Fő navigációs oldal közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)
Az oldal tartalmának elérése (kattintson a „Belépés” ikonra)
Egyéb honlapok listájának közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)

Európai szintű politikai pártok

 
Mit nevezünk európai politikai pártnak?

Az európai szintű politikai pártok politikai program mentén működő szervezetek. Nemzeti pártokból és/vagy személyekből áll, több tagállamban is rendelkezik képviselettel, és szerepelAz európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság („a hatóság”). nyilvántartásában. A Szerződések szerint „az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai politikai tudatosság alakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához.”

Hogyan részesülnek finanszírozásban az európai szintű politikai pártok?

A finanszírozás a 2017-es pénzügyi évig működési támogatás formájában történt. 2018-tól a finanszírozás hozzájárulás formájában valósul meg. A finanszírozás ezen típusára vonatkozó szabályokat a költségvetési rendelet II. részének VIII. címe határozza meg. A támogatás egy párt visszatéríthető kiadásainak legfeljebb 85%-át fedezheti, míg a többit saját forrásokból, pl. tagdíjakból és adományokból kell fedezni.

A pártok számára rendelkezésre álló forrásokat az Európai Parlament költségvetésének 402. költségvetési tétele tartalmazza.

Mi fizethető és mi nem az uniós költségvetésből kapott hozzájárulásból?

A hozzájárulás felhasználható a párt politikai programjában meghatározott célkitűzésekhez közvetlenül kapcsolódó költségek, azaz az úgynevezett visszatéríthető kiadások fedezésére, mint például:

 • ülések és reprezentációs költségek,
 • kiadványok költségei,
 • igazgatási, személyzeti és utazási költségek,
 • az európai parlamenti választási kampány költségei,

A hozzájárulás nem használható fel többek között a következő vissza nem téríthető költségek fedezésére:

 • népszavazások és választások kampányköltségei (kivéve az európai parlamenti választásokat),
 • a nemzeti pártok és választási jelöltek közvetlen vagy közvetett finanszírozása,
 • adósságszolgálati terhek.
Ki határozza meg a finanszírozás szabályait?

A jogalapot a Tanács és a Parlament által elfogadott rendelet tartalmazza az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdésében, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 224. cikkében foglaltaknak megfelelően.

A végrehajtási eljárásokat az Európai Parlament Elnöksége fogadja el.

Mely szabályok alkalmazandók? (A 2018. pénzügyi évtől kezdődően)
A 2018. pénzügyi év finanszírozására vonatkozó eljárástól kezdődően a következő szabályok alkalmazandók:
 
 
Az európai szintű politikai pártok [folyt.]
Milyen feltételeket kell teljesíteni a finanszírozás elnyeréséhez?

Ahhoz, hogy hozzájárulásban részesüljön a Parlamenttől, az adott pártnak teljesítenie kell bizonyos feltételeket:

 • a hatóságnak nyilvántartásba kell vennie,
 • legalább egy európai parlamenti képviselővel képviseltetnie kell magát az Európai Parlamentben,
 • az Európai Parlament által megbízott külső könyvvizsgálónak kell ellenőriznie,
 • nem vonatkozhatnak rá a hatóság által kiszabott szankciók.

Annak értekében, hogy a pártot a hatóság nyilvántartásba vegye, meg kell felelnie a nyilvántartásba vételi feltételeknek:

 • székhelye az alapszabályában foglaltak szerint a tagállamok valamelyikében található,
 • a párt vagy tagjai képviseltetik magukat a tagállamok legalább egynegyedében európai parlamenti, nemzeti parlamenti, regionális parlamenti képviselők vagy regionális közgyűlési tagok révén, vagy a párt vagy tagpártjai a legutóbbi európai parlamenti választásokon a tagállamok legalább egynegyedében megkapták az adott tagállamok mindegyikében a leadott szavazatok legalább három százalékát,
 • különösen programjában és tevékenysége során tiszteletben tartja az Európai Uniónak az EUSZ 2. cikkében rögzített alapértékeit, azaz az emberi méltóságot, a szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot és az emberi jogokat, köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogait,
 • a politikai szövetség vagy tagjai részt vettek európai parlamenti választásokon vagy nyilvánosan kifejezték a következő európai parlamenti választásokon való részvételre irányuló szándékukat, valamint
 • nem törekszik haszonszerzésre.
Hogyan működik a finanszírozási eljárás a gyakorlatban?

Itt letöltheti a finanszírozási eljárás jelenlegi állásáról szóló rövid jelentést.).

A fent említett feltételeket teljesítő pártok finanszírozásért folyamodhatnak valamely pénzügyi évre oly módon, hogy az előző pénzügyi év szeptember 30-áig elküldik kérelmüket, valamint becsült költségvetésüket a Parlamentnek.

A kérelmek értékelését és jóváhagyását követően a Parlament költségvetésében rendelkezésre álló pénzösszegeket előre meghatározott arányban osztják szét a pártok között:

 • 15%-ot egyenlő részenként osztanak szét,
 • 85%-ot a párt európai parlamenti választott képviselőinek számával arányosan osztanak szét.

Ez az összeg egy ideiglenes hozzájárulás, amely elvben minden év elején kerül kifizetésre (előfinanszírozási kifizetés). .Az ideiglenes hozzájárulás összege nem haladhatja meg a finanszírozási kérelemben igényelt összeget, sem az előzetes költségvetésben előirányzott visszatéríthető kiadások 85%-át.

A hozzájárulás végső összegét a következő évben, a pártok zárójelentésének Európai Parlament általi elfogadását követően állapítják meg. A hozzájárulás végleges összege nem haladhatja meg az ideiglenes hozzájárulás összegét, sem a ténylegesen felmerült visszatéríthető kiadások 85%-át.

Mennyi forrást kapnak a pártok az uniós költségvetésből?

A pártok listája a finanszírozási összegek feltüntetésével együtt innen letölthető..

Hol kell jelentést tenni a pénzügyi adatokról?

A pártoknak éves jelentéseikben minden bevételt és kiadást be kell jelenteniük. Az éves jelentés elsősorban a következőkből áll:

 • könyvvizsgálói jelentés, a pénzügyi kimutatásokat is beleértve,
 • a becsült költségvetés struktúráján alapuló pénzügyi kimutatás,
 • a bevételek, kiadások, az eszközök és kötelezettségek részletes elszámolása,
 • adományok jegyzéke,
 • tevékenységi jelentés.
Technikai segítségnyújtás

Az európai politikai pártoknak az Európai Parlament által nyújtott technikai segítségnyújtás 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

 
 
Európai szintű politikai alapítványok
Mit nevezünk európai szintű politikai alapítványnak?

Az európai szintű politikai alapítvány valamely európai szintű politikai párthoz kapcsolódó szervezet, amely támogatja és kiegészíti a párt céljait, és szerepel Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság („a hatóság”).nyilvántartásában. Az ilyen típusú alapítvány megfigyeli és elemzi a közérdekű európai politikai kérdésekről szóló vitát, valamint hozzájárul ahhoz. A közérdekű európai politikai kérdésekhez kapcsolódó tevékenységeket is végez, például szemináriumokat, képzéseket, konferenciákat szervez, tanulmányokat készít.

Hogyan részesülnek finanszírozásban az európai szintű politikai alapítványok?

Az európai szintű politikai alapítvány finanszírozásban részesülhet az Európai Parlamenttől. A finanszírozás vissza nem térítendő működési támogatás formájában történik. A finanszírozás ezen típusára vonatkozó szabályokat a költségvetési rendelet I. részének VI. címe határozza meg. A támogatás az egyes alapítványok támogatható kiadásainak legfeljebb 85%-át fedezheti, míg a fennmaradó részt saját forrásokból, például tagsági díjakból és adományokból kell fedezni.

A Parlament a következő linken évente közzéteszi támogatásainak éves munkaprogramját (2019)..

Mi fizethető és mi nem a parlamenti támogatásból?

A támogatás felhasználható az alapítványok cselekvési programjában meghatározott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó kiadások, vagyis az úgynevezett támogatható kiadások fedezésére, például az alábbiakra:

 • találkozók és konferenciák költségei,
 • kiadványok és tanulmányok költségei,
 • igazgatási, személyzeti és útiköltségek.

A vissza nem térítendő támogatás nem használható fel többek között a következő nem támogatható költségek fedezésére:

 • a népszavazásokkal és választásokkal kapcsolatos kampányok költségei,
 • a nemzeti pártok, választási jelöltek és a nemzeti szintű politikai alapítványok közvetlen vagy közvetett finanszírozása,
 • adósságszolgálati terhek.
Ki határozza meg a finanszírozás szabályait?

A jogalapot a Tanács és a Parlament által elfogadott rendelet tartalmazza az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdésében, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 224. cikkében foglaltaknak megfelelően.

A végrehajtási eljárásokat az Európai Parlament Elnöksége fogadja el.

Mely szabályok alkalmazandók? (A 2018. pénzügyi évtől kezdődően)

A 2018. pénzügyi évtől kezdődően a finanszírozására vonatkozó eljárásból a következő szabályok alkalmazandók:

Milyen feltételeket kell teljesíteni a finanszírozás elnyeréséhez?

Ahhoz, hogy vissza nem térítendő támogatást kapjon a Parlamenttől, az adott alapítványnak teljesítenie kell bizonyos feltételeket:

 • a hatóságnak nyilvántartásba kell vennie,
 • olyan bejegyzett európai politikai párthoz kell kapcsolódnia, amely finanszírozásra jogosult az Európai Parlament költségvetéséből.
Hogyan működik a finanszírozási eljárás a gyakorlatban?

Itt letöltheti a finanszírozási eljárás jelenlegi állásáról szóló rövid jelentést.

A fent említett feltételeket teljesítő alapítványok finanszírozásért folyamodhatnak valamely pénzügyi évre oly módon, hogy az előző pénzügyi évben szeptember 30-ig elküldik kérelmüket, valamint becsült költségvetésüket és munkaprogramjukat a Parlamentnek.

A kérelmek értékelését és jóváhagyását követően a pénzösszegeket előre meghatározott arányban osztják szét az alapítványok között:

 • 15%-ot egyenlő részenként osztanak szét,
 • 85%-ot azon párt európai parlamenti választott képviselőinek számával arányosan osztanak szét, amelyhez az alapítvány kapcsolódik.

Ez egy ideiglenes vissza nem térítendő támogatási összeg, amelyet elvben minden év első negyedének végéig fizetnek (előfinanszírozási kifizetés) . Az ideiglenes vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a finanszírozási kérelemben igényelt összeget, sem az előzetes költségvetésben előirányzott visszatéríthető kiadások 85%-át.

A vissza nem térítendő támogatás végső összegét a következő évben, az alapítványok éves jelentéseinek Európai Parlament általi elfogadását követően állapítják meg. A vissza nem térítendő támogatás végleges összege nem haladhatja meg az ideiglenes hozzájárulás összegét.

Mennyi forrást kapnak az alapítványok az uniós költségvetésből?

Az alapítványok listája a vissza nem térítendő támogatási összegek feltüntetésével együtt innen letölthető.

Hol kell jelentést tenni a pénzügyi adatokról?

Az alapítványoknak éves jelentéseikben minden bevételt és kiadást be kell jelenteniük. Az éves jelentés elsősorban a következőkből áll:

 • könyvvizsgálói jelentés, a pénzügyi kimutatásokat is beleértve, valamint
 • a becsült költségvetés struktúráján alapuló pénzügyi kimutatás,
 • a bevételek, kiadások, az eszközök és kötelezettségek részletes elszámolása;
 • adományok jegyzéke,
 • tevékenységi jelentés;

Az alapítványok könyvvizsgálói jelentései és adományai itt érhetők el .

 
 
A pártok és alapítványok könyvvizsgálói jelentései és adományai

Az alábbiakban mellékeljük a pártok és alapítványok könyvvizsgálói jelentéseit – beleértve a pénzügyi kimutatásokat és az adományokat –, amelyeket évente nyújtanak be az Európai Parlamenthez.

A jelentésekben feltüntetett támogatási összegek nem tekinthetők minden esetben véglegesnek. Azért térhetnek el az Európai Parlament által ténylegesen odaítélt és kifizetett összegektől, mivel a könyvvizsgálói jelentést azelőtt adják ki, hogy a Parlament jóváhagyná a végleges támogatási összegre vonatkozó döntést.

Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy 2018-as támogatástól kezdődően az átláthatósági követelmények a 1141/2014/EU,Euratom rendelet 32. cikk alapján módosulnak. E követelmények többsége csak az éves jelentések 2019. évi ellenőrzése után kerül alkalmazásra.

 
 
Az európai politikai pártokkal és alapítványokkal foglalkozó hatóság

2017. január 1-jétől új bejegyzési rendszer vonatkozik az európai politikai pártokra és az európai politikai alapítványokra.

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „1141/2014 rendelet”) új szabályokat állapít meg, és létrehozza az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóságot (a továbbiakban: „a hatóság”).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32014R1141

A hatóságot az 1141/2014/EU, Euratom rendeletnek megfelelően az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok bejegyzése, ellenőrzése és a velük szembeni szankciók kiszabása céljából hozták létre.

A hatóság honlapja a következő címen érhető elhttp://www.appf.europa.eu.

 
 
A jogi keret (a 2017-es pénzügyi évig)