skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
06/03/2015

EP täiskogu uudiskiri, 9.-12. märts, Strasbourg

EP Strasbourg
EP Strasbourg
Kristina Liik
Kristina Liik

Peamised teemad: Boris Nemtsovi mõrv ja demokraatia olukord Venemaal, saadikud arutavad Euroopa majanduslikke prioriteete, piirmäärad kaardimaksete vahendustasudele, parlament soovib parandada meeste ja naiste võrdõiguslikkust, Energialiit: Euroopa Ülemkogu eelne arutelu, Jordaania kuninga Abdullah II visiit,
saadikud arutavad Venemaa piirangute mõju ELi veoettevõtjatele.

Arutelu: Boris Nemtsovi mõrv ja demokraatia olukord Venemaal

Kolmapäeval toimub arutelu ELi välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga Moskvas toimunud Vene opositsiooniliidri Boris Nemtsovi mõrva ja demokraatia seisukorra üle Venemaal.

Saadikud mõistavad tõenäoliselt hukka sissesõidukeelu rakendamise Euroopa Parlamendi saadikule Sandra Kalnietele (EPP, LV), kes soovis osaleda Boris Nemtsovi matustel.

Resolutsioon antud teemal pannakse hääletusele neljapäeval.

arutelu: kolmapäeval, 11. märtsil
hääletus: neljapäeval, 12. märtsil
menetlus: ELi kõrge esindaja avaldus, resolutsioon

#Russia #nemtsov @BorisNemtsov

Viited:

Pressiteade: Martin Schulzi avaldus Sandra Kalniete sissesõidukeelu kohta
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2015/press_release-2015-march/html/schulz-on-denial-of-entrance-onto-russian-territory-of-mep-kalniete

Saadikud arutavad Euroopa majanduslikke prioriteete

Kolmapäeva hommikul arutavad EP liikmed ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega majanduse prioriteete. Majanduspoliitika koordineerimise arutelu raames väljendavad saadikud tõenäoliselt toetust Euroopa Komisjoni lähenemisele, mis põhineb investeeringutel, struktuurireformidel ja majanduskasvu toetaval eelarve konsolideerimisel.

arutelu: kolmapäeval, 11. märtsil
hääletus: kolmapäeval, 11. märtsil
menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

#tax #EUInvest

Viited:

Raportöör Dariusz Rosati (EPP, PL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/28394/DARIUSZ_ROSATI_home.html

Menetlusetapid
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2221(INI)&l=en

Raportöör Sergio Gutierrez Prieto (S&D, ES)
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/103488/SERGIO_GUTIERREZ+PRIETO_home.html

Menetlusetapid
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2222(INI)

Raportöör Ildikó Gáll Pelcz (EPP, HU)
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/102886/ILDIKO_GALL-PELCZ_home.html

Menetlusetapid
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2212(INI)

Taustainfo: 2015. a. majanduskasvu analüüs
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)549011

Stabiilsus ja kasvupakti rakendamine: 2015. aasta
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/497746/IPOL-ECON_NT(2014)497746_EN.pdf

Stabiilsus- ja kasvupakt: reeglid
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/528745/IPOL-ECON_NT(2014)528745_EN.pdf

Euroala liikmesriikide eelarvepoliitikate koordineerimine ja järelevalve
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/528769/IPOL_BRI(2014)528769_EN.pdf

Piirmäärad kaardimaksete vahendustasudele

Teisipäeval pannakse hääletusele eelnõu, milles sätestatakse piirmäärad vahendustasudele, mida maksavad kaubandusettevõtjad pankadele. Eelnõu osas on juba kokkulepe ELi Nõukoguga. Piirmäärad kehtivad ELis nii riigisiseste kui piiriüleste tehingute puhul.

Pärast hääletust parlamendis peab uutele reeglitele ametlikult heakskiidu andma ka ELi Nõukogu. Reeglid rakenduvad kuus kuud pärast määruse jõustumist.

hääletus: teisipäeval, 10. märtsil
menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimene lugemine

#cardfees

Viited:

Pressiteade kokkuleppe saavutamise kohta ELi Nõukoguga (17.12.2014)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20141216IPR02040/html/MEPs-secure-deal-to-cap-card-payment-fees

Parlament soovib parandada meeste ja naiste võrdõiguslikkust

Teisipäeval tuleb hääletusele resolutsioon, milles saadikud kutsuvad üles kehtestama 10-tööpäeva pikkune tasustatud isapuhkus ja tunnustama naiste õigust abordile ja rasestumisvastastele vahenditele. Saadikud juhivad tähelepanu vajadusele tõhustada naistevastase vägivalla ennetamist ja likvideerida sooline palgalõhe.

Resolutsiooni eelnõus paluvad saadikud Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel ette näha vähemalt 10-tööpäeva pikkune tasustatud isapuhkus. EP liikmed taunivad asjaolu, et ELi Nõukogus ei ole neli aastat edasi liigutud rasedus- ja sünnituspuhkust käsitleva direktiiviga. Resolutsiooni eelnõus rõhutatakse, et naistel peab olema kontroll oma seksuaal- ja reproduktiivtervisega seonduvate õiguste üle, mis puudutavad mh rasestumisvastaste vahendite lihtsat kättesaadavust ning õigust abordile.

Meeste ja naiste võrdväärne kohtlemine on ELi põhiõigus, mis on sätestatud aluslepingutes alates 1957. aastast. Sooline võrdõiguslikkus on kesksel kohal kõigis ELi poliitikates.

Arutelu resolutsiooni üle toimub esmaspäeva pärastlõunal.

arutelu: esmaspäeval, 9. märtsil
hääletus: teisipäeval, 10. märtsil
menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

#equality #women

Viited:

Resolutsiooni eelnõu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0015&language=EN

Raportöör Marc Tarabella (S&D, BE)
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/29579/MARC_TARABELLA_home.html

Taustainfo: soolise võrdõiguslikkuse edendamine
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/549012/EPRS_ATA(2015)549012_EN.pdf

Euroopa Komisjon: sooline võrdõiguslikkus ELis
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/brochure_equality_en.pdf

EP uuring: Ülevaade soolisest võrdõiguslikkusest ELis 2010-2015
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509996/IPOL_STU(2014)509996_EN.pdf

Menetlusetapid
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2217(INI)

Energialiit: Euroopa Ülemkogu eelne arutelu

Kolmapäeval kell 10.00 (Eesti aja järgi) esitavad saadikud oma seisukohad energialiidu strateegilise raamistiku ettepanekule. Energialiidu raamistik on päevakorras ELi riigi- ja valitsusjuhtide kohtumisel, mis toimub 19.-20. märtsil Brüsselis.

EP liikmed arutasid energialiidu teemat ka 25. veebruaril toimunud täiskogu istungil, kus Euroopa Komisjoni energialiidu eest vastutav asepresident Maroš Šefčovič tutvustas vastavasisulist ettepanekut.

EP tööstus- ja energiakomisjonis koostatakse antud hetkel selleteemalist mitteseadusandlikku resolutsiooni, mis peaks komisjonis hääletusele tulema 7. mail.

Euroopa Ülemkogu päevakorras on tõenäoliselt ka teemad nagu ELi suhted Venemaaga, olukord Ukrainas ja ettevalmistused ELi idapartnerluse tippkohtumiseks Riias.

arutelu: kolmapäeval, 11. märtsil
menetlus: ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused

#energysecurity #energyunion

Viited:

Euroopa Ülemkogu päevakorra projekt
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2015/03/19-20/

Video arutelust EK asepresidendi Maroš Šefčovičiga (25.02.2015)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?date=25-02-2015

Euroopa energiajulgeoleku strateegia raporti eelnõu
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/draft-reports.html?ufolderComCode=ITRE&ufolderLegId=8&ufolderId=01750&linkedDocument=true&urefProcYear=&urefProcNum=&urefProcCode=

Menetlusetapid
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2153(INI)&l=en

Euroopa Komisjon: energialiit
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm


Jordaania kuninga Abdullah II visiit

Jordaania kuningas Abdullah II peab kõne teisipäeval kell 13.00 (Eesti aja järgi) algaval EP täiskogu pidulikul istungil.

Jordaania kuningas on varem parlamenti külastanud 2002., 2007. ja 2012. aastal.

arutelu: teisipäeval, 10. märtsil
menetlus: pidulik istung

#Jordan

Viited:

Jordaania kuninga ametlik veebileht
http://kingabdullah.jo/

Saadikud arutavad Venemaa piirangute mõju ELi veoettevõtjatele

Parlament arutab kahju, mida on saanud ELi veoettevõtjad, kes veavad toidukaupu ja põllumajandustooteid, millele Venemaa on kehtestanud impordipiirangud.

Saadikud leiavad, et nende toodete transporditurule avalduv mõju on seni tähelepanuta jäetud, samas kui Euroopa Komisjon on juba kehtestanud enam kui 155 miljoni euro väärtuses lühiajalised turgu toetavad meetmed puu- ja köögiviljade ning piimatoodete tootjatele.

EP liikmed soovivad Euroopa Komisjonilt andmeid kahjude kohta, mida ELi transpordisektor on Vene piirangute tõttu kandnud ning informatsiooni meetmete kohta, mida komisjon ette võtab, et ära hoida ELi veoettevõtjate olukorra halvenemine.

arutelu: esmaspäeval, 9. märtsil
menetlus: küsimus Euroopa Komisjonile suuliseks vastamiseks

#Russian #imports

Viited:

Suuliselt vastatav küsimus Euroopa Komisjonile
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2015-000005+0+DOC+XML+V0//ET

Muud päevakorrapunktid

 • Võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis, hääletus kolmapäeval
 • Euroopa pikaajalised investeerimisfondid, hääletus kolmapäeval
 • Raport Euroopa Keskpanga 2013. aasta aruande kohta, hääletus teisipäeval
 • Veoautode maksimummõõtmed, arutelu teisipäeval, hääletus teisipäeval
 • 2013. aasta aruanne ELi finantshuvide kaitse kohta – pettustevastane võitlus, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine, hääletus teisipäeval
 • EP suunised 2016. aasta eelarve jaoks, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • Serbia, Montenegro, Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2014. aasta eduaruanded, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja aastaaruanne Euroopa Parlamendile, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Olukord Venetsueelas, hääletus neljapäeval
 • Antisemitism, islamofoobia, vägivaldne ekstremism ELis, arutelu teisipäeval
 • Mali rahulepe, arutelu kolmapäeval
 • Rahvusvaheline Ebola-teemaline konverents, arutelu teisipäeval
 • Raport ELi konkurentsipoliitika aastaaruande kohta, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval