skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
10/03/2015

Saadikud kutsuvad üles tõhustama tööd soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks

Hoolimata teatud edusammudest mõnes valdkonnas, on palju tööd veel vaja teha palgalõhe vähendamiseks, naiste majandusliku sõltumatuse  ning töö- ja eraelu tasakaalu parandamiseks. Samuti  rasestumisvastaste vahendite ja abordi kättesaadavuse tagamiseks, rõhutavad saadikud teisipäeval vastu võetud resolutsioonis.

Resolutsioon annab hinnangu võrdõiguslikkuse olukorrale 2013. aastal, tuues välja järgmised väljakutsed:

  • Sooline palga- ja pensionilõhe, naiste osakaal poliitiliste ja majanduslike otsuste langetamisel ja majanduskriisi mõju naistele;
  • Töö- ja eraelu tasakaalu ja lastehoiusüsteemide parandamine, ulatuslikuma ema- ja isapuhkuse tagamine;
  • Juurdepääsu parandamine seksuaal- ja reproduktiivtervise teenustele, sh rasestumisvastastele vahenditele ja abordile;
  • Võitlus naistevastase vägivallaga

Saadikud kutsuvad ELi liikmesriike tegema järgmiseid samme:

  • tagama viivitamata kõigi direktiivis 2006/54/EÜ sätestatud õiguste, sealhulgas võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise ja palkade läbipaistvuse põhimõtete kohaldamine;
  • võtma kiiresti vastu seisukoht seoses direktiiviga, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute nõukogu liikmete seas;
  • rakendama proaktiivset poliitikat, et julgustada naisi valima karjääri teaduses, tehnoloogia ja IKT valdkondades;
  • lahendama olukord, kus naised on koondunud osalise tööajaga, madalapalgalistele ja ebakindlatele töökohtadele ning tagama lastele ja teistele ülalpeetavatele piisavalt kvaliteetsed hooldusasutused.

Saadikud rõhutavad, et paindlikum töökorraldus võib suurendada naiste võimalusi osaleda aktiivselt tööturul, kuid märgib samas, et paindlikkusel võib olla negatiivne mõju palgale. Resolutsioonis palutakse liikmesriikidel ja komisjonil ette näha vähemalt kümne tööpäeva pikkune tasustatud isapuhkus ja nõutakse, et liikmesriigid jätkaksid rasedus- ja sünnituspuhkust käsitleva direktiivi läbirääkimisi.

Selleks, et tagada parem töö- ja eraelu tasakaal, paluvad saadikud komisjonil jätkata liikmesriikide rahalist toetamist, et tagada lapsevanematele taskukohased lastehoiuteenused.

Saadikud rõhutavad resolutsioonis, et naistel peab olema kontroll oma seksuaal- ja reproduktiivtervisega seonduvate õiguste üle, sealhulgas rasestumisvastaste vahendite ja abordi lihtsa kättesaadavuse kaudu.

Menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

************************************

Eesti saadikute kommentaarid:

Urmas Paet: "Sooline palgalõhe on probleem, mille vähendamisega peab Euroopa Liit järjepidevalt ja süsteemselt tegelema. Naiste väiksemad palgad ei mõjuta mitte ainult nende praegust majanduslikku kindlustatust, vaid sellest sõltuvad ka tulevased sissetulekud, nagu näiteks pension, Naiste madalam palk muudab nad ka majanduslikult sõltuvaks oma partnerist."

Indrek Tarand: " Miks mõistlik inimene peaks olema naistevastase vägivalla poolt? Mina küll ei ole."

************************************

Vastuvõetud tekst (10.03.2014)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Raportöör Marc TARABELLA (S&D, BE)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/29579/Marc_TARABELLA_home.html

Menetlusetapid
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014%2f2217(INI)

Video arutelust (09.03.2015)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

Euroopa Komisjoni 2014.a. soolise võrdõiguslikkuse raport
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/annual_reports/150304_annual_report_2014_web_en.pdf

Euroopa Komisjon: sooline võrdõiguslikkus ELis
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/brochure_equality_en.pdf

Jaan SOONE
(32-2) 28 32 282 (BXL)
(33-3) 88 17 34 73 (STR)
(32) 498 98 3329
jaan.soone@europarl.europa.eu
press-ET@europarl.europa.eu