Borgerne: grundlæggende rettigheder, sikkerhed og retfærdighed Borgerne: grundlæggende rettigheder, sikkerhed og retfærdighed

Borgerne: grundlæggende rettigheder, sikkerhed og retfærdighed

EU-borgerne har ret til at rejse, bo og arbejde i hele EU. Der er indført et virkningsdygtigt system, der er under løbende udvikling for, at disse rettigheder kan udøves fuldt ud. EU's charter om grundlæggende rettigheder samler i én enkelt tekst alle den enkelte persons rettigheder og grupperer dem ud fra adskillige grundlæggende principper: menneskets værdighed, de grundlæggende frihedsrettigheder, ligestilling, solidaritet, borgerrettigheder og retfærdighed. Enhver borger har ret til at indgive et andragende til Parlamentet vedrørende et spørgsmål, der henhører under Unionens kompetenceområde. Det europæiske borgerinitiativ giver borgerne mulighed for at fremme vedtagelsen af love, der skønnes nødvendige for gennemførelse af traktaterne. Med Lissabontraktaten er der indført adskillige nye elementer af relevans for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, herunder en mere effektiv og demokratisk beslutningsproces, udvidede beføjelser til EU-Domstolen samt en ny rolle til de nationale parlamenter.