Euroopa Liidul on seadusandlik ja täidesaatev pädevus, sõltumatu kohtusüsteem ja keskpank, mida toetavad ja täiendavad liidu institutsioonid ja organid, kelle pädevused tulenevad aluslepingutest. Aastate jooksul ning järjestikuste lepingutega on liidu volitused oluliselt edasi arenenud ning sama kehtib ka otsustamismenetluste kohta, mida parlament ja nõukogu nüüd enamikku ELi poliitikavaldkondi käsitlevate õigusaktide loomisel järgivad. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks on liidul ka oma eelarve. Lissaboni leping andis parlamendile nõukoguga võrdse õiguse otsustada kogu ELi eelarve ja mitmeaastase finantsraamistiku üle.