skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
11/06/2015

FIFA: Parlament kutsub üles valima uut ajutist presidenti

FIFAEuroopa Parlament avaldab neljapäeval vastu võetud resolutsioonis muret, et ülemaailmse jalgpalli usaldusväärsus on saanud kahjustada seoses korruptsioonisüüdistustega FIFA vastu. Saadikud nõuavad  nulltolerantsi poliitikat spordikorruptsiooni suhtes, rõhutades, et FIFAs on vaja läbi viia põhjalikud struktuurireformid.
© European Union 2012 - EP

Euroopa Parlament avaldab neljapäeval vastu võetud resolutsioonis muret, et ülemaailmse jalgpalli usaldusväärsus on saanud kahjustada seoses korruptsioonisüüdistustega FIFA vastu. Saadikud nõuavad  nulltolerantsi poliitikat spordikorruptsiooni suhtes, rõhutades, et FIFAs on vaja läbi viia põhjalikud struktuurireformid.

Kristina Liik
Kristina Liik

Parlament väljendab vastuvõetud resolutsioonis heameelt Joseph Blatteri tagasiastumise üle FIFA presidendi kohalt ja palub FIFA-l kohe valida sobiv ajutine juht. FIFA peaks ellu viima reformid, mis kindlustaksid FIFAs avatud, tasakaalustatud ja demokraatlikud otsustusprotsessid, muu hulgas uue presidendi valimisel.

EP resolutsioonis rõhutavad saadikud, et tähtis on tagada, et FIFA varasemate korruptsioonijuhtumite järeluurimine hõlmaks vajaduse korral kõigi finantsrikkumistega seotud ametnike ametist vabastamist. Samuti tuleks läbi vaadata korruptiivse või kriminaalse tegevusega seotud otsused.

Saadikud toonitavad 1998., 2010., 2018. ja 2022. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste korraldamise õiguse vastavalt Prantsusmaale, Lõuna-Aafrika Vabariigile, Venemaale ja Katarile andnud FIFA täitevkomitee otsuseid käsitleva Šveitsi ja USA õiguskaitseasutuste juurdluse olulisust.

Samuti väljendatakse resolutsioonis heameelt FIFA auditi- ja vastavuskomitee juhi avalduse üle, et 2018. ja 2022. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste korraldamist käsitlevad otsused võidakse kehtetuks tunnistada, juhul kui tõenditest ilmneb, et otsuste aluseks oli korruptiivne tegevus.

Kuna korruptsioon FIFAs on "lokkav, süsteemne ja sügavalt juurdunud", tuleks organisatsioonil läbi viia põhjalikud reformid, mis peaks hõlmama FIFA põhikirja, struktuuri, tegevusjuhendite ning tegevuspõhimõtete ja tavade läbivaatamist, leiavad saadikud Kehtestada tuleks ametiaja piirangud täitevkomitee liikmetele, teiste seas presidendile ja sõltumatu hoolsuskohustus.

Saadikud kustuvad FIFAt üles kohaldama oma juhtkonna ja täitevkomitee suhtes rangeid eetikanorme ja käitumisjuhendit , mille üle teostaks järelevalvet sõltumatu järelevalveasutus.

Saadikud kutsuvad ELi ja liikmesriike tegema koostööd käimasolevate ning tulevaste uurimiste raames. Samuti palutakse tõhustada Euroopa õiguskaitseasutuste koostööd ühiste uurimisrühmade ja prokuratuuride vahelise koostöö abil.

Euroopa mängud Bakuus ja poliitvangid Aserbaidžaanis

Kolmapäeva õhtul toimus EP istungil arutelu 2015. aasta Euroopa mängude korraldamise kohta Bakuus ajal, kui enamus Aserbaidžaani inimõiguste kaitsjaid on vangis. Saadikud palusid ELi Nõukogul rõhutada olümpiakomiteedele ja suurtele spordiföderatsioonidele, et inimõiguste austamine peaks kuuluma rahvusvaheliste spordiürituste korraldajariikide valimiskriteeriumite hulka.

Menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

Eesti saadikute kommentaarid:

Tunne Kelam: " FIFA ei kvalifitseeru enam rahvusvahelist jalgpalli vedama ja kutsun Euroopa Komisjoni samale järeldusele jõudma. On kahetsusväärne, et nn. sõltumatu sport on muutunud nii altiks korruptsioonile ning mahhinatsioonile. FIFAs valitsev korruptsioon tuleks kõikides detailides päevavalgele tuua. Otsused, mis on korruptsioonist puudutatud, tuleb annulleerida. Blatter tuleks koheselt asendada kohusetäitjaga."

Indrek Tarand: " FIFA korruptsiooniga seoses tuleb MMi finaalturniirid Venemaal ja Kataris viivitamatult tühistada ning seda vaatamata sellele, et kohtuotsust pole veel tehtud. Mõelgem 1980. aasta Moskva olümpiamängude boikotile ning taibakem, et sellised meetmed korrigeerivad diktaatorlike poliitikaid üsna efektiivselt. "

Kaja Kallas: "Jalgpall on rangete reeglitega mäng, samamoodi peab reeglitest kinni pidama organisatsioon, mis seda mängu korraldab. Praegusel hetkel on jalgpalli huvides vajalik põhjalik uurimine ja organisatsiooni korrastamine - need sammud on hädavajalikud tulevaste korruptsioonijuhtumite vältimiseks ja jalgpalli hea maine taastamiseks."

Urmas Paet: " On oluline, et kõik spordiorganisatsioonid, liikmesriigid ja EL teeksid igakülgset koostööd käimasolevate ja tulevaste juurdlustega, mille käigus uuritakse süüdistusi FIFA korruptiivse tegevuse kohta. Põhjalik uurimine on oluline selleks, et taastada FIFA usaldusväärsus ja läbi viia vajalikud reformid, et sellised asjad ei korduks. Ja et mitte lasta juhtunust kahjustada jalgpalli kui populaarse spordiala mainet."

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (11.06.2015)
Video arutelust (10.06.2015)
AV materjalid

EK volinik T. Navracsicsi avaldus pärast FIFA presidendi tagasiastumist

Jaan Soone
Pressiteenistus
(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu