Добре дошли на уебсайта на информационните фишове! Тези фишове са създадени през 1979 г. за първите преки избори за Европейски парламент, а целта им е да дадат на неспециалистите по един прост, сбит и точен начин общ поглед към институциите и политиките на Европейския съюз, както и към ролята на Европейския парламент в тяхното развитие.

Информационните фишове са групирани в пет глави: 1) Как функционира Европейският съюз; 2) Икономика, наука и качество на живота; 3) Сближаване, растеж и работни места; 4) Граждани: основни права, сигурност и правосъдие; и 5) Външни отношения на ЕС.

Изготвени от тематичните отдели и Отдела за подкрепа на икономическото управление, информационните фишове са достъпни на 23 езика. Онлайн версията се преразглежда и актуализира периодично през годината – веднага щом Парламентът приеме дадена важна позиция или политика.

 
Икономика, наука и качество на живота  

вътрешен пазар, защита на потребителите и обществено здраве; социална политика, политика по заетостта, политики в областта на промишлеността, енергетиката и околната среда; ИПС, данъчно облагане и финансови услуги.

Сближаване, растеж и работни места  

регионална политика и политика на сближаване, обща селскостопанска политика и обща политика в областта на рибарството; транспорт, туризъм и трансевропейски мрежи; култура, образование и спорт

Външни отношения на ЕС  

външна политика и политика за развитие и търговски отношения; насърчаване на правата на човека и демокрацията; разширяване и отношения отвъд съседните на ЕС страни.

Съдържание  

разглеждане на информационните фишове по глави и раздели и изтегляне или четене онлайн. Всеки информационен фиш може да бъде запаметен поотделно.

 

Обратна връзка 

За всякакъв вид справки, моля, свържете се с Отдела за координиране на издателските и комуникационните дейности

електронна поща: editorial-secretariat@europarl.europa.eu