skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
17/12/2015

Parlament kutsub üles tõhustama relvaekspordi eeskirju

Neljapäeval vastu võetud resolutsiooni kohaselt peavad ELi liikmesriigid rakendama ELi relvaekspordi ühiseeskirju järjekindlamalt, seda eriti muutunud julgeolekuolukorra tõttu ELi lähinaabruses. Resolutsioonis öeldakse, et relvaekspordiga seotud kaubavahetusvood ei ole ELi julgeoleku otsestes huvides ja riiklikel poliitilistel ja majanduslikel kaalutlustel ei tohi lubada ekspordilitsentside andmise otsustusprotsessi mõjutada.

"Euroopa kodanike julgeolek on täna rohkem ohus kui viimastel aastatel. Seda konfliktide tõttu ELi naabruses ja suurenenud relvade smugeldamise tõttu ELi," ütles raportöör Bodil Valero (Greens/EFA, SE). "Relvi eksportivad ELi liikmesriigid peavad arvestama, et riigid, kuhu nad on varem relvi müünud, ei ole stabiilsed ja seetõttu peavad nad tõhustama relvaekspordi reeglite rakendamist," lisas ta.

Relvade kontrollimatu levik seab ohtu rahu ja julgeoleku ning inimõigused ja säästva arengu, ütleb parlamendi resolutsioon, mis võeti vastu häältega 249 poolt, 164 vastu, 128 erapooletut. Selles märgitakse, et hoolimata olukorrast Süürias ja Iraagis, suurenenud terroristlikust tegevusest ja konfliktidest Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas, ei ole ELi relvaekspordi reeglitesse tehtud muudatusi.

2013 aastal eksportisid ELi liikmesriigid relvi kokku 36,7 miljardi euro väärtuses, sh 26,7 miljardi euro eest kolmandatesse riikidesse.

EP resolutsioonis peetakse peamiseks probleemiks ühiseeskirjade ligikaudset kohaldamist ja järjekindlusetut tõlgendamist liikmesriikide poolt. Seetõttu soovitavad saadikud sõltumatu kontrolli korraldamist ning sanktsioneerivad mehhanisme, kui rikutakse ühiseid seisukohti.

Parlament kutsub samuti liikmesriike üles teavitama üksikasjalikult kõikidest antud väljastatud litsentsidest.

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

*********************************

Eesti saadikute kommentaarid:

Tunne Kelam: "Variraportöörina pean oluliseks kõnealuse teema käsitlemist tasakaalustatult ja elulähedaselt. Relvade eksport on vaja allutada rangemale kontrollile, iseäranis oluline on riikidevaheline infovahetus litsentside väljastamise või sellest keeldumise kohta. Samas on relvad vajalikud enesekaitseks agressiooni puhul, toetan vajadust saata kaitserelvi Ukrainale ja kurdi peshmergadele. "

Urmas Paet: "Julgeolekuolukord ELi ümbruses, nii lõuna- kui ka idanaabruses, on järsult muutunud. Murettekitavaks on relvastatud konfliktide levik, eelkõige Ukrainas, Süürias, Iraagis, Liibüas ja Jeemenis. ELi liikmesriigid peavad kriitiliselt üle vaatama, kellele relvi müüvad, sest valede jõudude kätte sattudes võivad need relvad Euroopat ennast ohustama hakata ning samuti aitavad kaasa konfliktide jätkumisele."

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (17.12.2015)

Videosalvestis arutelust (16.12.2015)

EbS+ (16.12.2015)

EPRS taustainfo

ELi relvaekspordi ühiseeskirjad