EU-budgeten i överblick

Introduktion

EU-budgeten förklarad

Vi tycker att det är viktigt att EU:s skattebetalare har en tydlig bild över vad EU-pengarna går till och varifrån de kommer. Det är det vi vill visa med det här verktyget. Vår applikation kan förhoppningsvis bidra till en större förståelse för hur EU:s långtidsbudget och de årliga budgetarna fungerar, samtidigt som de sätter EU-utgifterna i ett nationellt perspektiv.

Siffrorna som uppges är de senast tillgängliga, publicerade i Europeiska kommissionens ekonomiska rapport 20154. Procentsatserna som anges i de beskrivande avsnitten avser pengar som använts inom de 28 medlemsländerna. Pengar som använts utanför EU, exempelvis i anslutningsländer och grannländer, har inte räknats in i beräkningarna för de presenterade procentsatserna.

2015 var det andra året inom den fleråriga finansieringsramen 2014-2020. Den innehåller lägre totalbelopp än den föregående utgiftsplanen. Andelen av utgifterna som går till forskning och utveckling, har sedan 2014 ökat från 7,5 till 10 procent, medan andelen som går till regional- och jordbruksstöd minskat från 84 till 82 procent i de 28 medlemsländerna. finansieringsramen, där jordbruk var den största utgiftsposten. Detta återspeglades redan i 2014 års budget, där regional- och jordbruksstöd var lika stora med 42 procent av budgeten.