skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
25/03/2015

EP täiskogu uudiskiri, 25. märts, Brüssel

Päevakorras: Esimene arutelu Euroopa energialiidu strateegia teemal, parlament arutab Mario Draghiga Euroopa Keskpanga  tegevust, mitteametliku Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemuste ja terrorismivastase võitluse arutelu
EP hoone Brüsselis. © European Union 2014 - Source EP - Association des Architectes du CIC: Vanden Bossche sprl, CRV s.A., CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck - Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés

Päevakorras: Arutelu Euroopa Ülemkogu tulemuste üle; parlament arutab Euroopa Komisjoni maksustamise läbipaistvuse paketti; saadikud hääletavad 1,8 miljardi euro ulatuses laenude andmist Ukrainale; arutelu all miinimumpalga määrade kehtimine veokijuhtidele teistest riikidest

Arutelu Euroopa Ülemkogu tulemuste üle

Täna algusega kell 16.00 (Eesti aja järgi) arutavad saadikud koos Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga märtsis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemusi.

  • Ülemkogu toetas Euroopa Komisjoni ELi energialiidu ettepanekut. Teemat arutatakse uuesti enne selle aasta lõppu.
  • Ülemkogu leppis kokku mais Riias toimuva idapartnerluse tippkohtumise prioriteedid.
  • Venemaa ja Ukraina: Ülemkogu otsustas siduda sanktsioonid Minski lepingute rakendamisega, valmistada ette strateegilise kommunikatsiooni kava Venemaa valeinfo levitamise vastu võitlemiseks ja jätkata Ukraina reformiprogrammi toetamist.

Ülekanne arutelust Twitteris: @EuroparlPress

arutelu: kolmapäeval, 25. märtsil
menetlus: Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Komisjoni avaldused

#euco #eurozone #energynion #Easternpartnership #southernneighbourhood #Libya #Tunisia #Russia #Ukraine #Greece

Parlament arutab Euroopa Komisjoni maksustamise läbipaistvuse paketti

Kolmapäeval arutavad saadikud koos Euroopa Komisjoni voliniku Pierre Moscovici ja ELi Nõukogu esindajatega Euroopa Komisjoni maksustamise läbipaistvust käsitlevat õigusaktide paketti. Paketiga, mis esitati 18. märtsil, kohustataks ELi liikmesriike teavitama üksteist oma maksuotsustest. EP maksuotsuste erikomisjoni ja rahanduskomisjoni saadikud tervitavad paketti ”kui esimest sammu õiges suunas”.

Kolmapäeval toimuval hääletusel võtab parlament seisukoha iga-aastase maksuraporti osas. Eva Kaili (S&D, EL) poolt koostatud resolutsioon paneb aluse parlamendi edasisele maksustamise alasele tegevusele ja edastab soovitused ettevõtete ja ametite administratiivkoormuse vähendamiseks ning maksudest kõrvalehoidumise ja maksupettuse ennetamiseks.

Maksualaste eelotsuste erikomisjoni ülesanneteks on analüüsida ja hinnata ELi liikmesriikide maksualaste otsuste läbipaistvust ja ELi riigiabi kohaldamise tavasid.

arutelu: kolmapäeval, 25. mail
hääletus: kolmapäeval 25. mail
menetlus: Euroopa Komisjoni ja ELi Nõukogu avaldused, mitteseadusandlik resolutsioon (iga-aastase maksuraporti kohta)

#tax #taxtransparency

Raportöör Eva Kaili (S&D, EL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/125109/EVA_KAILI_home.html

Saadikud hääletavad 1,8 miljardi euro ulatuses laenude andmist Ukrainale

Kolmapäeval hääletavad saadikud Ukrainale keskmise tähtajaga laenudena 1,8 miljardi euro ulatuses makromajandusliku finantsabi andmist.

arutelu: kolmapäeval, 25. märtsil
hääletus: kolmapäeval, 25. märtsil
menetlus: seadusandlik tavamenetlus

hashtags #Ukraine #IMF

Raporti eelnõu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0056+0+DOC+XML+V0//ET

Pressiteade hääletuse kohta komisjonis (19-03-2015)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150319IPR35809/html/International-Trade-Committee-MEPs-back-%E2%82%AC1.8-billion-EU-loan-plans-for-Ukraine

Raportöör Gabrielius Landsbergis (EPP, LT)
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/124759/GABRIELIUS_LANDSBERGIS_home.html

Menetlusetapid
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0005(COD)&l=en

#ukraine


Miinimumpalga määrade kehtimine veokijuhtidele teistest riikidest

Kolmapäeva õhtul arutavad saadikud Euroopa Komisjoni voliniku Violeta Bulciga transpordisektoris kehtivate töötasu miinimummäärade ja töötamise tingimuste teemadel.

Euroopa Parlamendi tööhõivekomisjoni liikmed küsivad Euroopa Komisjonilt, milliseid ELi ja liikmesriikide õigussätteid peab komisjon õigeks kohaldada nende veoautojuhtide suhtes, kes osutavad teenuseid mõnes teises liikmesriigis, pidades silmas seal kehtivaid töötamise tingimusi ja kohaldatavat õigust. Samuti soovivad saadikud teada, mil määral tohib riigisiseselt kehtivaid nõudeid laiendada välismaistele autovedudele.

arutelu: kolmapäeval, 25. märtsil
menetlus: suuliselt vastatav küsimus Euroopa Komisjonile

#employment #roadtransport

Suuliselt vastatav küsimus Euroopa Komisjonile
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2015-000019+0+DOC+XML+V0//ET

Menetlusetapid (EMPL)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2571(RSP)

Menetlusetapid (TRAN)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2620(RSP)

Taustainfo: töötingimused maanteetranspordi sektoris
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/551337/EPRS_ATA%282015%29551337_EN.pdf

Muud päevakorrapunktid

  • Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine, hääletused
  • Rahvusvaheline romade päev - romavastasus Euroopas ning II maailmasõja ajal toime pandud romade genotsiidi mälestuspäeva tunnustamine ELis, arutelu
  • Terrorirünnak Tuneesias, arutelu

Lisateave:

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis
Rävala pst 4, 10143 Tallinn
tel: 630 6969
faks: 630 6968
eptallinn@europarl.europa.eu
www.europarl.ee
Facebook
Twitter