skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Oktoober 2015

Fotol 2014. a esseevõistluse võitjad koos EP saadik Tunne Kelami ja kirjanik Arvo Valtoniga.
Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelami büroo, Euroopa Parlamendi infobüroo ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital kuulutavad välja esseekonkursi "Eesti riik on noorte kätes". Mida saame ära teha oma kodumaa heaks - siin ja praegu? Mida arvad Sina?
GMO
Kolmapäeval lükkas EP tagasi eelnõu, mis oleks lubanud ELi liikmesriikidel piirata või keelata ELi poolt heakskiidu saanud GM toidu ja sööda müüki ning kasutamist enda territooriumil. Saadikud on avaldanud muret, et eelnõu sätteid on keeruline kohaldada ja see võib viia piirikontrolli taastamiseni GMOsid pooldavate ja nende vastu olevate riikide vahel. EP liikmed tegid Euroopa Komisjonile üleskutse esitada uus ettepanek.
Õhusaaste
Kolmapäeval andis parlament heakskiidu ambitsioonikamate riiklike piirmäärade kehtestamisele kuuele olulisele õhusaasteainele, sh vääveldioksiidile, tahketele osakestele ja lämmastikoksiididele. Eelnõu eesmärk on leevendada õhusaaste probleemi, mis põhjustab ligikaudu 400 000 inimese enneaegset surma ELis igal aastal. Plaanitavad reeglid võivad ära hoida 40 miljardi euro ulatuses õhusaastega seotud kulusid 2030. aastani.
Rändlustasud
Teisipäeval parlamendis lõpphääletusel vastu võetud telekommunikatsioonipaketiga keelustatakse rändlustasud mobiiltelefoni kasutamisel teistes ELi riikides alates juunist 2017 ja kehtestatakse selged põhimõtted interneti ligipääsule.
Interneti teel kas "kõik ühest kohast" või seotud veebilehtede kaudu broneeritud pakettreisidele, mis sisaldavad lendu, hotelli või autorenti, hakkavad kehtima samad tarbijakaitse reeglid nagu reisibüroode vahendusel ostetud pakettreiside puhul. Teisipäevasel hääletused kiitsid Euroopa Parlamendi liikmed heaks uued reeglid, mis annavad reisijatele rohkem õigusi broneeringutest loobumiseks. Uued reeglid näevad ette ka reisijate eelneva informeerimise selle kohta, kes vastutab, kui reisiga seoses midagi valesti läheb.
Istung Strasbourgis.
Päevakorras: Arutelu Tuski ja Junckeriga rände teemal; Pakettreisid: reeglid internetis tehtud broneeringute kohta; Võrguneutraalsus ja rändlustasude kaotamine; GMOd: riikliku impordikeelu eelnõu võidakse tagasi lükata; Innovatsiooni toetamine toidutööstuses; VW skandaal: saadikud soovivad sõidukite reaalsete heitkoguste mõõtmist; Õhu kvaliteet: uued õhusaasteainete heitkoguste; EP valimiste reform: juhtivad kandidaadid ja kohustuslikud künnised.
.
Konkursist võttis osa 36 videot 18 koolist üle Eesti. Euroopa Parlamendi infobüroo valis välja 9 kooli, kes saavad võimaluse osa võtta Euroopa Parlamendi noorteprojektist Euroscola 2016. a. esimeses pooles.
Fotol Karl Suure Euroopa noorteauhinna 2015 võitjad
Karl Suure Euroopa noorteauhinda antakse välja juba üheksandat korda noorteprojektidele, millega edendatakse üksteisemõistmist erinevate Euroopa riikide rahvaste vahel. Projektide esitamise tähtaeg on 25. jaanuar 2016.
Kolmapäeval EP täiskogu istungil vastu võetud resolutsiooni kohaselt peavad EL ja liikmesriigid nõudma kasvuhoonegaaside heite vähendamist 40% võrra 2030. aastaks ja suurendama panust kliimameetmete rahastamisse. Saadikud leiavad, et osa CO2-turu kauplemisest saadud tulust tuleks suunata kliimapoliitika rahastamisse ning lennundus- ja laevandussektor peaksid algatama meetmed oma heitkoguste vähendamiseks 2016. aasta lõpuks.
Foto: Katri Raik
2015. aasta Euroopa Kodaniku auhinna saanud 47 üksikisikut ja ühendust kogunevad täna Brüsselisse auhinnatseremooniale. Eestist pälvis laureaadi staatuse oma töö eest Narva kolledži direktorina Katri Raik.
.
Päevakorras: COP21: saadikud hääletavad delegatsiooni mandaati Pariisis toimuvaks ÜRO kliimakonverentsiks, Arutelud rändepoliitika, Süüria, Euroopa majandus- ja rahaliidu ning Ühendkuningriigi referendumi teemadel, Hääletatakse 401,3 miljoni euro lisavahendite eraldamist pagulaskriisiga tegelemiseks, Ukraina: arutelu viimaste arengute ja lähenevate kohalike valimiste teemal.
Kolmapäeva õhtul arutasid saadikud koos Euroopa Komisjoni energia- ja kliimavoliniku Miguel Arias Cañete ja Luksemburgi ELi Nõukogu eesistumise esindaja Nicolas Schmitiga Nord Streami torujuhtme võimsuse suurendamise kavasid.
Neljapäeval toimunud hääletusel andsid saadikud toetuse ELi makseteenuse reeglite muudatustele, mille eesmärk on vähendada maksetega seotud kulusid võimaldades uutel turuosalistel pakkuda internetimakse ja mobiilimakse teenuseid, ja muuta elektroonilised maksed turvalisemaks.
Neljapäeval vastu võetud mitteseadusandliku resolutsiooni kohaselt püsivad meeste ja naiste palgaerinevused, hoolimata sellest, et 2006. aastal võeti vastu soolise võrdõiguslikkuse direktiiv. Saadikud kutsuvad Euroopa Komisjoni üles esitama uued seadusandlikud ettepanekud, et tõhustada reeglite rakendamist ja jõustamist liikmesriikides.
Autode heitgaasid
Teisipäeval EP täiskogu istungil toimunud arutelul Volkswageni heiteskandaali teemal küsisid saadikud Euroopa Komisjoni volinikult Elżbieta Bieńkowskalt selgitusi selle kohta, kas saasteainete heitetestiga manipuleerimine leidis aset ka Euroopas. Mitmed saadikud ütlesid, et skandaal ähvardab terve sektori usutavust, ja kutsusid Euroopa Komisjoni kiirendama tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste testimise sisseviimist.
Foto: Saaremaa Sepad
Teisipäeval toimunud hääletusel andis parlament heakskiidu mitteseadusandlikule resolutsioonile, milles soovitatakse laiendada geograafilise tähise kaitset mittepõllumajanduslikele toodetele. Selline tähis aitaks väärtustada kohalikke tööstus- ja käsitöötooteid, toetada kohalikku majandusarengut ja tööhõivet, edendada turismi ning suurendada tarbijate usaldust, kaitsta kultuuripärandit ja säilitada traditsioonilist oskusteavet, leiavad saadikud.
Varjupaigapoliitika.
Teisipäeval toimunud arutelul Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga arutasid saadikud varjupaigataotlejate ümberpaigutamise mehhanismi. Samuti arutati Türgiga koostööd rändevoogude haldamiseks ja eelarvemeetmeid pretsedenditule pagulaskriisile reageerimiseks.
Algas registreerumine noorteüritusele EYE2016! Euroopa Parlament avab 20.-21. mail 2016 uksed tuhandetele noortele kogu EList ning kutsub neid kohtuma esinejatega kõige erinevamatelt elualadelt. Koos vahetatakse mõtteid noortega seotud teemadel ning otsitakse lahendusi olulistele küsimustele. Saada grupi osalemissoov motivatsioonikirjaga EP infobüroosse eptallinn@europarl.europa.eu ja võid saada Euroopa Parlamendi poolse rahalise toetuse sõiduks!
EP hääletamine
Päevakorras: Arutelu Angela Merkeli ja François Hollande’iga olukorrast ELis, Hispaania kuningas Felipe VI peab kolmapäeval Euroopa Parlamendis kõne, pagulaskriisi teemalise ELi tippkohtumise tulemuste arutelu, arutelu saasteainete heitetesti manipuleerimise teemal, makseteenuste reeglite täiendamine, Nord Streami laiendamise plaan.