skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
11/02/2015

Saadikud terrorismivastaste meetmete resolutsioonis: broneeringuinfo reeglid ja andmekaitse peaksid käima käsikäes

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis kustuvad saadikud terrorismiga võitlemise eesmärgil looma radikaliseerumise tõrjumise programme, tõhustama kontrolli Schengeni ala välispiiril ning parandama andmevahetust ELi liikmesriikide vahel. Resolutsioonis kutsutakse liikmesriike üles kiirendama tööd andmekaitsepaketiga, et läbirääkimised selle paketi ja broneeringuinfo ettepaneku osas saaksid toimuda paralleelselt.

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis kustuvad saadikud terrorismiga võitlemise eesmärgil looma radikaliseerumise tõrjumise programme, tõhustama kontrolli Schengeni ala välispiiril ning parandama andmevahetust ELi liikmesriikide vahel. Resolutsioonis kutsutakse liikmesriike üles kiirendama tööd andmekaitsepaketiga, et läbirääkimised selle paketi ja broneeringuinfo ettepaneku osas saaksid toimuda paralleelselt.
Madridi klaasmonument reisirongides toime pandud terrorirünnakutes hukkunute mälestuseks

Terrorismivastased meetmed ei tohi rikkuda põhiõiguseid

Saadikud lubasid jätkata tööd, et ELi broneeringuinfo direktiiv võetaks vastu selle aasta lõpuks. Resolutsioonis kutsutakse  liikmesriike edasi liikuma nii, et läbirääkimised ELi broneeringuinfo direktiivi ja andmekaitsepaketi osas saaks toimuda paralleelselt.
Samuti soovivad saadikud, et Euroopa Komisjon kutsuks sõltumatuid eksperte esitama omi seisukohti  broneeringuinfot käsitleva ettepaneku "vajalikkuse ja proportsionaalsuse" osas. Nad nõuavad, et komisjon esitaks oma seisukoha andmete säilitamise direktiivi käsitleva Euroopa Kohtu otsuse ja selle võimaliku mõju kohta ELi broneeringuinfo direktiivile.

Ohud seoses nn ELi välisvõitlejatega

Saadikud kutsuvad liikmesriike üles kasutama mitmetasandilist lähenemisviisi radikaliseerumise tõrjumiseks, sh

• investeerima kavadesse, mis käsitlevad radikaliseerumise algpõhjuseid, sh haridus- ja sotsiaalprogrammidesse,
• takistama terroriorganisatsioonide ja nendega ühineda soovivate isikute rahalist toetamist ja võitlema tulirelvade salakaubanduse vastu,
• looma spetsiaalseid rehabilitatsiooni- ja deradikaliseerimisprogramme.

Kontrolli tõhustamine ELi välispiiridel

Saadikud kutsuvad liikmesriike üles tõhustama kontrolli EL välispiiridel. Nad  välistavad ettepanekud Schengeni süsteemi peatamiseks ning ergutavad liikmesriike pigem karmistama olemasolevaid eeskirju, mis juba sisaldavad võimalust kehtestada ajutine dokumentide kontroll.  Samuti kutsuvad nad üles paremini ära kasutama SIS II süsteemi võimalusi, märkides, et juba praegu on võimalik korraldada teatud sihipärast isikute kontrolli välispiiridel.

Andmevahetuse parandamine

Resolutsioonis soovitatakse  tõhustada teabevahetust liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja ELi ametite vahel. Samuti kutsuvad saadikud üles paremini ära kasutama Europoli võimalusi, märkides, et liikmesriigid edastavad Europolile ja Eurojustile vaid 50%  teabest, mis puudutab terrorismi ja organiseeritud kuritegevust. Lisaks avaldatakse toetust Euroopa terrorismivastase platvormi loomisele Europoli raames, et maksimeerida selle tegevuslikku, tehnilist ja jälitusteabe vahetamise suutlikkust.

Menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

************************************

Eesti saadikute kommentaarid:

Tunne Kelam: " Minu fraktsioon, EPP grupp, pakub kompaktset terrorismivastaste meetmete pakti, ennetamaks edasisi rünnakuid ja radikaliseerumist. Kõige aluseks on liikmesriikide vaheline ning rahvusvaheline tõhus koostöö ja infovahetus, alustades lennureisijate nimekirjade vahetamisest. Loodame, et EPP grupi terrorismivastast pakti toetavad ka teised fraktsioonid."

Urmas Paet: " Terrorismivastaseks võitluseks tuleb luua Euroopa Liidu luureteenistus, et tagada adekvaatne info hankimine ja analüüs ning info liikumine liikmesriikide vahel. Samuti tuleb tugevdada Europoli, seal hulgas Euroopa terrorismivastase keskusega. Jõudu peab juurde saama ka Eurojust ning ELi välisteenistuse tegevusse peab kuuluma terrorismivastase poliitika kujundamises osalemine ja selle rahvusvaheline teostamine. Võtmesõna on ka infovahetus ELi liikmesriikide vahel."

Indrek Tarand: " Isikuvabaduste ning nende piiramise dilemma on ideaalis lahendamatu, kuid mina nõustun pigem enda reisigraafikute jälgimisega julgeolekuasutuste poolt kui see aitab ära hoida pommiplahvatusi ja süütute inimeste surma terrori läbi."

*************************************

  
Jaan SOONE
(32-2) 28 32 282 (BXL)
(33-3) 88 17 34 73 (STR)
(32) 498 98 3329
jaan.soone@europarl.europa.eu
press-ET@europarl.europa.eu

Vastuvõetud resolutsioon (11.02.2015) Video arutelust (28.02.2015)Taustainfo: ELi broneeringuinfo ettepanek Taustainfo: tagasipöörduvad välisvõitlejad EP resolutsioon sisejulgeoleku strateegia kohta (17.12.2014) EP kodanikevabaduste komisjoni kohtumised terrorismivastase võitluse teemal