Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Διαδικασία προϋπολογισμού

Πρώτο στάδιο: Σχέδιο προϋπολογισμού
Όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ καταρτίζουν κατάσταση προβλέψεων για το σχέδιο προϋπολογισμού πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους. Η Επιτροπή συγκεντρώνει τις προβλέψεις αυτές και προετοιμάζει το ετήσιο σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το αργότερο την 1η Σεπτεμβρίου.
Δεύτερο στάδιο: Η θέση του Συμβουλίου
Το Συμβούλιο καθορίζει τη θέση του επί του σχεδίου προϋπολογισμού και τη διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο το αργότερο μέχρι την 1η Οκτωβρίου μαζί με τους λόγους που το οδήγησαν στον καθορισμό της συγκεκριμένης θέσης. Ταυτόχρονα, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συζητούν επί του σχεδίου προϋπολογισμού και διαβιβάζουν τη γνώμη τους στην Επιτροπή Προϋπολογισμών η οποία είναι αρμόδια για την προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου.
Η θέση του Συμβουλίου: Η θέση του Κοινοβουλίου
Το Κοινοβούλιο διαθέτει 42 ημέρες είτε για να εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου είτε για να την τροποποιήσει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Τα μέλη του Κοινοβουλίου ψηφίζουν επί της θέσης της Επιτροπής Προϋπολογισμών καθώς και επί ενδεχόμενων τροπολογιών, συνήθως κατά τη διάρκεια της συνόδου της ολομέλειας του Οκτωβρίου.
Εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου ή αρνηθεί να πάρει θέση, ο προϋπολογισμός θεωρείται ότι εκδόθηκε. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο συνήθως εγκρίνει τροπολογίες και διαβιβάζει το τροποποιημένο σχέδιο προϋπολογισμού στο Συμβούλιο. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου συγκαλεί αμέσως την επιτροπή συνδιαλλαγής. Η επιτροπή δεν συγκαλείται, εάν το Συμβούλιο ενημερώσει εντός 10 ημερών το Κοινοβούλιο ότι έχει εγκρίνει όλες τις τροπολογίες του.
Τέταρτο στάδιο: Συνδιαλλαγή
Η επιτροπή συνδιαλλαγής, η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους του Συμβουλίου και από ίσο αριθμό βουλευτών που εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο, έχει στη διάθεσή της 21 ημέρες για να καταλήξει σε συμφωνία επί κοινού σχεδίου.
Πέμπτο στάδιο: Έγκριση
Εάν τα μέλη της επιτροπής συνδιαλλαγής συμφωνήσουν επί κοινού σχεδίου, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διαθέτουν 14 ημέρες από τη σύναψη της συμφωνίας για να το εγκρίνουν. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου υπογράφει τον προϋπολογισμό και ανακοινώνει την οριστική έγκρισή του.
Εάν η διαδικασία συνδιαλλαγής δεν τελεσφορήσει ή εάν το κοινό σχέδιο απορριφθεί από το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή υποβάλλει νέο σχέδιο προϋπολογισμού. Εάν το κοινό σχέδιο απορριφθεί από το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο έχει ακόμη τη δυνατότητα να το εγκρίνει.
Μοιράστε
Κοινοποιήστε στο Facebook
Κοινοποιήστε στο Twitter
Μεταφόρτωση PDF
Μοιράστε: URL
 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης