Parlament Europejski: Procedura budżetowa

Etap pierwszy: Projekt budżetu
Co roku do dnia 1 lipca wszystkie instytucje UE sporządzają preliminarz budżetowy. Komisja łączy te preliminarze w jedną całość i przygotowuje roczny projekt budżetu, który najpóźniej dnia 1 września przedkłada Parlamentowi i Radzie.
Etap drugi: Stanowisko Rady
Rada przyjmuje swoje stanowisko w sprawie projektu budżetu i przekazuje je Parlamentowi wraz z uzasadnieniem najpóźniej przed 1 października. W tym samym czasie projekt budżetu omawiają komisje parlamentarne i przedstawiają swoje opinie Komisji Budżetowej, która odpowiada za opracowanie stanowiska Parlamentu.
Etap trzeci: Stanowisko Parlamentu
Parlament ma 42 dni na przyjęcie stanowiska Rady albo na jego zmianę bezwzględną większością głosów posłów. Posłowie do PE głosują nad stanowiskiem Komisji Budżetowej i wszelkimi złożonymi poprawkami zazwyczaj podczas październikowej sesji plenarnej.
Jeżeli Parlament zatwierdzi stanowisko Rady lub nie przedstawi własnego stanowiska, budżet zostaje uznany za przyjęty. Zazwyczaj jednak Parlament przyjmuje poprawki i taki zmieniony tekst jest przekazywany Radzie. Wówczas przewodniczący Parlamentu niezwłocznie zwołuje posiedzenie komitetu pojednawczego. Posiedzenie komitetu pojednawczego nie jest zwoływane, jeżeli w terminie 10 dni Rada poinformuje Parlament o zatwierdzeniu wszystkich jego poprawek.
Etap czwarty: Postępowanie pojednawcze
Komitet pojednawczy, złożony z przedstawicieli Rady i takiej samej liczby posłów reprezentujących Parlament, ma 21 dni na osiągnięcie porozumienia w sprawie wspólnego tekstu.
Etap piąty: Przyjęcie
Jeżeli komitet pojednawczy osiągnie porozumienie w sprawie wspólnego tekstu, Parlament i Rada mają 14 dni na jego zatwierdzenie. W takim przypadku przewodniczący Parlamentu Europejskiego podpisuje tekst budżetu i oświadcza, że został on ostatecznie przyjęty.
Jeżeli postępowanie pojednawcze nie przyniesie rezultatu lub Parlament odrzuci wspólny tekst, Komisja przedstawia nowy projekt budżetu. W przypadku odrzucenia wspólnego tekstu przez Radę, Parlament może mimo to podjąć decyzję o jego przyjęciu.
Podziel się!:
Podziel się Facebook
Podziel się Twitter
Pobierz PDF
Podziel się!: URL
 Parlament Europejski  Komisja Europejska  Rada Unii Europejskiej