktorí sú zamestnaní v dopravných spoločnostiach. Je to aj vďaka Parlamentu, ktorý žiadal  vyriešenie otázok zdravia a bezpečnosti na cestách a dovolával sa potreby spravodlivej súťaže v odvetví cestnej dopravy.


Poslanci EP taktiež prijali právny predpis, ktorý má zlepšiť bezpečnosť pracovníkov vystavených vysokému riziku elektromagnetického žiarenia, napríklad v ťažkom priemysle, pri spracúvaní ocele alebo kovov, osôb pracujúcich v blízkosti televíznych alebo rozhlasových vysielačov, radarových zariadení alebo stožiarov mobilných sietí. Tento predpis stanovuje hraničné hodnoty a pre zamestnávateľov zavádza povinnosť hodnotiť riziká ožiarenia a prijať opatrenia na ich zníženie.