skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Úplné znění pravidel soutěže

 .

Tato pravidla podzimního kola soutěže Euroscola upravují úplně a jasně soutěž Euroscola (dále jen "soutěž") o vytvoření youtube videa a jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Soutěží se o příspěvek na zájezd do Štrasburku a účast školní třídy na projektu Euroscola v sídle Evropského parlamentu. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 .

Konání soutěže

1. Soutěž probíhá na území České republiky v období od 5. září 9:00 do 7. listopadu 2016 14:00 a je určena pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol.

2. Soutěž probíhá prostřednictvím facebookové stránky Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR – facebook.com/epiopraha.

 .

Organizátor soutěže

3. Organizátorem soutěže je Evropský parlament, se sídlem Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg, oddělení Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR, adresa Jungmannova 24, 110 00 Praha 1 (dále jen "Organizátor").

 .

Účastníci soutěže

4. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba navštěvující 2. nebo 3. ročník střední školy akreditované Ministerstvem školství České republiky a splní dále uváděné podmínky účasti v soutěži (dále jen "soutěžící" nebo "účastník").

5. Soutěže se může zúčastnit více tříd z jedné školy, výhru však může získat pouze jedna třída dané školy. Setkání Euroscola ve Štrasburku se škola může zúčastnit pouze 1x v kalendářním roce.  

 .

Předmět soutěže

6. Předmětem soutěže je zaslání videa (dále jen dílo) vytvořeného na vybrané téma. Díla zašlou soutěžící prostřednictvím www.wetransfer.com na emailovou adresu EPPraha@ep.europa.eu, video bude umístěno na facebookové stránce Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR (www.facebook.com/epiopraha), kde je možné video sdílet a lajkovat tak, aby oslovilo nejvíce lidí. Parametr „oslovení lidí“ je facebookový nástroj, který měří počet lidí, ke kterým příspěvek dorazil přímo či virálně.

 .

Výhra

7. Hlavní výhrou soutěže je finanční příspěvek na cestu na setkání studentů z 28 členských států EU do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve Štrasburku ve Francii. Pět výherců soutěže získá finanční příspěvek pro celou svou třídu (maximálně 24 studenů + 2 doprovody).  Termíny setkání Euroscola ve Štrasburku jsou předběžně naplánované na první polovinu roku 2017. Organizátor si vyhrazuje právo dodatečně změnit termíny setkání ve Štrasburku. Na výhru není právní nárok. Výhru není výherce povinen přijmout. Výherce nemá nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu za výhru. Setkání Euroscola ve Štrasburku se škola může zúčastnit pouze 1x v kalendářním roce.  

 .

Dílo

8. Zaslané dílo bude vypracováno dle následujícího postupu a zadání:  

  • a) Za svou třídu natočte video na dané téma. Autorem může být jednotlivec nebo celá třída.
  • b) Zvolte si jedno ze šesti témat, které chcete vysvětlit ostatním uživatelům internetu a rozšířit nebo prohloubit jejich znalosti.
  • c) Nastudujte si zvolené téma a rozmyslete, jak video režisérsky zrealizujete, připravte si scénář, rekvizity, případně kulisy.
  • d) Natočte video o rozsahu 1-4 minuty.
  • e) Video případně sestříhejte a otitulkujte.
  • f) Video nám v období od 10. října - 4. listopadu 2016 (do 12:00) zašlete prostřednictvím www.wetransfer.com na email EPPraha@ep.europa.eu. Do zprávy napište jméno/jména autorů, dále úplný název vaší školy a vaši třídu. Následně vám zašleme potvrzující email, že jsme video obdrželi.
  • g) Od 10. října budou zveřejňována došlá videa (videa budou publikována na FB stránky IKEP v pracovní dny během pracovní doby) na naší facebookové stránce (www.facebook.com/epiopraha), kde je můžete sdílet a lajkovat, aby se dostala ke všem vašim facebookovým kamarádům a oslovila co nejvíce lidí. Autoři pěti videí, která oslovila nejvíce lidí, vyhrají pro svou třídu finanční příspěvek na cestu do Štrasburku.
 .

Vyloučení účastníka ze soutěže

9. Účastník soutěže bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není v souladu s dobrými mravy.

10. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze soutěže (nevložit video na facebookové stránky), pokud nebude splňovat zadané podmínky a nebude obsahovat povinné náležitosti.

11. Každý, kdo zhlédne video, musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu. Pořadatel si vymezuje právo vyřadit ze soutěže všechny soutěžící, kteří se dopouští podvodných praktik, mezi které patří zhlédnutí videa prostřednictvím falešných účtů či jiné podvodné praktiky. Stejně tak může vyloučit soutěžící podezřelé z těchto praktik. Podvodné aktivity povedou k vyloučení ze soutěže.

12. Pořadatel soutěže neručí za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook).

13. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, potvrzená ani spravovaná Facebookem.

 .

Autorská práva

14. Poskytnutím videa pro www.facebook.com/epiopraha autoři prohlašují a potvrzují, že video je výsledkem jejich vlastní práce a je autentické. Poskytnutím videa a jeho následným neomezeným užitím ze strany pořadatele soutěže účastníci soutěže zároveň prohlašují, že nejsou porušena žádná zejména autorská či obdobná práva (práva na ochranu osobnosti) třetích osob a že případně sám přímo a na své náklady takové nároky vypořádal či vypořádá.

15. Soutěžící uděluje pořadateli soutěže oprávnění (licenci) dílo užít, a to všemi způsoby užití, v časově, místně a množstevně neomezeném rozsahu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník) a rovněž v souladu se zákonem č.121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

 .

Výherci

16. Výherci budou po skončení soutěže organizátorem informováni o výhře facebookovým příspěvkem na stránkách www.facebook.com/epiopraha. Organizátor bude zároveň kontaktovat ředitelství školy, jehož jméno bylo uvedeno ve zprávě spolu se zaslaným videem.

17. Seznam výherců bude zveřejněn na internetových stránkách www.euroscola.cz, a to nejpozději do čtrnácti pracovních dnů od konce soutěžního kola.

 .

Souhlas

18. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých organizátorovi. Účastí v akci soutěžící rovněž vyjadřuje souhlas se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích. Účastník dále potvrzuje, že byl organizátorem, coby správcem osobních údajů, informován o všech svých právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb.