Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Životné prostredie, zmeny klímy a energetika
 

Boj proti zmene klímy a znečisťovaniu

 

Európsky parlament stál na čele globálnej reakcie na zmenu klímy, a to prijatím nových právnych predpisov, ktorými sa majú obmedziť emisie skleníkových plynov a ktoré majú EÚ pomôcť prejsť na nízkouhlíkové hospodárstvo, menej závislé od drahého dovozu fosílnych palív.


Poslanci boli úzko zainteresovaní na úprave sektorov dopravy a energetiky, tak, aby EÚ vyrábala viac palivovo efektívnych vozidiel, dodávok a motocyklov a investovala do nízkonákladových alternatívnych palív.


Parlament sa riadil zásadami „najskôr bezpečnosť“ a „prevencia je lepšia ako liečba“, pri prispievaní k  obmedzovaniu hrozieb pre životné prostredie a úspešne sa zasadzoval za čistejšie ovzdušie, pôdu a vodu.

 

1. Boj proti zmene klímy a presadzovanie čistejšej energie

Klimatické zmeny – pravdepodobne najväčšia výzva v oblasti životného prostredia našich čias – sú naďalej v centre pozornosti Európskeho parlamentu, ktorý na ich základe upravuje významné právne predpisy EÚ a požaduje prezieravú politiku na európskej i medzinárodnej úrovni. Poslanci Parlamentu, ktorí sa zúčastňovali na samitoch OSN o klíme, neustále žiadali, aby EÚ a jej medzinárodní partneri prejavili viac ambícií na ceste k dosiahnutiu celosvetovej záväznej zmluvy o klíme do roku 2015.


Po stanovení kľúčových cieľov EÚ do roku 2020 – napríklad znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % a získavať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov – Parlament zameral svoju pozornosť na ďalšie dôležité opatrenia. Týkajú sa plánov na zmrazenie aukcií časti emisných povoleniek z Európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami (EETS), aby sa zachoval stimulačný charakter systému, ktorý by motivoval spoločnosti investovať do nízkouhlíkových inovácií. Poslanci sa tiež usilujú o presadenie nových ambicióznejších klimatických cieľov na roky 2020-2030.

 

Čisté a efektívne zdroje energie


Nové právne predpisy o energetickej účinnosti pomôžu spotrebiteľom znížiť účty za energie a EÚ ako celku napomôžu splniť cieľ v oblasti zmeny klímy, ktorým je obmedzenie spotreby energie o 20 % do roku 2020. Schválené povinné opatrenia úspor energie – vrátane renovovania verejných budov, systémov úspor energie pre poskytovateľov energie a energetických auditov pre všetky veľké podniky – by mohli viesť k úsporám vo výške 50 miliárd eur ročne a vytvoreniu niekoľko tisíc nových „zelených“ pracovných miest.


Stavebné predpisy v členských štátoch budú vyžadovať, aby mali všetky nové budovy takmer nulovú spotrebu energie a  aby sa uskutočňovali pravidelné kontroly ohrievačov a klimatizačných systémov.


Povinné uvádzanie energetickej účinnosti na domácich spotrebičoch pomôže spotrebiteľom posúdiť náklady na ich prevádzku. Parlamentu sa tiež podarilo presadiť prísnejšie požiadavky na eko-dizajn – prípadne prísnejšie normy týkajúce sa fluorovaných plynov v klimatizácii a chladničkách – tiež pomáhajú spotrebiteľom, aby mohli robiť informované rozhodnutia zohľadňujúce životné prostredie.


V rámci procesu prehodnocovania súčasnej legislatívy v oblasti biopalív Parlament podporil vývoj k životnému prostrediu šetrnejších produktov druhej generácie. Poslanci pritom vzali do úvahy aj vplyv biopalív na zmeny vo využívaní pôdy.


Parlament tiež pozorne sledoval problematiku bridlicového plynu a vyzval členské štáty na prijatie prísnych pravidiel týkajúcich sa hydraulického štiepenia. Poslanci zároveň presadzovali komplexnú revíziu právnych predpisov o chemických látkach a vode tak, aby zohľadňovali využívanie tohto nového zdroja energie.


Zabezpečenie dodávok plynu


Európske domácnosti sa už v budúcnosti nemusia obávať prerušenia dodávok plynu v dôsledku plynovej krízy, a to vďaka tomu, že Parlament prostredníctvom právnych predpisov schválil koordináciu a prepojenie v rámci celej EÚ.

 

Cieľom nových pravidiel je znížiť zraniteľnosť v prípade budúceho prerušenia dodávok a posilniť vývoj infraštruktúry na národnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. Trhové mechanizmy sa naďalej budú uplatňovať ako hlavný postup, ale počas krízy sa bude ochrana v prvom rade týkať domácností.


Doprava: Zvýšenie palivovej účinnosti


Parlament prijal právne predpisy na podporu inovácií a zníženie emisií oxidu uhličitého (CO2) z nových osobných automobilovdodávok do roku 2020, ktoré obmedzia vplyv cestnej premávky na klímu v EÚ a motoristom poskytnú lepšiu palivovú účinnosť. Cestná doprava je druhým najväčším zdrojom emisií skleníkových plynov v EÚ, hneď po výrobe energie. Jej podiel na celkových emisiách CO2 v EÚ je približne jedna pätina.


Zaviedli sa aj nové pravidlá na výrobu ekologickejších a bezpečnejších motocyklov. Poslanci vytvorili spoločný systém typového schvaľovania dvojkolesových vozidiel od mopedov až po ťažké motocykle.


Pôvodne sa mali poplatky za používanie ciest, stanovené pre nákladnú dopravu, používať len na pokrytie nákladov na infraštruktúru. Teraz sú v nich ale zohľadnené aj náklady na hluk a znečistenie ovzdušia. Parlament prijal pravidlá, ktorých cieľom je dosiahnuť vyváženosť medzi ekonomickými záujmami krajín na periférii EÚ a environmentálnymi potrebami.


Poslanci sa úspešne zasadzovali o čistejšie lodné palivá a vyvíjajú aj tlak na uzatvorenie globálnych dohôd, ktoré by zaistili zníženie emisií z lodnej a leteckej dopravy.

 
 

2. Ochrana životného prostredia

Priemyselné znečisťovanie


Vyše 50 000 priemyselných zariadení, od elektrární až po prevádzky chovu ošípaných, bude musieť spĺňať prísnejšie pravidlá, ktorých cieľom je ochrana ovzdušia, pôdy a vody pred znečistením. Právne predpisy sa vzťahujú na škodliviny, ako napríklad oxid siričitý a oxid dusíka.


Poslanci tiež odhlasovali legislatívu, ktorá dá bodku za ničením starých lodí registrovaných v EÚ na plážach za hranicami Únie. Na jej základe by sa mali lode recyklovať v zariadeniach schválených EÚ po celom svete.


Parlament podporil snahy o obmedzenie spotreby najrozšírenejších plastových tašiek, ktoré zároveň najviac znečisťujú životné prostredie, aspoň o 80% do roku 2019. Odpad z plastových tašiek predstavuje pre životné prostredie značnú záťaž. Znečistením sú najviac postihnuté vodné útvary a vodné ekosystémy.


Prísnejšie opatrenia proti nelegálnej ťažbe


Parlament zvýšil pokuty uvalené na dodávateľov dreva vyťaženého z nelegálnych zdrojov a tým obmedzil škody spôsobené nelegálnou ťažbou dreva. Tieto peňažné tresty budú odrážať reálne náklady na životné prostredie a ekonomiku, ktoré budú spôsobené ilegálnou ťažbou a zaistia, že na každom stupni dodávateľského reťazca, bude drevo predávané v EÚ, pochádzať z legálnych zdrojov.


Odpad z elektrických a elektronických zariadení


Parlament podporil prijatie právnych predpisov na boj proti obrovskému množstvu elektronického odpadu v EÚ. Členské štáty EÚ budú musieť zbierať a recyklovať viac vyradených chladničiek, telefónov a iného elektrického a energetického odpadu. Poslancom sa podarilo dosiahnuť, aby pre spotrebiteľov bolo jednoduchšie vrátiť malé výrobky a pre bezohľadných prevádzkovateľov zase ťažšie vyviezť tento druh odpadu mimo EÚ.


Ropné škvrny a nebezpečné chemické látky – znečisťovateľ platí


Parlament podporil právne predpisy, ktoré zabezpečujú, aby ropné a plynárenské spoločnosti znášali náklady spojené s akýmkoľvek prípadným narušením životného prostredia – pričom musia disponovať prostriedkami na úhradu. V opačnom prípade im nebude udelené povolenie na ťažbu vo vodách EÚ.


Poslanci zmenili legislatívu o chemikáliách tak, aby sa znížilo riziko pre ekosystémy a verejné zdravie. Nové pravidlá o produktoch proti škodcom napríklad zakazujú tie najrizikovejšie substancie a vyžadujú hľadanie alternatív pre ďalšie, stále používané chemikálie.

 

Parlament pod vplyvom katastrofy s červeným kalom v Maďarsku, dosiahol aj sprísnenie pravidiel o inšpekciách podnikov, ktoré pracujú s nebezpečnými chemickými látkami. Poslanci pritom zaručili, že verejnosť musí mať právo dozvedieť sa o takýchto zariadeniach vo svojej oblasti.