skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
11/03/2015

Parlament kutsub üles tõhustama laste seksuaalse ärakasutamise vastast võitlust

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsub parlament üles tõhustama laste seksuaalse kuritarvitamise uurimist, karistama kurjategijaid, kaitsma ohvreid ning eemaldama ebaseaduslik materjal veebist. Töös olev ELi andmekaitsereform sisaldab samuti muudatusi laste parema kaitse tagamiseks, rõhutasid saadikud. Enam kui 10 protsenti ohvritest on alla kümne aastased.
© European Union 2011 PE-EP
Kristina Liik
Kristina Liik

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsub parlament üles tõhustama laste seksuaalse kuritarvitamise uurimist, karistama kurjategijaid, kaitsma ohvreid ning eemaldama ebaseaduslik materjal veebist. Töös olev ELi andmekaitsereform sisaldab samuti muudatusi laste parema kaitse tagamiseks, rõhutasid saadikud. Enam kui 10 protsenti ohvritest on alla kümne aastased.

Saadikud rõhutavad resolutsioonis, et laste seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalset ärakasutamist kujutava materjaliga võitlemiseks on vaja terviklikku lähenemisviisi. See hõlmab süütegude uurimist, süüdistuste esitamist teo toimepanijatele, lapsohvrite kaitset ja kuritegude tõkestamist.

Parlament kutsub üles:

  • tagama mis tahes ebaseadusliku materjali kohene kõrvaldamine ning sellest õiguskaitseasutustele teatamine, rõhutades info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning internetiteenuse pakkujate rolli ebaseadusliku veebisisu kiires ja tõhusas eemaldamises;
  • tagama liikmesriikide õiguskaitseasutustele ja Europolile vajalikud rahalised vahendid, inimressursid, uurimisvolitused ja tehniline võimekus, sh suurendama kohtute ja politseiüksuste asjakohast koolitust, et tõsiselt ja tulemuslikult võidelda õigusrikkujate vastu;
  • arendama välja kõrgtehnoloogiline suutlikkus laste kuritarvitamist kujutava visuaalse materjali ja krüpteeritud või nn pimedasse veebi peidetud materjali tuvastamiseks ning analüüsimiseks;
  • tagama laste isikuandmete nõuetekohane kaitse veebis ning laste informeeritus isikuandmete veebis kasutamise ohtudest ja tagajärgedest;
  • alustama vastavat teadlikkuse suurendamise kampaaniat, mis hõlmaks kõiki asjaomaseid osalisi sh.lapsevanemaid ja haridustöötajaid, et suurendada nende oskuseid internetis esinevate ohtude äratundmiseks ja neile reageerimiseks.

Saadikud rõhutavad ka vajadust parandada piiriüleseid juurdlusi, ja rahvusvahelist õiguskaitseasutuste vahelist koostööd, mh Europoli ja küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse (EC3) kaudu.

Menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

***

Eesti saadikute kommentaarid:

Yana Toom: "Ma toetasin resolutsiooni ettepanekuid, sest laste seksuaalne kuritarvitamine ja ärakasutamine, sealhulgas lapsporno ja laste prostitutsioon on väga julmad kuriteod ja rikuvad raskelt põhiõigusi. Lastele kergesti kättesaadavad nutitelefonid ja oskamatu interneti kasutamine on ohuks lastele. Oluline on tõsta lapsevanemate ja laste teadlikkust võimalikest ohtudest internetis, et vältida ohvriks sattumist. Peab tõhustama õiguslikke aluseid kurjategijate vastutusele võtmiseks ja enam tähelepanu peab pöörama selliste õigusrikkumiste ennetamiseks."

***

Vastuvõetud tekst (11.03.2015)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/texts-adopted.html

Video arutelust (12.02.2015)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/plenary/search-by-date

Jaan SOONE
(32-2) 28 32 282 (BXL)
(33-3) 88 17 34 73 (STR)
(32) 498 98 3329
jaan.soone@europarl.europa.eu
press-ET@europarl.europa.eu