skip to content
 
 
 

Úplné znění pravidel soutěže

 .

Tato pravidla soutěže upravují úplně a  soutěž Euroscola (dále jen "soutěž") a jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Soutěží se o finanční příspěvek na cestu do Štrasburku do Evropského parlamentu a účast školní třídy na projektu Euroscola v sídle Evropského parlamentu. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 .

Konání soutěže

1. Soutěž probíhá v období od 17. září do 15. listopadu 2018 (10:00). 

 .

Organizátor soutěže

2. Organizátorem soutěže je Kancelář Evropského parlamentu v ČR se sídlem, adresa Jungmannova 24, 110 00 Praha 1 (dále jen "Organizátor").

 .

Účastníci soutěže a soutěžící

3. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba studující 2. nebo 3. ročník střední školy akreditované Ministerstvem školství České republiky.

4.  Soutěžící je libovolně veliká skupina studentů z jedné školy (dále jen soutěžící). Výhra může být uplatněna na max. 24 studenů a dva doprovody. Setkání Euroscola ve Štrasburku se vybraná škola může zúčastnit pouze 1x v kalendářním roce.  

5. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, kdo má veřejný profil na Instagramu, splňuje pravidla použití sítě a splní stanovená pravidla soutěže.

Předmět soutěže

6. Předmětem soutěže je zveřejnění videoklipu na veřejném Instagramovém profilu soutěžícího. (Skupina studentů si zvolí jeden profil, na který videoklip umístí).

 .

Popis soutěže

7. Soutěžící vypracuje v libovolně velké skupině video o maximální délce 1 minuta.
8. Ve videu uvede důvody, proč jít k volbám do Evropského parlamentu. Může zachytit názory či atmosféru ve vašem okolí. Také v něm použije evropskou tematiku (umístí např. symbol EU). Video musí být srozumitelné, souviset s tématem soutěže a nesmí obsahovat vulgarismy. Video musí být autentické a autorské.
9. Hotové video umístí na svůj veřejný Instagram, označí ho hashtagy #tentokratbuduvolit, #evropskevolby2019 a #euroscola2018.
10. Napište k němu název školy a třídu!
11. Instagramový veřejný profil zvolte jeden za celou skupinu. (tzn. video umístěte pouze jednou na jeden profil).
12. Začněte sledovat profil Kanceláře EP na Instagramu @evropskyparlament.

 .

Hodnocení

13. Po ukončení soutěže bude vybráno 9 vítězných videí:  3 videa budou vybrána na základě nejvyššího počtu instagramových lajků, 3 videa budou vybrána odbornou porotou na základě kreativity, výstižnosti a originality a 3 videa budou vylosována náhodně.

Výhra

14.  Hlavní výhrou v soutěži je finanční příspěvek určený na cestu do Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde se uskuteční setkání studentů z 28 členských států. Soutěžící vyhrává finanční příspěvek pro celou svou třídu (24 studenů + 2 doprovody). Každá škola může v této soutěži vyhrát pouze jednou. Termíny setkání budou komunikovány prostřednictvím e-mailu. Tento finanční příspěvek na cestu do Štrasburku získá 9 škol.

15. Výherci budou po skončení soutěže pořadatem zveřejněni na Instagramovém profilu pořadatele @evropskyparlament a na stránkách www.euroscola.cz, nejpozději do konce listopadu 2018.

16. Výherce bude na Instagramovém profilu pořadatele vyzván k tomu, aby do 5ti dnů zaslal na naši emailovou adresu eppraha@europarl.europa.eu jméno a kontakt na pedagoga a školu. Na tento kontaktní email  zašle pořadatel oznámení výhry a další podrobnosti k výhře.

17. Na výhru není právní nárok. Výhry se nedají vyměnit za peníze.

Další ustanovení

18. Účastník soutěže bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není v souladu s dobrými mravy.

19. Každý soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu.

20. a)Pořadatel soutěže neručí za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost internetu a Instagramu).
      b)Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže, zejména je oprávněn kdykoliv změnit pravidla a podmínky soutěže, soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit.  

Souhlas

21. Soutěžící prohlašuje, že zveřejněním soutěžních fotografií a jejich následným neomezeným užitím ze strany pořadatele soutěže neporušuje žádná, zejména autorská či obdobná práva (práva na ochranu osobnosti) třetích osob a že případně sám přímo a na své náklady takové nároky vypořádal či vypořádá.

22. Soutěžící uděluje pořadateli soutěže k příspěvku nebo i jeho části (dálě též „dílo“) oprávnění (licenci) dílo užít, a to všemi způsoby užití, v časově, místně a množstevně neomezeném rozsahu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník) a rovněž v souladu se zákonem č.121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

23. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých organizátorovi za účelem dalšího zpracování a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Účastí v akci soutěžící rovněž vyjadřuje souhlas se zveřejněním svého jména, název školy ve sdělovacích prostředcích. Účastník dále potvrzuje, že byl organizátorem, coby správcem osobních údajů, informován o všech svých právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb.

30/11/2018 V důsledku podvodného jednání změna v hodnocení

Hodnotící kritérium na základě instagramových lajků bylo zrušeno. Porota se tak rozhodla z důvodného podezření na neférové jednání několika účastníků soutěže. Protože není technicky ani časově možné podvodné jednání prokázat, žádný z účastníků nebyl na základě tohoto zjištění diskvalifikován.