Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Gegunde opdrachten

 
Algemene informatie over gegunde opdrachten

De financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie en de uitvoeringsvoorschriften ervan leggen de beginselen voor de uitvoering van de begroting vast. Een van deze beginselen is het transparantiebeginsel, dat wordt genoemd in diverse bepalingen en moet zorgen voor een goede bekendmaking (met name achteraf) van de uitvoering van de begroting, onder meer met betrekking tot gegunde opdrachten, overeenkomstig artikel 103 van de financiële regels en de artikelen 123 en 124 van de uitvoeringsvoorschriften. Een opdracht wordt als "gegund" beschouwd hetzij op het ogenblik van het gunningsbesluit, hetzij als de eerste overeenkomst (met inbegrip van de raamovereenkomst) is ondertekend. Artikel 35 van de financiële regels en artikel 21 van de uitvoeringsvoorschriften voorzien enkel in de bekendmaking van de opdrachten die tijdens de afgelopen twee jaren zijn gegund. Oudere gegevens zijn evenwel op verzoek beschikbaar met inachtneming van Verordening (EG) nr. 45/2001 (zie juridische mededeling op deze site).

Bekendmaking van in 2016 en 2017 gegunde opdrachten

Sinds 1 januari 2016 zijn het Financieel Reglement en de uitvoeringsbepalingen daarbij grondig gewijzigd, met name wat betreft overheidsopdrachten, om op de nieuwe Richtlijn 2014/24/EU inzake overheidsopdrachten aan te sluiten.

Een nieuwe bepaling in artikel 123, lid 6, en artikel 124, lid 3, van de uitvoeringsvoorschriften schrijft thans de publicatie voor van overeenkomsten waarvan de waarde zonder nieuwe aanbestedingsprocedure tijdens de looptijd gewijzigd is in de zin van artikel 114 bis van het Financieel Reglement.

Opdrachten die onder Richtlijn 2014/24/EU vallen

Voor in 2016 en 2017 gegunde opdrachten is overeenkomstig artikel 123 van de uitvoeringsvoorschriften bepaald dat ten aanzien van de bekendmaking achteraf van de gunning van een opdracht die onder Richtlijn 2014/24/EG valt, het gunningsbericht uiterlijk 30 kalenderdagen na de afsluiting van de procedure, dat wil zeggen de ondertekening van het contract of het kadercontract, aan het Publicatiebureau van de Europese Unie moet worden toegezonden.

De aankondiging van gegunde opdracht wordt eveneens aan het Publicatiebureau toegezonden bij een overeenkomst of een raamovereenkomst waarvan het bedrag gelijk is aan of hoger is dan de in artikel 4, onder a) en b), van Richtlijn 2014/24/EU vastgestelde drempelbedragen (artikel 118, lid 1, van het nieuwe Financieel Reglement) en gegund is overeenkomstig een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging van een opdracht. In een dergelijk geval publiceert de aanbestedende dienst een aankondiging van gegunde opdracht:

a) vóór de ondertekening van een overeenkomst of een raamovereenkomst waarvan de waarde gelijk is aan of hoger dan de in artikel 118, lid 1, van het Financieel Reglement bedoelde drempelwaarden en die is geplaatst volgens de procedure van artikel 134, lid 1, onder b), van de uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement;

b) na de ondertekening van een overeenkomst of een raamovereenkomst waarvan de waarde gelijk is aan of hoger dan de in artikel 118, lid 1, van het Financieel Reglement bedoelde drempelwaarden en die is geplaatst volgens de procedures van artikel 134, lid 1, onder a) en c) tot en met f), van de uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement.

De termijn voor de toezending van de voornoemde aankondiging moet toelaten dat de bekendmaking plaatsvindt vóór de ondertekening van de overeenkomst of de raamovereenkomst, overeenkomstig de in artikel 171, lid 1, van de uitvoeringsvoorschriften vastgestelde voorwaarden.

Op 31 december 2017 waren de drempelwaarden van Richtlijn 2014/24/EU (artikel 118, lid 1 van het Financieel Reglement) vastgesteld op:

  • 135 000 EUR voor levering en diensten zoals vermeld in bijlage XIV bij Richtlijn 2014/24/EU;
  • 5 225 000 voor werken.

Opdrachten die niet onder Richtlijn 2014/24/EU vallen

Ingevolge artikel 103 van het Financieel Reglement en artikel 124 van de uitvoeringsvoorschriften inzake de bekendmaking achteraf van niet onder Richtlijn 2014/24/EU vallende procedures, worden deze procedures op passende wijze bekendgemaakt. Dit omvat onder meer een bekendmaking [...] uiterlijk op 30 juni van het volgende begrotingsjaar van een lijst waarin de naam van de contractant, het bedrag en het voorwerp van de opdracht worden vermeld, voor opdrachten met een waarde hoger dan 15 000 EUR. Artikel 124, lid 3, van de uitvoeringsvoorschriften schrijft echter ook het volgende voor: de aanbestedende dienst publiceert op zijn website een lijst van gegunde opdrachten waarvan de waarde lager is dan de in artikel 118, lid 1, van het Financieel Reglement bedoelde drempelwaarden en opdrachten die worden gegund in overeenstemming met de punten h), en j) tot en met m), van artikel 134 van deze verordening.

Artikel 114 bis, lid 3, onder a) tot en met c) van het Financieel Reglement

In de in lid 3 limitatief opgesomde gevallen kan de aanbestedende dienst een overeenkomst of een raamovereenkomst wijzigen zonder nieuwe aanbestedingsprocedure. Artikel 124, lid 3, van de uitvoeringsvoorschriften schrijft evenwel de publicatie voor van een lijst van gewijzigde opdrachten indien de waarde van de wijziging lager is dan de in artikel 118, lid 1, van het Financieel Reglement bedoelde drempelwaarden. Deze drempels komen overeen met die welke hierboven overgenomen zijn uit Richtlijn 2014/24/EU.

Specifieke overeenkomsten in het kader van een raamovereenkomst

Uiterlijk op 30 juni van het volgende begrotingsjaar wordt op de website van de aanbestedende dienst de informatie, bestaande uit de waarde van de opdracht en de naam van de contractant, van specifieke overeenkomsten bekendgemaakt die in een bepaald begrotingsjaar in het kader van een raamovereenkomst zijn gesloten.

Als gevolg van de wijzigingen van het Financieel Reglement en de uitvoeringsvoorschriften is in artikel 124 van de uitvoeringsvoorschriften de verplichting opgenomen tot openbaarmaking van deze gegevens voor elke raamovereenkomst met een cumulatieve waarde onder de drempelwaarden van de richtlijn maar boven 15,000 EUR.

De bekendmaking gebeurt dus als volgt:

Bekendmaking op de website van het Europees Parlement uiterlijk op 30 juni van het volgende jaar, van:

  • een lijst met alle opdrachten met een waarde hoger dan 15 000 EUR die in het voorgaande jaar zijn gegund (met uitzondering van onroerendgoedopdrachten en geheim verklaarde opdrachten), met inbegrip van de opdrachten die eventueel ook al zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze sinds 2008 geldende bepaling gaat verder dan wat wettelijk gezien strikt vereist is, maar waarborgt wel dat alle door de instelling gegunde opdrachten gemakkelijker toegankelijk zijn;
  • een lijst van gewijzigde opdrachten ingevolge artikel 114 bis, lid 3, onder a) tot en met c), van het Financieel Reglement, indien de waarde van de wijziging lager is dan de in artikel 118, lid 1, van het Financieel Reglement bedoelde drempelwaarden maar hoger dan 15 000 EUR;
  • een lijst met de naam van de contractanten en de waarde van specifieke overeenkomsten/bestelbonnen in het kader van een raamovereenkomst, naar aanleiding van de sluiting van een specifieke overeenkomst/bestelbon of het totale aantal specifieke overeenkomsten/bestelbonnen ongeacht het totale bedrag van elke raamovereenkomst (hoger dan 15 000 EUR);
  • een lijst van externe deskundigen geselecteerd op basis van de artikelen 204 en 287 van de uitvoeringsvoorschriften.

De onroerendgoedopdrachten en de geheim verklaarde opdrachten als bedoeld in artikel 134, lid 1, onder g) en i), van de uitvoeringsvoorschriften, worden niet op internet bekendgemaakt maar opgenomen in het jaarverslag inzake gegunde opdrachten dat aan de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement wordt overgelegd.

Zie ook:
  • Lijst van opdrachten met een waarde hoger dan 15 000 EUR die zijn gegund in 2017, 2016
  • Lijst van raamovereenkomsten die vallen onder de uitvoeringsvoorschriften in 2017, 2016
  • Lijst van deskundigen in 2017, 2016
  • Lijst van tijdens de looptijd gewijzigde overeenkomsten ingevolge artikel 114 bis, lid 3, van het Financieel Reglement, in 2017, 2016