Ο τρόπος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο τρόπος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο τρόπος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, καθώς και ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα και μία κεντρική τράπεζα. Τα ανωτέρω επικουρεί και συμπληρώνει μια σειρά από θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, με αρμοδιότητες που πηγάζουν από τις ιδρυτικές Συνθήκες. Με τα χρόνια και τις διαδοχικές Συνθήκες, οι εξουσίες της Ένωσης έχουν εξελιχθεί σημαντικά, όπως και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τις οποίες Κοινοβούλιο και Συμβούλιο ακολουθούν όταν νομοθετούν για τις περισσότερες από τις πολιτικές της ΕΕ. Ακόμη, η Ένωση διαθέτει δικό της προϋπολογισμό και τον χρησιμοποιεί για να υλοποιεί τους στόχους της. Η Συνθήκη της Λισαβόνας έδωσε στο Κοινοβούλιο ισότιμο λόγο με το Συμβούλιο στις αποφάσεις για ολόκληρο τον προϋπολογισμό της ΕΕ και για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.