skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Úplné znění pravidel soutěže

 .

Tato pravidla soutěže upravují úplně a  soutěž Euroscola (dále jen "soutěž") a jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Soutěží se o finanční příspěvek na cestu do Štrasburku do Evropského parlamentu a účast školní třídy na projektu Euroscola v sídle Evropského parlamentu. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 .

Konání soutěže

1. Soutěž probíhá v období od 17. září do 15. listopadu 2018 (10:00). 

 .

Organizátor soutěže

2. Organizátorem soutěže je Kancelář Evropského parlamentu v ČR se sídlem, adresa Jungmannova 24, 110 00 Praha 1 (dále jen "Organizátor").

 .

Účastníci soutěže a soutěžící

3. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba studující 2. nebo 3. ročník střední školy akreditované Ministerstvem školství České republiky.

4.  Soutěžící je libovolně veliká skupina studentů z jedné školy (dále jen soutěžící). Výhra může být uplatněna na max. 24 studenů a dva doprovody. Setkání Euroscola ve Štrasburku se vybraná škola může zúčastnit pouze 1x v kalendářním roce.  

5. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, kdo má veřejný profil na Instagramu, splňuje pravidla použití sítě a splní stanovená pravidla soutěže.

Předmět soutěže

6. Předmětem soutěže je zveřejnění videoklipu na veřejném Instagramovém profilu soutěžícího. (Skupina studentů si zvolí jeden profil, na který videoklip umístí).

 .

Popis soutěže

7. Soutěžící vypracuje v libovolně velké skupině video o maximální délce 1 minuta.
8. Ve videu uvede důvody, proč jít k volbám do Evropského parlamentu. Může zachytit názory či atmosféru ve vašem okolí. Také v něm použije evropskou tematiku (umístí např. symbol EU). Video musí být srozumitelné, souviset s tématem soutěže a nesmí obsahovat vulgarismy. Video musí být autentické a autorské.
9. Hotové video umístí na svůj veřejný Instagram, označí ho hashtagy #tentokratbuduvolit, #evropskevolby2019 a #euroscola2018.
10. Napište k němu název školy a třídu!
11. Instagramový veřejný profil zvolte jeden za celou skupinu. (tzn. video umístěte pouze jednou na jeden profil).
12. Začněte sledovat profil Kanceláře EP na Instagramu @evropskyparlament.

 .

Hodnocení

13. Po ukončení soutěže bude vybráno 9 vítězných videí:  3 videa budou vybrána na základě nejvyššího počtu instagramových lajků, 3 videa budou vybrána odbornou porotou na základě kreativity, výstižnosti a originality a 3 videa budou vylosována náhodně.

Výhra

14.  Hlavní výhrou v soutěži je finanční příspěvek určený na cestu do Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde se uskuteční setkání studentů z 28 členských států. Soutěžící vyhrává finanční příspěvek pro celou svou třídu (24 studenů + 2 doprovody). Každá škola může v této soutěži vyhrát pouze jednou. Termíny setkání budou komunikovány prostřednictvím e-mailu. Tento finanční příspěvek na cestu do Štrasburku získá 9 škol.

15. Výherci budou po skončení soutěže pořadatem zveřejněni na Instagramovém profilu pořadatele @evropskyparlament a na stránkách www.euroscola.cz, nejpozději do konce listopadu 2018.

16. Výherce bude na Instagramovém profilu pořadatele vyzván k tomu, aby do 5ti dnů zaslal na naši emailovou adresu eppraha@europarl.europa.eu jméno a kontakt na pedagoga a školu. Na tento kontaktní email  zašle pořadatel oznámení výhry a další podrobnosti k výhře.

17. Na výhru není právní nárok. Výhry se nedají vyměnit za peníze.

Další ustanovení

18. Účastník soutěže bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není v souladu s dobrými mravy.

19. Každý soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu.

20. a)Pořadatel soutěže neručí za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost internetu a Instagramu).
      b)Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže, zejména je oprávněn kdykoliv změnit pravidla a podmínky soutěže, soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit.  

Souhlas

21. Soutěžící prohlašuje, že zveřejněním soutěžních fotografií a jejich následným neomezeným užitím ze strany pořadatele soutěže neporušuje žádná, zejména autorská či obdobná práva (práva na ochranu osobnosti) třetích osob a že případně sám přímo a na své náklady takové nároky vypořádal či vypořádá.

22. Soutěžící uděluje pořadateli soutěže k příspěvku nebo i jeho části (dálě též „dílo“) oprávnění (licenci) dílo užít, a to všemi způsoby užití, v časově, místně a množstevně neomezeném rozsahu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník) a rovněž v souladu se zákonem č.121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

23. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých organizátorovi za účelem dalšího zpracování a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Účastí v akci soutěžící rovněž vyjadřuje souhlas se zveřejněním svého jména, název školy ve sdělovacích prostředcích. Účastník dále potvrzuje, že byl organizátorem, coby správcem osobních údajů, informován o všech svých právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb.

30/11/2018 V důsledku podvodného jednání změna v hodnocení

Hodnotící kritérium na základě instagramových lajků bylo zrušeno. Porota se tak rozhodla z důvodného podezření na neférové jednání několika účastníků soutěže. Protože není technicky ani časově možné podvodné jednání prokázat, žádný z účastníků nebyl na základě tohoto zjištění diskvalifikován.