Οικονομία, επιστήμη και ποιότητα ζωής Οικονομία, επιστήμη και ποιότητα ζωής

Οικονομία, επιστήμη και ποιότητα ζωής

Η ενιαία αγορά αποτελεί το μεγαλύτερο επίτευγμα της ΕΕ. Με την κατάργηση των παλαιών τελωνειακών φραγμών, τα πρόσωπα, τα αγαθά, οι υπηρεσίες και τα κεφάλαια μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, οι νομοθέτες της ΕΕ έχουν εγκρίνει εκατοντάδες νόμους για την άρση των τεχνικών, κανονιστικών και νομικών φραγμών εντός της Ένωσης. Για να συμπληρωθεί η ενιαία αγορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαμορφώσει μια σειρά από πολιτικές που επηρεάζουν βαθιά τη ζωή των πολιτών της και των επιχειρήσεων. Το περιβάλλον, η υγεία, τα δικαιώματα των καταναλωτών, ο ανταγωνισμός, η φορολογία, η ενέργεια, η βιομηχανία, η έρευνα και οι κοινωνικές πολιτικές είναι τομείς στους οποίους η Ένωση έχει λόγο. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) σημαίνει αυξημένο συντονισμό των οικονομικών και νομισματικών πολιτικών των κρατών μελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υποχρέωση αποφυγής υπερβολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων.