Бюджетът на ЕС

Въведение

Данни за изпълнението

Това приложение си поставя за цел да покаже ясно откъде идват средствата в европейския бюджет и за какво се използват. То се стреми да допринесе за по-добро разбиране на финансите на ЕС и да представи данните за всяка една страна в европейска перспектива.

Използваните цифри са последните налични, публикувани във финансовия доклад на Европейската комисия за 2015 г. Процентните дялове се отнасят за средствата, изразходвани в рамките на 28-те страни-членки на ЕС. Парите, които са изразходвани извън ЕС, например в страните-кандидатки за присъединяване или в съседните страни, не са взети предвид при изчисленията.

В многогодишната финансова рамка на ЕС от 2014 до 2020 г. бюджетните средства като цяло са по-малки от предишния седемгодишен финансов план. Тежестта на разходите за изследвания през 2015 г. се увеличава на 10% спрямо 7,5% през 2014 г., а общият дял на разходите за регионално развитие и селско стопанство във всички 28 страни-членки на ЕС намалява от 84% на 82%.