Бюджетът на ЕС

въведение

Данни за изпълнението

Това приложение си поставя за цел да покаже ясно откъде идват средствата в европейския бюджет и за какво се използват. То се стреми да допринесе за по-добро разбиране на финансите на ЕС и да представи данните за всяка една страна в европейска перспектива.

Използваните цифри са последните налични, публикувани във финансовия доклад на Европейската комисия за 2016 г. Процентните дялове се отнасят за средствата, изразходвани в рамките на 28-те страни-членки на ЕС. Парите, които са изразходвани извън ЕС, например в страните-кандидатки за присъединяване или в съседните страни, не са взети предвид при изчисленията.

В многогодишната финансова рамка на ЕС от 2014 до 2020 г. бюджетните средства като цяло са по-малки от предишния седемгодишен финансов план. Тежестта на разходите за изследвания се увеличава от 10% през 2015 г. на 12% през 2016 г., а общият дял на разходите за регионално развитие и селско стопанство във всички 28 страни-членки на ЕС намалява от 82% на 78% от общите разходи.