ELi kodanikel on õigus liidu piires vabalt liikuda, elada ja töötada. Nende õiguste täieliku kasutamise võimaldamiseks on loodud tõhus süsteem, mida pidevalt edasi arendatakse. Põhiõiguste harta koondab ühte teksti kõik üksikisikute õigused, mis liigitatakse selliste peamiste põhimõtete alla nagu inimväärikus, põhivabadused, võrdõiguslikkus, solidaarsus, kodanike õigused ja õigusemõistmine. Igal kodanikul on õigus esitada Euroopa Parlamendile liidu pädevusse kuuluva valdkonnaga seotud küsimuses petitsioon. Euroopa kodanikualgatus võimaldab kodanikel aidata kaasa selliste seaduste vastuvõtmisele, mida peetakse vajalikuks aluslepingute rakendamiseks. Lissaboni lepinguga võeti vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal kasutusele uusi võimalusi, sealhulgas tõhusam ja demokraatlikum otsustamismenetlus, Euroopa Liidu Kohtu suuremad volitused ja liikmesriikide parlamentide uus roll.