Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Търсене на видео запис от пленарното заседание

 
01-07-2014 Всички мандати
 
 
 
 

Стратегия за въздухоплаването в Европа (разискване)

08:32 / 09:37 - 16-02-2017
 
Настоящ оратор
Dimitrios PAPADIMOULIS Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица Гърция
 
 
Заместник-председател
  • Европейски парламент
Член
  • Комисия по икономически и парични въпроси
  • Делегация в Съвместна парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
Заместник
  • Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие
  • Комисия по регионално развитие
  • Делегация за връзки с Китайската народна република
  • Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
  • Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)
 
 
 
Оратор по темата
 
 
Опровержение: Устният превод в никакъв случай не представлява действителен запис на разискванията.

Симултанният превод на разискванията се предоставя от Европейския парламент единствено с цел улесняване на общуването между участниците в заседанието и в никакъв случай не представлява достоверен запис на разискванията.


Единствено оригиналното изказване или неговият редактиран писмен превод са достоверни.


При наличие на разлика между симултанния превод и оригиналното изказване (или редактирания писмен превод на изказването), оригиналното изказване (или неговият редактиран писмен превод) e с по-голяма тежест.


Използването на записи на устния превод за цели, различни от горепосочените, е забранено, освен ако Европейският парламент не е предоставил специално разрешение за това.

   
URL на видео потока
 
Постоянна url препратка към тази страница
 
Контакт и помощ