Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Europese politieke partijen

 
Wat is een Europese politieke partij?

Een Europese politieke partij is een organisatie die een politiek programma volgt en samengesteld is uit nationale partijen en/of individuele leden, vertegenwoordigd is in diverse lidstaten en geregistreerd staat bij deAutoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen ("de Autoriteit"). In de Verdragen is bepaald dat "politieke partijen op Europees niveau [bijdragen] tot de vorming van een Europees politiek bewustzijn en tot de uiting van de wil van de burgers van de Unie".

Hoe is de financiering van Europese politieke partijen geregeld?

Tot en met het begrotingsjaar 2017 werden Europese politieke partijen gefinancierd door middel van exploitatiesubsidies. Vanaf 2018 worden Europese politieke partijen gefinancierd door middel van de toekenning van een bijdrage. De voorschriften voor deze vorm van financiering zijn neergelegd in deel 2, titel VIII, van het Financieel Reglement. De financiële bijdrage van de Unie mag niet hoger zijn dan 85 % van de vergoedbare kosten van een Europese politieke partij. De rest moet gedekt worden door eigen middelen, zoals lidmaatschapsbijdragen en donaties.

De voor de financiering van Europese politieke partijen beschikbare middelen zijn opgenomen op begrotingslijn 402 van de begroting van het Europees Parlement.

Wat mag wel en wat mag niet uit de bijdrage uit de EU-begroting worden betaald?

De bijdrage uit de algemene begroting mag alleen gebruikt worden voor uitgaven die rechtstreeks verband houden met de statutaire doelstellingen van de partij, oftewel de zogeheten vergoedbare kosten, zoals:

 • kosten voor bijeenkomsten en representatiekosten,
 • kosten van publicaties,
 • administratieve kosten en personeels- en reiskosten,
 • kosten in verband met campagnes voor Europese verkiezingen.

De bijdrage mag niet worden gebruikt voor niet voor vergoeding in aanmerking komende uitgaven, zoals:

 • de financiering van referendumcampagnes of verkiezingscampagnes anders dan voor Europese verkiezingen,
 • rechtstreekse of onrechtstreekse financiering van nationale partijen of verkiezingskandidaten,
 • kosten van schulden.
Wie stelt de financieringsregels op?

De financieringsregels zijn neergelegd in een verordening die is aangenomen door de Raad en het Parlement, waarvoor de rechtsgrondslag gevormd wordt door artikel 10, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 224 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Het Bureau van het Parlement heeft uitvoeringsbepalingen vastgesteld.

Welke regels zijn van toepassing (sinds begrotingsjaar 2018)?
Voor de procedure inzake de financiering van Europese politieke partijen zijn met ingang van begrotingsjaar 2018 de volgende regels van toepassing:
 
 
Europese politieke partijen (vervolg)
Aan welke voorwaarden moet een Europese politieke partij voldoen om in aanmerking te komen voor financiering?

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het Parlement, moet een partij aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • de partij moet geregistreerd staan bij de Autoriteit,
 • de partij moet in het Europees Parlement vertegenwoordigd worden door ten minste één lid van het Europees Parlement,
 • de partij moet gecontroleerd worden door een externe auditor, gemachtigd door het Europees Parlement,
 • er mogen geen sancties opgelegd zijn door de Autoriteit.

Om door de Autoriteit geregistreerd te kunnen worden, moet de partij aan de volgende registratievoorwaarden voldoen:

 • haar zetel is gevestigd in een lidstaat, zoals bepaald in haar statuten,
 • zij of haar leden zijn of worden in ten minste een vierde van de lidstaten vertegenwoordigd door leden van het Europees Parlement, of leden van nationale dan wel regionale parlementen, of leden van regionale assemblees, of zij of de bij haar aangesloten partijen hebben in ten minste een vierde van de lidstaten bij de laatste verkiezingen voor het Europees Parlement ten minste drie procent van de in ieder van die lidstaten uitgebrachte stemmen behaald,
 • met name in haar programma en optreden respecteert zij de waarden waarop de Unie berust, als bedoeld in artikel 2 VEU, te weten eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren,
 • zij of haar leden hebben deelgenomen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement of heeft publiekelijk haar voornemen te kennen gegeven om aan de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement deel te nemen, en
 • zij heeft geen winstoogmerk.
Hoe ziet de financieringsprocedure er in de praktijk uit?

U kunt hier een beknopt overzicht van het verloop van de financieringsprocedure)raadplegen.

Partijen die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen, kunnen een verzoek om financiering voor een bepaald begrotingsjaar indienen door uiterlijk op 30 september van het voorgaand begrotingsjaar een financieringsaanvraag en een geraamde begroting in te dienen.

Als de aanvragen zijn beoordeeld en goedgekeurd, worden de uit de begroting van het Parlement beschikbare middelen over de partijen verdeeld volgens een vaste verdeelsleutel:

 • 15 % wordt tussen de Europese politieke partijen gelijkelijk verdeeld,
 • 85 % wordt verdeeld in verhouding tot het aantal gekozen leden van het Europees Parlement dat lid is van de partij.

De uitkomst is een voorlopig bedrag aan bijdragen, dat aan het begin van elk jaar wordt betaald (voorfinanciering). Dit voorlopige bedrag mag niet hoger zijn dan het in de financieringsaanvraag vermelde bedrag en mag evenmin hoger zijn dan 85 % van de jaarlijkse vergoedbare kosten die in de begroting van de Europese politieke partij zijn opgenomen.

Het definitieve bedrag van de bijdrage wordt het volgende jaar vastgesteld, na goedkeuring van de jaarverslagen van de partijen door het Bureau van het Europees Parlement. Het definitieve bedrag van de bijdrage is niet hoger dan het voorlopige bedrag en niet hoger dan 85 % van de daadwerkelijke gemaakte kosten die voor vergoeding in aanmerking komen.

Hoe groot is de bijdrage die de partijen uit de begroting van de Unie ontvangen?
Hoe vindt de financiële verslaglegging plaats?

De partijen moeten alle ontvangsten en uitgaven melden in hun jaarverslagen. Deze jaarverslagen omvatten met name:

 • het auditverslag en de jaarrekeningen,
 • een financieel memorandum op basis van de structuur van de geraamde begroting,
 • de gedetailleerde rekeningen van de ontvangsten, kosten, activa en passiva,
 • een lijst van donaties,
 • activiteitenverslag

DEauditverslagen en donaties (t/m 2017)kunnen hier worden geraadpleegd.

Technische ondersteuning

Technische bijstand die het Parlement heeft verleend aan Europese politieke partijen in 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

 
 
Europese politieke stichtingen
Wat is een Europese politieke stichting?

Een Europese politieke stichting is een organisatie die verbonden is met een Europese politieke partij en die het bereiken van de doelstellingen van een Europese politieke partij dichterbij helpt brengen en geregistreerd staat bij de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen ("de Autoriteit").Een Europese politieke stichting maakt observaties en analyses en levert bijdragen aan het debat over Europese politieke aangelegenheden. Daarnaast ontwikkelen Europese politieke stichtingen activiteiten in verband met Europees overheidsbeleid, zoals het organiseren en mede mogelijk maken van studiebijeenkomsten, opleidingen, conferenties en studies.

Hoe is de financiering van Europese politieke stichtingen geregeld?

Een Europese politieke stichting kan in aanmerking komen voor financiering door het Europees Parlement. Deze financiering heeft de vorm van een exploitatiesubsidie. De voorschriften voor deze vorm van financiering zijn neergelegd in deel 1, titel VI, van het Financieel Reglement. De subsidie mag niet meer bedragen dan 85 % van de subsidiabele uitgaven van een stichting. De rest moet bekostigd worden uit eigen middelen, zoals lidmaatschapsbijdragen en donaties.

Het Parlement publiceert jaarlijks een werkprogramma inzake subsidies. Zie:jaarlijks werkprogramma inzake subsidies voor 2019..

Wat mag wel en wat mag niet uit de subsidie worden betaald?

De subsidie mag gebruikt worden voor uitgaven die rechtstreeks verband houden met de activiteiten die opgenomen zijn in het werkprogramma van de stichting, oftewel de zogeheten subsidiabele kosten, zoals:

 • kosten voor vergaderingen en deelname aan conferenties,
 • kosten van publicaties en studies,
 • administratie-, personeels- en reiskosten.

De subsidie mag niet gebruikt worden voor niet-subsidiabele kosten, zoals:

 • de financiering van referendumcampagnes of verkiezingen,
 • rechtstreekse of onrechtstreekse financiering van verkiezingskandidaten en nationale politieke stichtingen,
 • kosten van schulden.
Wie stelt de financieringsregels op?

De financieringsregels zijn neergelegd in een verordening die is aangenomen door de Raad en het Parlement, waarvoor de rechtsgrondslag gevormd wordt door artikel 10, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 224 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Het Bureau van het Parlement heeft uitvoeringsbepalingen vastgesteld.

Welke regels zijn van toepassing (sinds begrotingsjaar 2018)?

Voor de procedure inzake de financiering van Europese politieke stichtingen zijn met ingang van begrotingsjaar 2018 de volgende regels van toepassing:

Aan welke voorwaarden moet een Europese politieke stichting voldoen om in aanmerking te komen voor financiering?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie van het Parlement, moet een stichting aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • de stichting moet geregistreerd staan bij de Autoriteit,
 • de stichting moet gelieerd zijn aan een geregistreerde Europese politieke partij die in aanmerking komt voor een bijdrage uit de begroting van het Europees Parlement.
Hoe ziet de financieringsprocedure er in de praktijk uit?

U kunt hier een beknopt overzicht van het verloop van de financieringsprocedureraadplegen.

Stichtingen die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen, kunnen een verzoek om financiering voor een bepaald begrotingsjaar indienen door uiterlijk op 30 september van het voorgaand begrotingsjaar een financieringsaanvraag, een geraamde begroting en een werkprogramma in te dienen.

Als de aanvragen zijn beoordeeld en goedgekeurd, worden de middelen over de stichtingen verdeeld volgens een vaste verdeelsleutel:

 • 15 % wordt tussen de Europese politieke stichtingen gelijkelijk verdeeld,
 • 85 % wordt verdeeld in verhouding tot het aantal gekozen leden van het Europees Parlement dat lid is van de partij waaraan de stichting verbonden is.

De uitkomst is een voorlopig subsidiebedrag, dat in beginsel aan het einde van het eerste kwartaal van elk jaar wordt betaald (voorfinanciering). Dit voorlopige bedrag mag niet hoger zijn dan het in de financieringsaanvraag vermelde bedrag en mag evenmin hoger zijn dan 85 % van de jaarlijkse subsidiabele kosten die in de begroting van de Europese politieke stichting zijn opgenomen.

Het definitieve subsidiebedrag wordt het volgende jaar vastgesteld, na goedkeuring van de jaarverslagen van de stichtingen door het Bureau van het Europees Parlement. Het definitieve subsidiebedrag mag niet hoger zijn dan het voorlopige subsidiebedrag.

Hoeveel subsidie ontvangen stichtingen uit de begroting van de Unie?
Hoe vindt de financiële verslaglegging plaats?

Europese politieke stichtingen moeten alle ontvangsten en uitgaven melden in hun jaarverslagen. Deze jaarverslagen omvatten met name:

 • het auditverslag, inclusief jaarrekeningen en
 • een financieel memorandum op basis van de structuur van de geraamde begroting,
 • de gedetailleerde rekeningen van de ontvangsten, kosten, activa en passiva,
 • een lijst van donaties,
 • activiteitenverslag.

De auditverslagen en donaties van de stichtingen kunnen hier worden geraadpleegd..

 
 
Auditverslagen en donaties van politieke partijen en stichtingen

Hieronder kunt u de bij het Europees Parlement ingediende jaarlijkse auditverslagen van de Europese politieke partijen en stichtingen raadplegen, alsmede de donaties die zij hebben ontvangen.

De hieronder vermelde bedragen zijn niet in alle gevallen de uiteindelijk toegekende bedragen. De bedragen kunnen afwijken van de daadwerkelijk toegekende en door het Europees Parlement betaalde bedragen, omdat de auditverslagen worden vastgesteld voorafgaand aan de goedkeuring van de definitieve financieringsbedragen door het Parlement.

Daarnaast zij erop gewezen dat vanaf de financiering voor 2018 de transparantievereisten van artikel 32 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 zullen gaan gelden. De meeste van deze vereisten zullen pas na de controle van de jaarverslagen in 2019 van toepassing zijn.

 
 
Autoriteit voor Europese politieke partijen en stichtingen

Sinds 1 januari 2017 is er een nieuwe regeling van kracht voor de registratie van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen.

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen ("Verordening nr. 1141/2014") voorziet in nieuwe regels en in de oprichting van een Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (de "Autoriteit").

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014R1141

De Autoriteit is opgericht voor de registratie van, het toezicht op en het opleggen van sancties aan Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen, overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

Website van de Autoriteit http://www.appf.europa.eu.

 
 
Rechtskader (tot en met het financieel jaar 2017)