Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)  

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) je jedním z hlavních finančních nástrojů politiky soudržnosti EU. Jeho cílem je napomáhat při snižování rozdílů v míře rozvoje evropských regionů a snižovat zaostalost nejvíce znevýhodněných regionů. Zvláštní pozornost je věnována regionům, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami, jako jsou například nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou osídlení a ostrovní, přeshraniční a horské regiony,

Právní základ  

Články 174 až 178 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006.

Cíle  

Podle článku 176 Smlouvy o fungování Evropské unie je úkolem Evropského fondu pro regionální rozvoj pomáhat odstraňovat zásadní regionální rozdíly v Evropské unii. Toho fond dosahuje podporou:

 • rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává;
 • přeměny upadajících průmyslových regionů.

EFRR má na období 2014–2020 stanoveny dva hlavní cíle, a to:

 • investice pro růst a zaměstnanost se zaměřením na posílení trhu práce a regionálního hospodářství;
 • evropská územní spolupráce se zaměřením na posílení přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce v rámci Evropské unie.

Prostředky vyčleněné na první cíl budou přidělovány třem různým kategoriím regionů:

 • více rozvinuté regiony, jejichž HDP na obyvatele přesahuje 90 % průměru EU;
 • přechodové regiony, jejichž HDP na obyvatele se pohybuje mezi 75 a 90 % průměru EU; a
 • méně rozvinuté regiony, jejichž HDP na obyvatele nedosahuje 75 % průměru EU;

Evropský fond pro regionální rozvoj rovněž podporuje udržitelný rozvoj měst. Alespoň 5 % prostředků EFRR pro každý členský stát musí být vyčleněno na integrovaná opatření zaměřená na udržitelný rozvoj měst, která budou zaměřena na problémy, s nimiž se městské oblasti potýkají, pokud jde o hospodářství, životní prostředí, klima, demografii a sociální výzvy.

Podrobnější informace o přidělování a dalším využití prostředků z EFRR jsou stanoveny v dohodách o partnerství. Jedná se o strategické dokumenty vypracované každým členským státem s pomocí regionálních a sociálních partnerů.

Tematické zaměření  

EFRR přispívá ke strategii Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, a tudíž se musí zaměřit na priority, které jsou v této strategii stanoveny. Hlavními prioritami jsou:

 1. výzkum a inovace,
 2. informační a komunikační technologie (IKT),
 3. malé a střední podniky,
 4. podpora nízkouhlíkového hospodářství.

Míra zaměření na tyto priority se liší podle kategorie regionu, který přijímá podporu. Rozvinutější regiony musí přidělit nejméně 80 % svých prostředků z EFRR na nejméně dvě z těchto priorit a nejméně 20 % na nízkouhlíkové hospodářství. Přechodové regiony musí přidělit nejméně 60 % svých prostředků z EFRR na nejméně dvě z těchto priorit a nejméně 15 % na nízkouhlíkové hospodářství. Méně rozvinuté regiony musí přidělit nejméně 50 % svých prostředků z EFRR na nejméně dvě z těchto priorit a nejméně 12 % na nízkouhlíkové hospodářství.

Rozpočtová a finanční pravidla  

Během programového období 2014–2020 vynaloží EU více než 350 miliard EUR na politiku soudržnosti. To odpovídá 32,5 % souhrnného rozpočtu EU. Přibližně 199 miliard EUR je přiděleno Evropskému fondu pro regionální rozvoj. Tato částka zahrnuje 10,2 miliardy EUR na Evropskou územní spolupráci (EÚS) a zvláštní příděly ve výši 1,5 miliardy EUR pro nejvzdálenější a řídce osídlené regiony.

Míra spolufinancování, která je u projektů financovaných z prostředků EFRR vyžadována, se přizpůsobuje rozvoji daných regionů. V méně rozvinutých regionech (a nejvzdálenějších regionech) může EFRR pokrýt až 85 % nákladů na projekt. V přechodových regionech může tento podíl činit až 60 % nákladů na projekt a ve více rozvinutých regionech až 50 %.

Návrh politiky soudržnosti EU na období po roce 2020  

V květnu 2018 předložila Evropská komise návrhy nařízení o politice soudržnosti EU po roce 2020. Patří sem:

 • nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti a
 • nařízení o zvláštních ustanoveních pro cíl Evropská územní spolupráce (Interreg).

Předložené návrhy zachovávají stávající dva cíle EFRR: „Investice pro zaměstnanost a růst“ a „Evropská územní spolupráce“.

Zachovávají také tematické zaměření na dvě hlavní priority: podpora inovací, digitální ekonomiky a malých a středních podniků poskytovaná prostřednictvím strategie pro inteligentní specializaci (CP 1); ekologičtější, nízkouhlíkové a oběhové hospodářství (CP 2). Komise navrhuje seznam činností, které nemají být podporovány z EFRR, k nimž patří přímá podpora velkých podniků, letištní infrastruktury (mimo nejvzdálenější regiony) a některých provozů nakládání s odpady (např. skládky).

Podle návrhu Komise bude v programovém období 2021–2027 přiděleno na EFRR přibližně 200,6 miliard EUR (včetně 8,4 miliardy EUR na EÚS a zvláštních přídělů ve výši 1,5 miliardy EUR pro nejvzdálenější regiony).

Uvedená nařízení budou přijímána v souladu s řádným legislativním postupem, v němž má Evropský parlament rovnocenné postavení s Radou. To znamená, že před koncem roku 2020 budou muset oba orgány dosáhnout dohody o budoucích pravidlech EFRR.

Úloha Evropského parlamentu  

Současné postavení Parlamentu, pokud jde o přípravu nových právních předpisů o strukturálních a investičních fondech, je na téže úrovni jako postavení Rady. Nařízení o EFRR na období 2014 – 2020 podléhalo řádnému legislativnímu postupu a Parlament měl plné právo předložit změny. Při jednáních o politice soudržnosti EU na období 2014–2020 se Parlamentu podařilo zajistit flexibilnější uplatňování pravidel pro tematické zaměření a investiční priority. Dále Parlament posílil podporu z EFRR poskytovanou městům a integrovaným městským politikám.

 

Jacques Lecarte / Marek Kołodziejski