Europarl  
 
Španija
Strukturni podatki
Volilna zakonodaja
Sestava političnih skupin
Volilna udeležba
Kandidatne liste
Belgija
Češka
Danska
Nemčija
Estonija
Grčija
Francija
Irska
Italija
Ciper
Latvija
Litva
Luksemburg
Madžarska
Malta
Nizozemska
Avstrija
Poljska
Portugalska
Slovenija
Slovaška
Finska
Švedska
Velika Britanija
 
 


Kazalo Pravne informacije
     
Domov >> Vaš glas v Evropi >> Španija >> Strukturni podatki

Španija - Strukturni podatki

 
EU-25
1. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI (*1)
Površina (1000 km2):
504,8
Prebivalstvo (1.1. 2003)
40.409.330
Gostota prebivalstva na km2:
80,2
2) DEMOGRAFSKI POKAZATELJI (2001)
RODNOST
Celotna rodnost (otroci na žensko):
1,24
UMRLJIVOST
Pričakovana življenjska doba ob rojstvu (2002)
Moški: 75,7
Ženske: 83,1
POROKE
Sklenitve zakonskih zvez (na 1000 preb.):
5,1
SPREMEMBE PREBIVALSTVA (2002)
Naravni prirastek (na 1000 preb.) (*2):
45,7
Selitveni prirastek (na 1000 preb.)(*3):
227,9
IZOBRAZBA
% prebivalstva med 25-64 z zaključeno srednješolsko izobrazbo (2002):
41,6
IZDATKI ZA IZBORAŽEVANJE (2001)
Celotni delež javnih izdatkov za izobraževanje v % BDP (*4):
4.42 p
3) GOSPODARSTVO
BDP (2003)(*5)
v milijonih evrov (*6):
741.218

SKM na prebivalca (*6):

21.200
GOSPODARSKA STRUKTURA (2002)
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo:
3,2
Industrija: 19,3
Gradbeništvo: 9,2

Storitvene dejavnosti:

68,2
UVOZ (2002)
Skupno
EU-15
AC-10
(v milijonih evrov)
(v milijonih evrov)
% skupnega
(v milijonih evrov)
% skupnega
175.433
-
64,2
3.282
1,9
IZVOZ (2002)
Skupno
EU-15
AC-10
(v milijonih evrov)
(v milijonih evrov)
% skupnega
(v milijonih evrov)
% skupnega
133.089
93.835
70,5
4.204
3,2
POTROŠNIŠKE CENE (2003)
Sprememba v % t/t - 12 (december/december) (*7):
4
Inflacija (deflator BDP): 4,2
REVŠČINA (*8)
% prebivalstva pod 50% povprečnega dohodka:
10,1
STOPNJA BREZPOSELNOSTI (2003)
Skupno
Moški
Ženske
11,2
8,1
15,7
SPLOŠNI VLADNI ODHODKI IN PRIHODKI V % BDP (2003) (*9)
Skupni splošni vladni odhodki:
39,8
Skupni splošni vladni prihodki:
39,8(1*) ocene za 2003
(2*) Naravni prirastek: razlika med številom živorojenih otrok in številom smrti
(3*) Selitveni prirastek: izračunan na osnovi razlike med skupnim prirastkom prebivalstva in naravnim prirastkom
(4*) p = začasen
(5*) bruto domači proizvod po tržnih cenah
(6*) p = začasen
(7*) sprememba v obdobju 12 mesecev
(8*) najnovejši razpoložljivi podatki za eno izmed let med 1990-2000
(9*) začasen


Opomba: SKM = standard kupne moči. Z uporabo SKM izginejo razlike v cenovnih stopnjah, kar omogoči primerjavo obsega BDP.


Viri:
New Cronos, EUROSTAT
New Cronos - theme 2
Enlargement Papers No 20, Commission
COMEXT, EUROSTAT
Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Comext2-Comtrade
Human Development Report 2003, UNDP