skip to content
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Mis on direktiiv?

Direktiiv on ELi tavapärane õigusakt. Direktiivide kohta on EL lepingu artiklis 288 sätestatud: "Direktiiv on saavutatava tulemuse seisukohalt siduv iga liikmesriigi suhtes, kellele see on adresseeritud, kuid jätab vormi ja meetodite valiku selle riigi ametiasutustele."

Direktiivid ei ole seega liikmesriikides vahetult kohaldatavad nagu riigi õigusaktid, kuid liikmesriigid peavad direktiivi oma õigusesse üle võtma direktiivis sätestatud tähtajaks. Kui liikmesriik on direktiivi oma õiguses rakendanud, teatab ta sellest komisjonile.

Direktiivid sätestavad saavutatava eesmärgi, kuid liikmesriikide otsustada jääb direktiivi rakendamisel kasutatav vorm ja meetodid. Praktikas on ulatus, milles liikmesriigid saavad rakendamise vormi ja meetodit kindlaks määrata, väga erinev. Mõned direktiivid sätestavad ainult väga üldise raamistiku konkreetses poliitikavaldkonnas ja määravad miinimumeeskirjad, mille alusel liikmesriigid võivad sätestada rangemad nõuded. Teised direktiivid võivad sisaldada väga üksikasjalikke sätteid, mis praktikas ei anna liikmesriikidele mingit vabadust direktiivi rakendamise jaoks.

Kui liikmesriik ei ole direktiivi õigeaegselt rakendanud, võivad kodanikud siiski direktiivi sätetele tugineda. See aga eeldab, et sätted oleksid täpsed ja loogiliselt järelduvad. Seda nimetatakse direktiivi vahetu mõju põhimõtteks, mis on sätestatud Euroopa Kohtu pretsedendiõiguse kaudu.

Direktiivid on näiteks:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. jaanuari 2001. aasta direktiiv 2000/84/EÜ suveaja korra kohta
või
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2001. aasta direktiiv 2001/37/EÜ tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta

Muu hulgas sisaldab viimane direktiiv eeskirju, mille kohaselt tubakatooted tuleb tähistada hoiatustega nagu "Suitsetamine tapab/ Suitsetamine võib tappa" või "Suitsetamine kahjustab tõsiselt sinu ja sind ümbritsevate inimeste tervist".

Otsused ja soovitused

Artiklis 288 on veel loetletud otsused ja soovitused, nimelt:
"Otsus on tervikuna siduv nende suhtes, kellele see on adresseeritud."

"Soovitused ja arvamused ei ole siduvad."
Soovitusi antakse üldiselt välja institutsioonide algatusel, arvamus on tavaliselt vastus vastuväitele või konkreetse menetluse osa.

21/06/2010