Proračun EU

uvod

Proračun EU: za kaj gre?

Menimo, da je pomembno, da davkoplačevalci EU vedo, kako Unija denar dobi in kako ga porabi. S to aplikacijo vam želimo prikazati prav to. Želimo vam pojasniti večletni finančni okvir in letne proračune ter predstaviti podatke za vašo državo članico v primerjavi s preostalimi.

Uporabili smo najnovejše razpoložljive podatke, ki so bili objavljeni v finančnem poročilu Evropske komisije za leto 2017. Odstotni deleži v opisnih delih veljajo za porabljeni denar v državah znotraj EU-28. Pri izračunih nismo upoštevali denarja, porabljenega zunaj EU, na primer v državah kandidatkah za pristop in v sosednjih državah.

Leto 2017 je bilo četrto leto večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020, zato so skupni zneski nižji kot v predhodnem načrtu porabe. Delež za raziskave in razvoj se je od leta 2016 povečal z 12 % na 14 %, medtem ko so se izdatki za regionalno politiko in kmetijstvo zmanjšali z 78 % na 75 % porabe EU v 28 državah članicah.