Fő navigációs oldal közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)
Az oldal tartalmának elérése (kattintson a „Belépés” ikonra)
Egyéb honlapok listájának közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)

Odaítélt közbeszerzési szerződések

 
Az odaítélt közbeszerzési szerződésekre vonatkozó általános tudnivalók

Az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó rendelet és alkalmazási szabályai – a költségvetés végrehajtási elvei között – lefektetik az átláthatóság elvét is, amelyet olyan rendelkezések juttatnak érvényre, amelyek biztosítják a költségvetés végrehajtása, többek között az odaítélt közbeszerzési szerződések megfelelő (utólagos) nyilvánosságát, a költségvetési rendelet 103. cikkének és alkalmazási szabályai 123. és 124. cikkének megfelelően. Egy közbeszerzés vagy az odaítélésről szóló határozat megszületésétől, vagy annak hiányában az első szerződés (akár keretszerződés) aláírásának pillanatától kezdve tekinthető „odaítéltnek”. A költségvetési rendelet 35. cikke és az alkalmazási szabályok 21. cikke értelmében csupán a legutolsó két év odaítélt közbeszerzési szerződéseit kell közzétenni. Az ennél korábbi adatokat a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően csak külön kérésre tesszük hozzáférhetővé (lásd a jogi nyilatkozatot ugyanezen a honlapon).

A 2016-ban és 2017-ben odaítélt közbeszerzési szerződések közzététele

2016. január 1-je óta a költségvetési rendeletet és annak alkalmazási szabályait jelentős mértékben módosították, különösen a közbeszerzések tekintetében, a közbeszerzésekről szóló új, 2014/24/EU irányelvhez való igazodás érdekében.

Így a közzététellel kapcsolatban az alkalmazási szabályok 123. cikkének (6) bekezdésében és 124. cikkének (3) bekezdésében rögzített új rendelkezések értelmében közzé kell tenni azokat a folyamatban lévő szerződéseket, amelyeknek értékét új közbeszerzési eljárás nélkül módosították, ahogyan azt a költségvetési rendelet 114a. cikke előírja.

A 2014/24/EU irányelv hatálya alá tartozó szerződések

A 2016-ban és 2017-ben odaítélt közbeszerzési szerződésekre vonatkozóan az alkalmazási szabályok 123. cikkének értelmében a 2014/24/EU irányelv utólagos közzétételi intézkedésekről szóló rendelkezései előírják, hogy az Európai Unió Kiadóhivatala számára az eljárás befejezését, azaz a szerződés vagy keretszerződés aláírását követő 30 naptári napon belül a szerződés odaítéléséről szóló hirdetményt kell küldeni.

Ilyen hirdetményt kell küldeni a Kiadóhivatalnak a 2014/24/EU irányelv 4. cikkének a) és b) pontjában (a költségvetési rendelet 118. cikkének (1) bekezdésében) meghatározott értékhatárokkal megegyező vagy azokat meghaladó értékű, hirdetmény előzetes közzététele nélkül lefolytatott tárgyalásos eljárás nyomán odaítélt közbeszerzés esetén is. Ilyen esetben az ajánlatkérő szerv a szerződés odaítéléséről szóló tájékoztatót tesz közzé:

a) a költségvetési rendelet 118. cikkének (1) bekezdésében meghatározott értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű és a költségvetési rendelet alkalmazási szabályai 134. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján odaítélt szerződés vagy keretszerződés aláírását megelőzően;

b) a költségvetési rendelet 118. cikkének (1) bekezdésében meghatározott értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű, többek között a költségvetési rendelet alkalmazási szabályai 134. cikke (1) bekezdésének a) és c)–f) pontja alapján odaítélt szerződés vagy keretszerződés aláírását követően.

Az említett hirdetmény megküldésére szabott határidőnek elegendőnek kell lennie arra, hogy a közzététel a költségvetési rendelet alkalmazási szabályai 171. cikke (1) bekezdésében foglaltak szerint a szerződés vagy keretszerződés aláírását megelőzően megtörténhessen.

2017. december 31-én a 2014/24/EU irányelv (a költségvetési rendelet 118. cikkének (1) bekezdése) szerinti értékhatárok az alábbiak voltak:

  • 135 000 euró a 2014/24/EU irányelv XIV. mellékletében felsorolt, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében;
  • 5 225 000 euró az építési beruházásokra irányuló szerződések esetében.

A 2014/24/EU irányelv hatályán kívül eső szerződések

A költségvetési rendelet 103. és az alkalmazási szabályok 124., a 2014/24/EU irányelv hatályán kívül eső szerződésekre vonatkozó utólagos közzétételi intézkedésekről szóló cikke szerint az eljárásokat „megfelelő módon kell meghirdetni”. Ez többek között azt jelenti, hogy a 15 000 euró értékhatárt meghaladó szerződések esetében „legkésőbb a következő pénzügyi év június 30-ig” közzé kell tenni a szerződések jegyzékét, amely „tartalmazza a szerződő fél nevét, az odaítélt összeget és a szerződés tárgyát”. Mindazonáltal az alkalmazási szabályok 124. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az ajánlatkérő szerv közzéteszi honlapján a költségvetési rendelet 118. cikkének (1) bekezdésében meghatározott értékhatárok alatti, valamint a 134. cikk h) és j)–m) pontjával összhangban odaítélt szerződések jegyzékét.

A költségvetési rendelet 114a. cikke (3) bekezdésének a)–c) pontja

Az ajánlatkérő szerv új közbeszerzési eljárás nélkül kizárólag a (3) bekezdésben felsorolt esetekben jogosult a szerződés vagy a keretszerződés módosítására. Az alkalmazási szabályok 124. cikkének (3) bekezdése azonban előírja e módosított szerződések jegyzékének közzétételét, amennyiben a módosítás értéke nem éri el a költségvetési rendelet 118. cikkének (1) bekezdésében meghatározott értékhatárokat. Ezek az értékhatárok megfelelnek a 2014/24/EU irányelvben meghatározott, fent említett értékhatároknak.

Keretszerződésen alapuló egyedi szerződések

Egy adott költségvetési évben a keretszerződéseken alapuló egyedi szerződések értékére és szerződő feleire vonatkozó információkat az ajánlatkérő honlapján kell közzétenni legkésőbb a költségvetési év végét követő év június 30-ig.

A költségvetési rendelet és alkalmazási szabályainak módosítását követően az alkalmazási szabályok 124. cikke értelmében kötelezővé vált ezen információk közzététele az egyes keretszerződések összesített értékétől függetlenül, még akkor is, ha az alatta marad az irányelv értékhatárainak, de meghaladja a 15 000 eurót.

A közzététel tehát az alábbi módon történik:

Az Európai Parlament internetes honlapján legkésőbb a következő év június 30-ig közzé kell tenni az alábbi információkat:

  • az előző évben odaítélt, 15 000 eurónál nagyobb értékű összes közbeszerzési szerződés jegyzékét (kivéve az ingatlanszerződéseket és a bizalmasnak nyilvánított szerződéseket), még akkor is, ha e szerződések némelyikét az Európai Unió Hivatalos Lapjában is közzétették a szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény formájában. Ez a 2008 óta hatályban lévő rendelkezés túllépi a jogszabályban foglalt követelményeket, ugyanakkor könnyebb hozzáférést biztosít az intézmény által odaítélt összes szerződéshez;
  • a költségvetési rendelet 114a. cikke (3) bekezdésének a)–c) pontja értelmében módosított szerződések listáját, amennyiben a módosítás értéke meghaladja a 15 000 eurót és nem éri el a költségvetési rendelet 118. cikkének (1) bekezdésében meghatározott értékhatárokat;
  • a keretszerződéseken alapuló egyedi szerződések/megrendelések értékére és szerződő feleire vonatkozó információk jegyzékét az egyedi szerződés/megrendelés megkötését követően vagy az aláírt egyedi szerződések/megrendelések összesített értékét figyelembe véve, függetlenül az egyes keretszerződések összesített értékétől (15 000 euró felett);
  • a költségvetési rendelet 204. cikke és az alkalmazási szabályok 287. cikke alapján kiválasztott külső szakértők jegyzékét.

Az ingatlanszerződéseket, valamint az alkalmazási szabályok 134. cikke (1) bekezdésének g) és i) pontja értelmében bizalmasnak nyilvánított szerződéseket már nem kell külön közzétenni az interneten, azonban be kell illeszteni az odaítélt szerződésekről szóló, az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága számára benyújtandó éves jelentésbe.

További részletek:
  • A 15 000 eurónál nagyobb értékű szerződések jegyzéke 2017, 2016
  • Az alkalmazási szabályok rendelkezéseinek hatálya alá tartozó keretszerződések jegyzéke 2017, 2016
  • A szakértők jegyzéke 2017, 2016
  • A folyamatban lévő szerződések költségvetési rendelet 114a. cikkének (3) bekezdése szerinti módosításainak jegyzéke 2017, 2016