Struktuuripoliitika eesmärk on edendada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ELis, toetades töökohtade loomist, konkurentsivõimet, teadusuuringuid, innovatsiooni ja jätkusuutlikku arengut ning tõstes ELi kodanike elukvaliteeti. Ühtekuuluvus, põllumajandus, kalandus ja transport on valdkonnad, kus liit saab kaasa rääkida. Üks ELi peamisi eesmärke on vähendada eri piirkondade arengutaseme ebavõrdsust. Ühise põllumajanduspoliitika eesmärk on kindlustada põllumajandustootjatele rahuldav elatustase ning tagada, et tooted on tarbijatele kättesaadavad mõistliku hinnaga, toetades ühtlasi jätkusuutlikku tootmist. Ühise kalanduspoliitika eesmärk on tagada säästev kalandus ja vesiviljelus ning sissetulek ja stabiilsed töökohad kõigile tootjatele, kasutades nende eesmärkide saavutamiseks turu- ja finantsmeetmeid. Ajal, mil käimas on transporditurgude avamine konkurentsile ja üleeuroopalise transpordivõrgu loomine, on säästev liikuvus endiselt tõsine väljakutse. Turism, kultuur, haridus ja sport on samuti valdkonnad, kus EL aktiivselt osaleb.