skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
13/06/2017

EP täiskogu uudiskiri, 12.-15. juuni, Strasbourg

Sel nädalal: arutelu USA kliimakokkuleppest taandumise üle, kodumajapidamisseadmete energiamärgistuse lihtsustamine, Strasbourgi istungjärgul tähistatakse 30 aasta möödumist Erasmus+ loomisest, soolise pensionilõhe kaotamine ja ärahoidmine, saadikute prioriteedid Euroopa Ülemkogu kohtumiseks

(C) European Union 2011 PE-EP

Arutelu USA kliimakokkuleppest taandumise üle

Kolmapäeval arutavad saadikud Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi otsust taanduda Pariisi kliimakokkuleppest. Samal päeval hääletavad saadikud ka määruse ettepanekut ELi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise 2030. aasta eesmärgi rakendamiseks.

Määruse ettepanekus sätestatakse siduvad riiklikud eesmärgid sektoritele, mis ei kuulu ELi heitkoguse kauplemise süsteemi, sh hoonehaldus-, põllumajandus-, jäätmekäitlus- ja transpordisektor. Sellega soovitakse kaasa aidata üldise ELi eesmärgi saavutamisele vähendada 2030. aastaks heitkoguseid 30 protsenti võrreldes 2005. aasta tasemega ja nii aidata täita Pariisi kliimakokkuleppega võetud kohustusi.

arutelu: kolmapäeval, 14. juunil

hääletus: kolmapäeval, 14. juunil

menetlus: seadusandlik tavamenetlus

#EUESR #ParisAgreement

Viidad:

Määruse ettepanek

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0208&language=EN

Pressiteade hääletuse kohta EP keskkonnakomisjonis (30.05.2017)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170530IPR76312/meps-back-national-carbon-cuts-under-paris-agreement

Raportöör Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96940/GERBEN-JAN_GERBRANDY_home.html

Menetlusetapid

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0231(COD)&l=en

EPRS taustainfo

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589799/EPRS_BRI(2016)589799_EN.pdf

AV materjal http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/cop21


Kodumajapidamisseadmete energiamärgistuse lihtsustamine

Kodumajapidamises kasutatavate seadmete energiatõhusust hakatakse tähistama skaalal A-G varasema A+/A++/A+++ skaala asemel.

Teisipäeval arutavad ja hääletavad saadikud ELi Nõukoguga saavutatud kokkulepet, millega viiakse sisse lihtsam klassifikatsioon energiamärgistuseks, et võimaldada tarbijatel valida parema energiatõhususega tooteid ja vähendada seeläbi oma energiatarbimist. Samuti peaks märgistuse lihtsustamine kaasa aitama parema energiatõhususega toodete väljaarendamisele.

Tarbijad peaksid esimesi uue märgistusega tooteid poodides nägema 2019. aasta lõpus.

arutelu: teisipäeval, 13. juunil

hääletus: teisipäeval, 13. juunil

menetlus: seadusandlik tavamenetlus

pressikonverents: kolmapäeval, 14. juunil kell 16.30

#energyefficiency

Viidad:

Energiamärgistuse raamistiku määruse ettepanek http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0213+0+DOC+XML+V0//ET

Pressiteade ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi läbirääkijate vahel saavutatud kokkuleppe kohta (ingl.k.) (21.03.2017)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170321IPR67905/a-to-g-energy-scale-for-home-appliances-ep-council-strike-informal-deal

Raportöör Dario Tamburrano (EFDD, IT)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124813/DARIO_TAMBURRANO_home.html

Menetlusetapid

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0149(COD)&l=en

AV materjal

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

Strasbourgi istungjärgul tähistatakse 30 aasta möödumist Erasmus+ loomisest

Euroopa Parlament tähistab 30 aasta möödumist Erasmus programmi sünnist, mis on aidanud enam kui üheksal miljonil inimesel osaleda vabatahtlikus tegevuses, koolitustel ja vahetusprogrammides.

Teisipäeval toimub täiskogu istungisaalis tseremoonia, millest võtavad osa Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, EP haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Petra Kammerevert ja EK volinik Tibor Navracsics.

Tähistamise osana toimuvad Erasmus programmis osalejate ja riiklike Erasmus agentuuride esindajatega arutelud programmi tuleviku teemal ja korraldatakse Erasmus+ teemaline väljapanek.

Erasmus sai alguse õpilasvahetusprogrammina 1987. aastal. Tänaseks on see oluliselt kasvanud ja laienenud, võimaldades nii kõrghariduse kui ka kutsehariduse omandajatel osaleda õppetöös ja praktikatel. Programm hõlmab tudengite koolitamist, noorte vahetust, vabatahtliku töö toetamist ja personalivahetust kõigis hariduse, koolituse, noorte ja spordiga seotud valdkondades.

Pressikonverents EP presidendi Antonio Tajani, EP kultuurikomisjoni esimehe Petra Kammereverti, EP Erasmus+ raportööri Milan Zveri (EPP, SL) ja volinik Tibor

Navracsics’ga toimub teisipäeval kell 10.30.

arutelu: teisipäeval, 13. juunil

menetlus: pidulik tseremoonia

pressikonverent: teisipäeval, kell 10.30 EP presidendi Antonio Tajani, EP kultuurikomisjoni esimehe Petra Kammereverti, EP Erasmus+ raportööri Milan Zveri (EPP, SL) ja volinik Tibor Navracsics’ga

#ErasmusPlus

Viidad:

Erasmus+ programm

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Erasmus+: 30. aastapäeva tähistamine

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en

AV materjal http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/erasmus

Soolise pensionilõhe kaotamine ja ärahoidmine

Saadikud nõuavad meeste ja naiste võrdsemat kohtlemist tööhõive ja töötasu küsimustes, et ära hoida soolist pensionilõhet, mis ulatub ELis ligi 40 %-ni.

Naiste keskmine pension erines meeste omast ELis 39,4 protsenti aastal 2014 ja pensionilõhe on pooltes ELi riikides viimase viie aasta jooksul kasvanud. Väikseim pensionilõhe on Eestis (3,7%) ja suurim Küprosel (48,8%).

Soolise pensionilõhe tekkimisel mängivad peamist rolli naiste suurem osakaal osalise tööajaga töötajate hulgas, töötamine väiksema tunnitasu eest, karjääripausidega ja vähem aastaid.

Teisipäeval hääletusele tulevas resolutsioonis:

 • nõuavad saadikud ebavõrdusese vähendamist, tõhustades võitlust diskrimineerimise ja stereotüüpidega;
 • meeste ja naiste võrdse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamist;
 • saadikud innustavad liikmesriike võtma kasutusele nn hoolduskrediidi, mille eesmärk on hüvitada tööstaaži katkemine pereliikme mitteametliku hooldamise tõttu ja ametlike hoolduspuhkuste, nt rasedus- ja sünnituspuhkuse, isa- või vanemapuhkuse tõttu;
 • parandusmehhanismide kasutamist pensionisüsteemides, et aidata kõige haavatavamaid rühmasid

arutelu: esmaspäeval, 12. juunil

hääletus: kolmapäeval, 14. juunil

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

#GenderEquality, #pension gap, #paygap

Viidad:

Resolutsiooni ettepanek

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0197+0+DOC+XML+V0//ET

Raportöör Constance Le Grip (EPP, FR):

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/101580/CONSTANCE_LE+GRIP_home.html

Menetlusetapid

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2061(INI)

EP uurimus soolise pensionilõhe teemal

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571363/IPOL_STU(2016)571363_EN.pdf

EP uurimus: Sooline pensionilõhe: kuidas edasi? http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583150/IPOL_STU(2017)583150_EN.pdf

Saadikute prioriteedid Euroopa Ülemkogu kohtumiseks

Saadikud reastavad oma prioriteedid 22.-23. juunil toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumiseks, kus arutatakse rände-, julgeoleku ja kaitsepoliitika küsimusi. Kolmapäeval kell 9.00 algaval arutelul Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja ELi Nõukogu eesistujariigi Malta esindajatega võtavad saadikud suure tõenäosusega sõna ka Brexiti läbirääkimiste teemal.

Mais kutsus Euroopa Parlament ELi liikmesriike üles täitma oma kohustust ja kiirendama pagulaste ümberpaigutamist, seades prioriteediks saatjata lapsed. Samuti nõudsid saadikud Euroopa varjupaigataotlusesüsteemi põhjalikku reformimist.

Saadikud on ka järjepidevalt toetanud ELi riikide kaitsealast koostööd.

arutelu: kolmapäeval, 14. juunil

menetlus: ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused, arutelu

#EUCO, #migrationEU, #refugeecrisis, #EUdefence

Viidad:

Euroopa Ülemkogu 22.-23. juuni päevakord

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2017/06/22-23/

AV materjal

http://audiovisual.europarl.europa.eu/european-council-june-2017

Euroopa kultuuripealinnad 2020-2033

Teisipäeval hääletavad saadikud nimekirja riikidest, mis saavad määrata Euroopa kultuuripealinnad perioodiks 2020-2033.

Igal aastal saab kaks ELi liikmesriiki määrata Euroopa kultuuripealinna. ELi meetmest “Euroopa kultuuripealinnad” võtavad samuti osa kandidaatriigid ning potentsiaalsed kandidaatriigid, edaspidi ka EFTA/EMP riigid. Euroopa kultuurpealinna riikide nimekiri perioodiks 2020-2033 lepiti juba kokku ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi läbirääkijate vahel.

Eesti saab määrata Euroopa kultuuripealinna 2024. aastal.

hääletus: teisipäeval. 13. juunil

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimese lugemise kokkulepe

Viidad:

Otsuse ettepanek

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0061+0+DOC+XML+V0//ET

Raportöör Santiago FISAS AYXELÀ (EPP, ES)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96729/SANTIAGO_FISAS+AYXELA_home.html

Menetlusetapid

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0186(COD)

Euroopa Komisjoni veebileht: Euroopa kultuuripealinnad

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en

AV materjal

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Muud päevakorrapunktid

 • Arutelu ELi ühtekuuluvuspoliitika kohta, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval

 • Glüfosaat ja loamenetlused, arutelu teisipäeval
 • Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
 • Serbia, Kosovo ja FYROM aruanded, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • Elevandiluuranniku presidendi Alassane Ouattara sõnavõtt, kolmapäeval

 • Panama dokumentide järelmeetmed ja õigusriigi põhimõtte järgimine Maltal, arutelu kolmapäeval
 • Digitaalmajandus ja jagamismajandus, arutelu teisipäeval, resolutsioonide hääletus kolmapäeval
 • Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamine, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Arutelu muutuste kohta erakondade ja sihtasutuste rahastamisel, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumid, arutelu ja resolutsioonide hääletus neljapäeval
 • Kodakondsusetus Lõuna- ja Kagu-Aasias, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe rakendamise hetkeseis, resolutsiooni hääletus kolmapäeval

 • Sadamate maksustamine, arutelu kolmapäeval, EK avaldus
 • Programmi „Horisont 2020“ rakendamise hindamine, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval